اطلاعات دوره

  • مدرس: دکتر حديث مسعودی
  • ساعات دوره: ۳
  • جنسیت: مختلط
  • تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
  • تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
  • ظرفیت کلاس: ۸
  • ظرفیت باقیمانده: ۱
۶۴,۴۰۰ تومان
شروع ثبت نام
معاونت آموزشی