دسترسی سریع
 

  

     

  


     
 مرکز 3 ( شورا )

 مرکز 2(مسکن )

 مرکز1( سه راه 22بهمن)


 

           
           

آزمون تعیین سطح بزرگسالان (ترم تابستان)

برنامه های بزرگسالان (ترم تابستان 95)

تعیین سطح بزرگسالان

ردیف

روز

تاریخ

 ساعت  ظرفیت

1

پنجشنبه

95/06/18

12  100نفر

2

پنجشنبه

95/06/29

17  100 نفر

                                                                                           

آزمون جامع بزرگسالان

 

ردیف

سطح

روز

تاریخ

ساعت

شعبه

1

Top1B

شنبه

95/07/03

18

مرکزی

3

Top1B

یکشنبه

95/07/04

15:30

شورا و مسکن  

4

Top 3B

یکشنبه

95/07/04

18

هرسه شعبه

 5  Sum 2B  شنبه   95/07/03  15:30  هر سه شعبه 

توجه : تاریخ شروع ثبت نام آزمون های جامع از 5 شهریور

 

تاریخ شروع ترم پاییز 95

شنبه- چهارشنبه

چهارشنبه -    7 مهر 

یکشنبه -سه شنبه

یکشنبه  - 11 مهر

دوشنبه - پنجشنبه

پنجشنبه -  8مهر

 

 


 

آزمون تعیین سطح نوجوانان

تعیین سطح نوجوانان

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

1

یکشنبه

95/06/21

10:00

2

دوشنبه

95/07/05

18:00

شروع ثبت نام برای تعیین سطح از 5 شهریور ماه

آزمون جامع نوجوانان

آزمون جامع نوجوانان

ردیف

سطح

روز

تاریخ

ساعت

 

1

Hip6

دوشنبه

95/07/05

16

 

2

Hey There 4B

سه شنبه

95/07/06

18

 

نکته: تاریخ شروع ثبت نام آزمون های جامع از 5 خرداد ماه.

نکته: ثبت نام ترم تابستان 95 از 3 تیر ماه آغاز خواهد شد.

تاریخ شروع ترم تابستان 95 

تاریخ شروع ترم تابستان 95

شنبه - چهارشنبه

چهار شنبه  7 مهر

یکشنبه - سه شنبه

یکشنبه   11 مهر

دوشنبه - پنجشنبه

پنجشنبه   8 مهر

 

 

 

  

 

 

نکته: تاریخ شروع ثبت نام آزمون های جامع از5 خرداد ماه. 

نکته: ثبت نام ترم تابستان 95 از 3 تیر ماه  آغاز خواهد شد.