آزمون تعیین سطح زمستان 97

روز

ساعت

تاریخ

گروه

محل برگزاری آزمون

پنج شنبه

12:00

1397/12/09

بزرگسالان

شعبه مرکزی

پنج شنبه

12:00

1397/12/09

نوجوانان

شعبه مرکزی

پنج شنبه

12:00

1397/12/16

بزرگسالان

شعبه مرکزی

پنج شنبه

12:00

1397/12/16

نوجوانان

شعبه مرکزی

 
پرشیا سافت
دی ان ان