اطلاعات دوره

  • مدرس: دکتر حديث مسعودی
  • ساعات دوره: ۹۸
  • جنسیت: مختلط
  • تاریخ شروع کلاس: اعلام میگردد
  • تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
  • ظرفیت کلاس: ۱۶
  • ظرفیت باقیمانده:
۴۶۴,۰۰۰ تومان
شروع ثبت نام
معاونت آموزشی