All

زبان خارجه بزرگسالان

جهاددانشگاهی کرمانشاه به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، سعی در توسعه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دارد. این نهاد با اعتقاد به این که تحولات و پیشرفت پدیدآمده در علوم و فنون، مستلزم آموزش، تخصص و تجربه است، گسترش فعالیت های آموزشی و شکوفایی استعدادها در سطح جامعه را سرلوحه برنامه‌های اساسی خود قرار داده است.در عصر جدید ، روند پر شتاب رشد و تکامل علوم و در پی آن تحولات پی در پی سیستم های آموزشی ایجاب نموده است که انستیتو زبان جهاد دانشگاهی همچون سایر مراکز آموزشی خودرا به آخرین متدها ، روش ها ، سیستم ها و متون آموزشی روز تجهیز نماید.

از این رو این موسسه با بهره گیری از سیستم آموزشی کتابهای Top Notch از این متون در آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان استفاده می کند .سیستم آمورشی زبان جهاد دانشگاهی تاکید بر هر 4 مهارت اصلی(Speaking،Writing،Listening،(Reading دارد.

 

مدرسین

دوره های آموزشی زبان جهاد دانشگاهی:

ترمیک

Free Discussion

IELTS

TOEFL

تافل دکتری

TTC

Grammar

آموزش زبان انگلیسی از طریق فیلم و اخبار

نگارش پیشرفته

خوشنویسی خط لاتین

تلفظ زبان انگلیسی لینک های فعال سازی دورها متعاقباً اعلام خواهد شد
 
جهت ورود به کلاس های آنلاین فایل راهنما را به دقت بخوانید

 

 

 

 

 دانلود نرم افزار Adobe Connect (ویژه فنی مهندسی) 
لینک دانلود     سیستم عامل
دانلود     Windows
دانلود     Android
دانلود     Mac OS
دانلود     iOSو
ویدیو های آموزشی Grammar

Grammar

دانلود ویدیو

تلگرام

Participial Adjectives

https://www.aparat.com/v/rUkIP

https://t.me/INFOECJDK

Direct and indirect speech نقل قول مستقیم و غیر مستقیم

https://www.aparat.com/v/kFTBr https://t.me/INFOECJDK

  دورهای آموزشی فنی مهندسی
عنوان دوره جلسه نام مدرس تاريخ كلاس ساعت كلاس لينك ورود دانلود 
ICDL1 جلسه اول مهندس افشاری ۹۸/۱۲/۲۲ 15:۰۰ برگزار شد جلسه اول 
java جلسه هشتم مهندس رنجبر ۹۸/۱۲/۲۲ 17:۰۰ برگزار شد ----
ICDL1 جلسه اول مهندس باقلی ۹۸/۱۲/۲۴ 15:۰۰ برگزار شد ----
ICDL1 جلسه دوم مهندس افشاری ۹۸/۱۲/۲5 15:00 برگزار شد  -----
ICDL1 جلسه دوم  مهندس باقلی  ۹۸/۱۲/26 15:00 برگزارشد ------
 آموزش های مجازی زبان انگلیسی- نوجوانان

 

سطح

مبحث درسی

دانلود

تلگرام

starter

حروف T-U

https://www.aparat.com/v/CR7jo

https://t.me/INFOECJDK

حروف V-W

https://www.aparat.com/v/Um6Cy

https://t.me/INFOECJDK

حروف X_Y_Z

https://www.aparat.com/v/8SkXL

https://t.me/INFOECJDK

Hip 1

Unit 7

https://www.aparat.com/v/DO2XV

https://t.me/INFOECJDK

Unit 8

https://www.aparat.com/v/6txiG

https://t.me/INFOECJDK

Hip 2

Unit 7

https://www.aparat.com/v/9IUVD

https://t.me/INFOECJDK

Unit 8

https://www.aparat.com/v/sGAUu

https://t.me/INFOECJDK

Hip 3

Unit 7

https://www.aparat.com/v/PIzTl

https://t.me/INFOECJDK

Unit 8

https://www.aparat.com/v/rjgzZ

https://t.me/INFOECJDK

Hip 4

Unit 7

https://www.aparat.com/v/FIO8x

https://t.me/INFOECJDK

Unit 8

https://www.aparat.com/v/TMHOL

https://t.me/INFOECJDK

Hip 5

Unit 7

https://www.aparat.com/v/wvqfP

https://t.me/INFOECJDK

Unit 8

https://www.aparat.com/v/m8aM0

https://t.me/INFOECJDK

Hip 6

Unit 7

https://www.aparat.com/v/xKwc5

https://t.me/INFOECJDK

Unit 8

https://www.aparat.com/v/9I8Lr

https://t.me/INFOECJDK

 

 

سطح

مبحث درسی

دانلود

تلگرام

H.T 1A

Grammar

https://www.aparat.com/v/I4mWO

https://t.me/INFOECJDK

Speaking- listening

https://www.aparat.com/v/16Irt

https://t.me/INFOECJDK

writing

https://www.aparat.com/v/CfuWo

https://t.me/INFOECJDK

H.T 1B

Grammar

https://www.aparat.com/v/3c8TH

https://t.me/INFOECJDK

Speaking- listening

https://www.aparat.com/v/l5Hj2

https://t.me/INFOECJDK

writing

https://www.aparat.com/v/2L7jr

https://t.me/INFOECJDK

H.T 2A

Grammar

https://www.aparat.com/v/IRUZT

https://t.me/INFOECJDK

Speaking- listening

https://www.aparat.com/v/OST1J

https://t.me/INFOECJDK

writing

https://www.aparat.com/v/wOq47

https://t.me/INFOECJDK

H.T 2B

Grammar

https://www.aparat.com/v/h0STI

https://t.me/INFOECJDK

Speaking- listening

https://www.aparat.com/v/ng7Oq

https://t.me/INFOECJDK

Writing

https://www.aparat.com/v/ZdqCb

https://t.me/INFOECJDK

H.T 3A

Grammar

https://www.aparat.com/v/KjqcL

https://t.me/INFOECJDK

Speaking- listening

https://www.aparat.com/v/gztRy

https://t.me/INFOECJDK

Writing

https://www.aparat.com/v/lN9OQ

https://t.me/INFOECJDK

H.T 3B

Grammar

https://www.aparat.com/v/peogS

https://t.me/INFOECJDK

Speaking- listening

https://www.aparat.com/v/b5X8h

https://t.me/INFOECJDK

writing

https://www.aparat.com/v/QbKYl

https://t.me/INFOECJDK

H.T 4A

Grammar

https://www.aparat.com/v/GJKMj

https://t.me/INFOECJDK

Speaking- listening

https://www.aparat.com/v/o8dsi

https://t.me/INFOECJDK

writing

https://www.aparat.com/v/pVthf

https://t.me/INFOECJDK

H.T 4B

Grammar

https://www.aparat.com/v/bXsBt

https://t.me/INFOECJDK

Speaking- listening

https://www.aparat.com/v/9CxG8

https://t.me/INFOECJDK

writing

https://www.aparat.com/v/nXbx5

https://t.me/INFOECJDK

آموزش های مجازی زبان انگلیسی- بزرگسالان

 

سطح 

Session 16

Session 17

Session 18

Session 19

تلگرام

F1

https://www.aparat.com/v/m41PS

https://www.aparat.com/v/yHRex

https://www.aparat.com/v/4tmjl

---------------

https://t.me/INFOECJDK

F2

https://www.aparat.com/v/SurAn

https://www.aparat.com/v/Oy70M

https://www.aparat.com/v/j9cqP

---------------

https://t.me/INFOECJDK

E1

https://www.aparat.com/v/t8qm1

https://www.aparat.com/v/glhnQ

https://www.aparat.com/v/RK2cE

---------------

https://t.me/INFOECJDK

E2

https://www.aparat.com/v/HBSsC

https://www.aparat.com/v/UvOIT

https://www.aparat.com/v/kg7ni

---------------

https://t.me/INFOECJDK

E3

https://www.aparat.com/v/K8jox

https://www.aparat.com/v/smgjk

https://www.aparat.com/v/VawC9

---------------

https://t.me/INFOECJDK

Top Notch2B

https://www.aparat.com/v/eaDRx

https://www.aparat.com/v/bVPQ6

https://www.aparat.com/v/RiX3V

---------------

https://t.me/INFOECJDK

Top Notch3A

https://www.aparat.com/v/RiX3V

https://www.aparat.com/v/N64z2

 

 

https://t.me/INFOECJDK

Top Notch3B

--------

https://www.aparat.com/v/7WFJS

https://www.aparat.com/v/vnKpV

https://www.aparat.com/v/o8i2D

 

SUMMIT1A

https://www.aparat.com/v/kfX8a

https://www.aparat.com/v/HzGra

https://www.aparat.com/v/eBJUt

 

https://t.me/INFOECJDK

SUMMIT1B

https://www.aparat.com/v/d3Sb5

https://www.aparat.com/v/lxrGy

https://www.aparat.com/v/wndNT

https://www.aparat.com/v/sYGrn

https://t.me/INFOECJDK

SUMMIT2A

https://www.aparat.com/v/Uy8te

https://www.aparat.com/v/apg1o

https://www.aparat.com/v/IUhjG

----------

 

SUMMIT2B

https://www.aparat.com/v/SzBDh

https://www.aparat.com/v/WCqbk

https://www.aparat.com/v/EpTib

------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

پرشیا سافت
دی ان ان