All

طب سنتی

به منظور بهره بدن از اصول طب سنتی و بهره گیري از آموزه هاي طب سنتی به منظور اصلاح سبک زندگی با روشهاي کاربردي و قابل اجرا در زندگی روزمره است .در بین 6 اصل ضروري حفظ سلامتی، تغذیه از مهمترین اصولی است که در پیشگیري و درمان بیماریها نقش بسزایی دارد. اصول صحیح غذا خوردن و انتخاب غذاي مناسب بر اساس هر مزاج و دوره از زندگی می تواند تأثیر این نقش را در سلامت انسان به شکل مؤثري افزایش دهد. امروزه با توجه به انگیزه علاقه به مصرف دمنوش ها و شربتها، بدین منظور آشنایی به مزاج گیاهان و میزان مصرف آنها که خللی به سلامت افراد جامعه وارد نکند ضروري است.

آموزش طب سنتی با رسالت احیا و ترویج طب سنتی ایرانی و اقتضاي آگاهی آحاد جامعه در خصوص اصول حفظ سلامتی و با پشتوانه علمی متخصصین مجرب اعضاي محترم هیأت علمی دانشگاه و همکاران انجمن علمی طب سنتی در نظر دارد با برگزاري این آموزشها رسالت خود را به انجام رساند. از سوي دیگر لازم به ذکر است با افزایش تقاضاي افراد جامعه در خصوص شرکت در دوره هاي طب سنتی ضرورت دارد به طور ساختارمندي بدان پرداخته شود و همچنین با عنایت به اینکه در مناطق محروم دسترسی به امکانات درمانی محدود می باشد لذا پرداختن به مقوله طب سنتی به دور از اشتباهات رایجی که در جامعه توسط غیر متخصصین رواج یافته ضروري به نظر می رسد.

پرشیا سافت
دی ان ان