پیوندهای مهم
دفتر مقام معظم رهبری
اتوماسیون اداری
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)
سازمان جهاددانشگاهی استان کرمانشاه
معاونت جهاد دانشگاهی
دانشگاه علم و هنر

 

 

 

 
اخبار
آغاز تدریس مجموعه کتب EIGHT در جهاددانشگاهی
مدیر مدیر
/ دسته ها: اخبار واحد

آغاز تدریس مجموعه کتب EIGHT در جهاددانشگاهی

آغاز تدریس مجموعه کتب EIGHT در جهاددانشگاهی "مجموعه کتب EIGHT اولین مجموعه جامع ایرانی آموزش زبان انگلیسی"

 

تولید فاخر ایرانی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی، اندیشمندان ایرانی باانگیزه‌ی مضاعف و با هدف بومی‌سازی، استقلال و خودکفایی علوم دانشگاهی به رشد و توسعه‌ی روزافزون این مقوله‌ی حیاتی برای کشور پرداختند و طبق آمارهای رسمی و جهانی، پیشرفت‌های درخشانی در این زمینه داشته‌اند؛ اما علی‌رغم این توسعه‌ی علمی همچنان شاهد وابستگی بعضی از محتواهای علمی و دانشگاهی به منابع غربی هستیم که یکی از مصادیق آشکار آن، حضور روزافزون کتب غیر ایرانی آموزش زبان انگلیسی در محیط‌های آموزشـی کشـور اسـت. منابعی که کاملاً هدفمند و جهت‌دار طراحی‌شده‌ و در بطن آموزش یک زبان خارجی، مأمور به ترویج فرهنگ و سبک زندگی غربی، بدون احترام و رعایت هنجارهای جامعه‌ی هدف هستند. اکنـون ایـن نسـخه‌های فرهنگـی - آموزشـی غربـی، در تاروپود نظـام آموزشـی مـا وارد شـده و باورهـا، نگرش‌ها و رفتارهای تمامی رده‌های سنی از کودک و نوجوان تا جوان و بزرگسال را مخاطب برنامه‌های آموزشـی و فرهنگـی خـود قـرار داده‌انـد.

با توجه به دغدغه‌های فوق، طرح «تألیف اولین مجموعه جامع ایرانی آموزش زبان انگلیسـی- EIGHT » که کاری بین‌رشته‌ای بـا مشـارکت گروهـی بـزرگ در  15 تخصـص گوناگـون اسـت، از ابتدای سـال 1392رسماً آغاز شـد؛ و امید است همت بلند و انقلابی در تولید این محصول بومی، جایگزین ستودنی و پرکاربـردی بـرای فراگیران ایرانـی و مسـلمانان سـایر کشـورها باشد. مطالعـات عمیـق اولیـه ، بررسی دقیـق نیازهـای آموزشـی فراگیـران ایرانـی، طراحـی شـیوه‌های نویـن آموزشـی، طراحـی سـبک برتـر هنـری و گرافیکـی و نیـز تدویـن سیاسـت‌های فرهنگـی ایـن طرح بومـی، بیـش از دو سـال به طول انجامید و اکنون شاهد حضور مجموعه نفیس EIGHT در بازار ایران هستیم. لازم به ذکر است که این مجموعه به برکت وجود امام هشتم، حضرت علی بن موسی‌الرضا )علیه‌السلام EIGHT( نامیده شده و مجموعاً مشتمل بر هشت سطح و هریک از این سطوح نیز شامل هشت درس می‌باشد.

مجموعه کتاب های آموزش زبان انگلیسی Eight منتشر شد

رویکرد فرهنگی

فرهنگ مشتمل بر نظام اعتقادات، ارزش‌ها، اخلاقیات و رفتارها می‌تواند جهت‌دهنده و محتوابخش افکار، نگرش‌ها، نظام‌ها و کردار فردی و اجتماعی انسان‌ها باشد. آموزش زبان نیز با مقوله فرهنگ ارتباطی تنگاتنگ دارد؛ منابع آموزشی موجود در کشور به بهانه آموزش زبان، عرصه زندگی و فرهنگ مردم غرب را به تصویر می‌کشد که به شکلی کاربردی در نگرش‌ها و رفتارها اثر می‌گذارد. بنابراین اگر انطباع و تأثیری غیرمستقیمی که فراگیران از محتوای فرهنگی هر کتاب می‌گیرند بیشتر از موارد آموزشی آن نباشد کمتر نیست

جامعه هدف ما، فراگیران مسلمان ایران و کشورهای منطقه‌اند که در برنامه‌ریزی‌ها، مخاطب مسلمان ایرانی از اولویتی بالاتر برخوردار است. :" در فرآیند تولید طرح آموزش زبان انگلیسی مقوله فرهنگ و اثرگذاری آن بر مخاطبین موردتوجه قرار گرفته و تلاش شده تا با رویکردی ظریف بدان پرداخته شود. اهداف و راهبردهای طراحی‌شده، به همه جوانب فرهنگ مخاطب توجه می‌کند و جامع تمام نیازهای زبانی و فرهنگی فراگیران است.

ازجمله سیاست‌های فرهنگی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

-  پرهیز از آسیب‌های موجود در منابع غربی در تمام جوانب آن؛

 - جهت‌گیری مطلوب و ارزش‌مدار به سمت ترویج فرهنگ عدالت ، فضایل اخلاقی، حیاء، عفت، کرامت انسانی و روحیه امید و خودباوری؛

 - پرداختن به ارزش‌های مشترک ملت‌ها، پرهیز از تقابل و تضادهای فرهنگی و توجه منطقی به تفاوت‌های فرهنگی؛

 - واقع‌نمایی درباره فرهنگ زندگی غرب و دوری از سیاه‌نمایی و سفیدنمایی نسبت به زندگی مردم اروپا و آمریکا؛

 - تقویت حس خودباوری و اعتمادبه‌نفس در فراگیران و تکیه بر فرهنگ اصیل خودی و احساس هویت بر اساس آن.

 

رویکرد علمی و آموزشی

کتاب‌هــای آموزشــی Eight در کنار آمــوزش پنــج مهــارت اصلــی زبــان، بر اساس دیــدگاه World Englishes نیازهــای ارتباطــی زبان‌آمــوزان را رفــع نمــوده و آنــان را بــرای موفقیــت در مهم‌تریــن آزمون‌هــای بین‌المللی آمــاده می‌کنــد.

ایــن مجموعــه نفیــس آموزشــی کلیــه اســتانداردهای اتحادیــه اروپــا CEFR را داراســت و برمبنــای بانــک اطلاعاتــی (CORPUS) جامعــی بنــا نهــاده شــده کــه ســطوح ابتدایــی تــا پیشــرفته آمــوزش زبــان انگلیســی را پوشــش داده اســت.

در حال حاضـر کتـب موجـود در کشـور کـه در مؤسسات آمـوزش زبـان انگلیسـی تدریس می‌شـود، بر اسـاس نیازهـای فراگیران ESL تدوین‌شده و درسـت بـه همیـن دلیـل اسـت کـه اکثـر زبان‌آمـوزان ایرانـی پـس از مدتـی، درمی‌یابند کـه نیازهـای واقعـی آن‌هـا بـرآورده نمی‌شـود و در مکالمـه همچنـان دچـار مشـکل هسـتند. در نـگارش کتـبEight نیـاز زبان‌آمـوز EFL و مهارت‌هـای زبانـی او تحـت پوشـش قـرار گرفتـه کـه در ایـن میـان، نگاهـی ویـژه بـه فراگیران ایرانـی شـده اسـت.

در آغـاز هـر درس، بخشـی با عنوان Warm-Up قـرار گرفتـه کـه مخاطـب EFL را از لحـاظ ذهنـی آمـاده یادگیـری درس می‌نمایـد. همچنیـن در آخـر هر دو درس، بخشــی تحت عنــوان CheckPoint وجود دارد که امکان مرور مطالب زبانی تدریس شده برای زبان‌آمـوز را فراهم می‌آورد.

از مزیت‌های اختصاصــی Eight بخشــی بــا عنــوان PRACTICE TIME اســت؛ ایــن بخــش امکانــی را فراهــم مــی‌آورد تــا فراگیران در خــار ج از کلاس فعالیت‌هــای زبانــی خــود را در محیــط واقعــی ادامــه داده و فرصــت بیشــتری بــرای اســتفاده کاربــردی از زبــان انگلیســی داشــته باشـند. بـا هـدف بالا بردن توانایـی نوشـتاری فراگیران، تمرینـات Writing موردتوجه ویـژه قـرار گرفتــه و زبان‌آمــوزان ســطوح پایــه تــا پیشــرفته بــرای مکاتبــات رســمی و آزمون‌هــای بین‌المللی آمــاده می‌شــوند.

رویکرد هنری

تصویر، نوشتار، رنگ و بافت از عناصری هستند که در گرافیک، وظیفه انتقال پیام را بر عهده دارند. خصوصاً در کتب آموزشی، «تصویر» و «نوشتار» مهم‌ترین نقش را بر عهده می‌گیرند. در آموزشی زبان انگلیسی نیز به دلیل تازگی زبان جدید برای فراگیران و ناآشنا بودن نوشتار، بهره‌گیری از قدرت پیام‌رسانی تصویر اهمیتی مضاعف دارد. ازآنجایی‌که یکی از اهداف پروژه بزرگ Eight ورود به عرصه بین‌المللی است، لذا کلیه عناصر هنری بکاررفته در این مجموعه، تولیدی بوده و یا امتیاز نشر آن خریداری شده است.

آنچه در این طرح بزرگ مدنظر قرار دارد، دارای ویژگی‌های هنری زیر است:

 - استفاده از گروه رنگ‌های انرژی‌زا، شاد و سرزنده؛

 - سیستم گرید مدولار (Modular Grid)؛

 - طراحی کارکترها بر اساس ویژگی‌های بیان‌شده در متن و چهارچوب‌های فرهنگی؛

 - بکار بردن روش واحد برای تیپ‌سازی و طراحی فضا در تمام دروس؛

 - بهره‌مندی از تایپ فیس‌های ساده، مدرن، هندسی و بدون سرک (San Serif) در تایپ‌های متن (Body) و تایپ‌های تیتر (Title) برای خوانش بهتر؛

 - انتخاب و خریداری برخی تصاویر از منابع و آژانس‌های معتبر بین‌المللی.

نوآوری‌های چندرسانه‌ای

 - ســامانه آمــوزش مجــازی : Eight امــکان آموختــن غیرحضــوری را در هر جــای دنیــا بر اساس منابــع آموزشــی Eight بــرای فراگیران فراهــم مــی‌آورد.

 - نسـخه الکترونیـک Eight تحت وب و سیستم‌عامل‌های Android و : IOS با توجه بــه فراگیری استفاده از گوشــی‌های هوشــمند، تبلــت، رایانــه و لپ‌تاپ، نســخه الکترونیــک Eight بــا امــکان اجـرای هم‌زمـان صـوت، تصویـر و متـن، یـک ظرفیـت آموزشـی برتـر را بـه فراگیران عرضـه می‌کنـد. چندرسانه‌ای بــودن ایــن ابــزار و تطابــق آن بــا فناوری‌هــای نرم‌افــزاری روز، کمــک شایانی بــه زبان‌آمــوزان خواهــد نمــود.

 - گویـش صوتـی محتـوای کتـاب: صدابـرداری پیشـرفته فایل‌هـای صوتـی کتـب Eight و ضبـط اسـتودیویی گوینـدگان بومـی آمریـکا و اروپـا.

مطلب قبلی آغاز ثبت نام دوره های زبان خارجه
مطلب بعدی جلسه توجیهی و کارگاه آموزشی یکسان سازی تدریس کتاب Eight ویژه اساتید زبان انگلیسی معاونت آموزشی سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه برگزار شد.
Print
7470

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x
پرشیا سافت
دی ان ان