اطلاعات دوره

  • مدرس: آقاي خداپرست
  • ساعات دوره: ۳۰
  • جنسیت: مختلط
  • تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
  • تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
  • ظرفیت کلاس: ۱۵
  • ظرفیت باقیمانده: ۲
۳۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ثبت نام
معاونت آموزشی