مرکز 3 ( شورا )

 مرکز 2(مسکن )

 مرکز1( سه راه 22بهمن)


آزمون تعیین سطح بزرگسالان (ترم بهار)

برنامه های بزرگسالان (ترم بهار 96)

تعیین سطح بزرگسالان

ردیف

روز

تاریخ

 ساعت  ظرفیت

1

پنجشنبه

95/12/19

12  100نفر

2

پنجشنبه

95/12/26

10  100 نفر
 3  پنجشنبه 96/1/24  12  100 نفر

                                                                                           

آزمون جامع بزرگسالان

 

ردیف

سطح

روز

تاریخ

ساعت

شعبه

1

Top1B

شنبه

95/12/21

18

مرکزی

3

Top1B

چهارشنبه

95/12/25

16

شورا و مسکن  

4

Top 3B

دوشنبه

95/12/23

18

هرسه شعبه

 5  Sum 2B  شنبه   95/12/21  15  هر سه شعبه 

توجه : تاریخ شروع ثبت نام آزمون های جامع از 10 اسفند

 

تاریخ شروع ترم بهار 96

شنبه- چهارشنبه

شنبه -    19 فروردین 

یکشنبه -سه شنبه

یکشنبه  - 20 فروردین

دوشنبه - پنجشنبه

پنجشنبه -  17 فروردین

 

 


 

آزمون تعیین سطح نوجوانان

تعیین سطح نوجوانان

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

1

پنجشنبه

95/12/19

12:00

2

چهارشنبه

95/12/25

12:00

 3 پنجشنبه   96/1/24 12:00 

شروع ثبت نام برای تعیین سطح از 10 اسفند

آزمون جامع نوجوانان

آزمون جامع نوجوانان

ردیف

سطح

روز

تاریخ

ساعت

 

1

Hip6

یکشنبه

95/12/22

18

 

2

Hey There 4B

دوشنبه

95/12/23

16

 

نکته: تاریخ شروع ثبت نام آزمون های جامع از 10 اسفند


تاریخ شروع ترم بهار 96 

تاریخ شروع ترم تابستان 96

شنبه - چهارشنبه

 شنبه   19 فروردین

یکشنبه - سه شنبه

یکشنبه   20 فروردین

دوشنبه - پنجشنبه

پنجشنبه   17  فروردین