All

صنایع

توجه به اینکه موضوعات کاری مهندسی صنایع خیلی زیاد می باشد عموما فارغ التحصیلان مهندسی صنایع شناخت کافی از زمینه های  دوره های آموزشی مهندسی صنایع ورود به بازار کار ندارند و شاید نهایت دو حوزه کاری تضمین کیفیت یا کنترل پروژه آشنا باشند در نهایت شما می توانید مسیر شغلی مورد نظر خود را مشخص نموده و جهت آمادگی برای ورود به بازار کار مهندسی صنایع دوره های مهندسي صنايع مرتبط با آن مسیر را طی نمایید.

بازار کار  مهندسی صنایع در زمینه تضمین کیفیت

مهندسین صنایع که در این شغل فعالیت می نمایند می بایستی با سیستم های مدیریتی از جمله استاندارد ایزو 9001 آشنا باشند با توجه به اینکه بسیاری از سازمان ها سیستم های مدیریتی را استقرار داده اند و برخی از سازمان ها نیز در حال استقرار سیستم های مدیریتی می باشند بازار کار این شغل در حال حاضر زیاد می باشد

دوره های مهندسی صنایع مورد نیاز در زمینه تضمین کیفیت :

آشنایی با استاندارد ایزو 9001

آشنایی با ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001

آشنایی با کاربرد اکسل در گزارش دهی مدیریت

بازار کار  مهندسی صنایع در زمینه مدیریت پروژه :

مهندسین صنایع که در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه  تازه وارد بازار کار می شوند حداقل می بایستی با برنامه ریزی وکنترل پروژه و یکی از نرم افزار های برنامه ریزی و کنترل پروژه بصورت کاربردی آشنا باشند

دوره های مهندسی صنایع مورد نیاز جهت ورود به بازار کار مدیریت پروژه :

آشنایی با برنامه ریزی و کنترل پروژه

آشنایی با استاندارد مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

آشنایی با نرم افزار برنامه ریزی و کنترل پروژه MSP

آشنایی با نرم افزار برنامه ریزی و کنترل پروژه PRIMAVERA

آشنایی با استاندارد مدیریت ریسک ایزو 31000

آشنایی با نرم افزار مدیریت ریسک پرت مستر

آشنایی با مدل بلوغ مدیریت پروژه OPM3

آشنایی با مدل تعالی مدیریت پروژه PEM

آشنایی با مدیریت هزینه پروژه

آشنایی با مدیریت ارزش کسب شده EVM

آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE

پرشیا سافت
دی ان ان