دسترسی سریع
 

  

     

  

 

1-آشنايي با نرم افزار حسابداري هلو 

2-شناسايي اصول نصب سيستم هاي مالي
3-شناسايي اصول ثبت حساب ها افتتاح حساب ها بامانده يـا بـدون مانـده قبلي

4-آشنايي با كدبندي حسابها و كالاها- حــساب مــشتريان– انبارهــا- ليــست كــالا- صــندوقهاي مــالي-
          كد هزينه ها- كاركنان شـركت- حـسابهاي بـانكي- حـساب خـدمات وسرويس - سرفصل معين
5- شناسايي اصول ثبت اسناد حسابداري

6-شناسایی اصول ثبت سند افتتاحیه
7-گزارشات فصلی خرید و فروش و گزارشات مدیریتی مانند تراز آزمایشی، ترازنامه و تراز سود و زیان

8-گزارشات متنوع از کاردکس کالا بصورت ریالی و تعدادی، گزارش گردش حساب مشتریان به تفکیک بدهکار و بستانکار
9- شناسايي اصول ايجاد شماره سند موقت و دائم
10-آشنايي با وارد كردن كد در ثبت اسناد حسابداري
11- شناسايي اصول تهيه گزارش هاي حسابداري
-       
گزارش دفتر روزنامه
-       
گزارش دفتر كل
-       
گزارش تراز كل، معين و ويژه
-      
گزارش كارت معين حسابداري
-      
گزارش كارت معين اسناد دريافتني و پرداختني
 -      
گزارش ترازنامه
-      
گزارش هاي دارايي

12-بستن حسابها وثبت سند اختتامیه
13- شناسايي اصول پشتيباني از سيستم و نگهداري آن
-       
رمزگذاري در سيستم
-       
ايجاد قفل سخت افزاري

هدف دوره : آموزش عملی حسابداری و به کارگیری آن در شرکت ها و واحد های تجاری

مخاطبین: علاقه مندان به فراگیری حسابداری ، دانشجویان حسابداری و سایر رشته ها در تمامی مقاطع تحصیلی

هزینه دوره : 61 هزار تومان

مدت آموزش: 20 ساعت

پیش نیاز : ندارد

نرم افزار سکان 

 1-آشنايي با نرم افزار حسابداري سکان 

2-شناسايي اصول نصب سيستم هاي مالي
3-شناسايي اصول ثبت حساب ها افتتاح حساب ها بامانده يـا بـدون مانـده قبلي

4-آشنايي با كدبندي حسابها و كالاها- حــساب مــشتريان– انبارهــا- ليــست كــالا- صــندوقهاي مــالي-
          كد هزينه ها- كاركنان شـركت- حـسابهاي بـانكي- حـساب خـدمات وسرويس - سرفصل معين
5- شناسايي اصول ثبت اسناد حسابداري

6-شناسایی اصول ثبت سند افتتاحیه
7-گزارشات فصلی خرید و فروش و گزارشات مدیریتی مانند تراز آزمایشی، ترازنامه و تراز سود و زیان

8-گزارشات متنوع از کاردکس کالا بصورت ریالی و تعدادی، گزارش گردش حساب مشتریان به تفکیک بدهکار و بستانکار
9- شناسايي اصول ايجاد شماره سند موقت و دائم
10-آشنايي با وارد كردن كد در ثبت اسناد حسابداري
11- شناسايي اصول تهيه گزارش هاي حسابداري
-       
گزارش دفتر روزنامه
-       
گزارش دفتر كل
-       
گزارش تراز كل، معين و ويژه
-      
گزارش كارت معين حسابداري
-      
گزارش كارت معين اسناد دريافتني و پرداختني
 -      
گزارش ترازنامه
-      
گزارش هاي دارايي

12-بستن حسابها وثبت سند اختتامیه
13- شناسايي اصول پشتيباني از سيستم و نگهداري آن
-       
رمزگذاري در سيستم
-       
ايجاد قفل سخت افزاري

هدف دوره : آموزش عملی حسابداری و به کارگیری آن در شرکت ها و واحد های تجاری

مخاطبین: علاقه مندان به فراگیری حسابداری ، دانشجویان حسابداری و سایر رشته ها در تمامی مقاطع تحصیلی

هزینه دوره : 150 هزار تومان

مدت آموزش: 30 ساعت

پیش نیاز : ندارد

.

 

 1-آشنايي با نرم افزار حسابداري رافع 7

2-شناسايي اصول نصب سيستم هاي مالي
3-شناسايي اصول ثبت حساب ها افتتاح حساب ها بامانده يـا بـدون مانـده قبلي

4-آشنايي با كدبندي حسابها و كالاها- حــساب مــشتريان– انبارهــا- ليــست كــالا- صــندوقهاي مــالي-
          كد هزينه ها- كاركنان شـركت- حـسابهاي بـانكي- حـساب خـدمات وسرويس - سرفصل معين
5- شناسايي اصول ثبت اسناد حسابداري

6-شناسایی اصول ثبت سند افتتاحیه
7-گزارشات فصلی خرید و فروش و گزارشات مدیریتی مانند تراز آزمایشی، ترازنامه و تراز سود و زیان

8-گزارشات متنوع از کاردکس کالا بصورت ریالی و تعدادی، گزارش گردش حساب مشتریان به تفکیک بدهکار و بستانکار
9- شناسايي اصول ايجاد شماره سند موقت و دائم
10-آشنايي با وارد كردن كد در ثبت اسناد حسابداري
11- شناسايي اصول تهيه گزارش هاي حسابداري
-       
گزارش دفتر روزنامه
-       
گزارش دفتر كل
-       
گزارش تراز كل، معين و ويژه
-      
گزارش كارت معين حسابداري
-      
گزارش كارت معين اسناد دريافتني و پرداختني
 -      
گزارش ترازنامه
-      
گزارش هاي دارايي

12-بستن حسابها وثبت سند اختتامیه
13- شناسايي اصول پشتيباني از سيستم و نگهداري آن
-       
رمزگذاري در سيستم
-       
ايجاد قفل سخت افزاري

هدف دوره : آموزش عملی حسابداری و به کارگیری آن در شرکت ها و واحد های تجاری

مخاطبین: علاقه مندان به فراگیری حسابداری ، دانشجویان حسابداری و سایر رشته ها در تمامی مقاطع تحصیلی

هزینه دوره : 80 هزار تومان

مدت آموزش: 20 ساعت

پیش نیاز : ندارد

 

 

در این دوره آموزشی با موارد حسابداری مقدماتی آشنایی پیدا می کنید :

1-آشنایی با مفهوم و اصطلاحات حسابداری

2-آشنایی با انواع موسسات

3- آشنایی با مفروضات و اصول  حسابداری

4-آشنایی با مفاهیم انبار و انبار داری از نظر حسابداری

5-آشنایی با انواع دفاتر قانونی (روزنامه ،کل ،معین )

6- آشنایی با انواع تراز های آزمایشی

7- آشنایی با کد گذاری حساب ها و دفاتر

شناسایی اصول ثبت و گزارش های حسابها  8-

9- آشنایی با صورت وضعیت مالی و صورت حساب سود و زیان و صورت سود و زیان جامع و یادداشت های توضیحی

10- آشنایی با کاربرگ حسابداری جهت بستن حساب ها در پایان دوره مالی

11-آاشنایی با حسابداری شرکت بازرگانی

12- آشنایی با حسابداری صنعتی

13- آشنایی با حسابداری پیمانکاری

14- آشنایی با حسابداری دولتی

15- آشنایی با روش ارزیابی موجودی کالا

16- آشنایی با حساب بانکی و تنخواه گردان

17-آشنایی با ثبت صورت مغایرت بانکی

18- تهیه کاربرگ بستن حسابها موقت و دائم

 

 هدف دوره : آموزش تئوری و عملی حسابداری برای کار در شرکت های تجاری ، بازرگانی و خدماتی

مخاطبین: علاقه مندان به فراگیری حسابداری ، دانشجویان حسابداری و سایر رشته ها در تمامی مقاطع تحصیلی

هزینه دوره : 120 هزار تومان

مدت آموزش: 42 ساعت

پیش نیاز : ندارد

 

 

 

توانایی به کار گیری نرم افزار اکسل در عملیات حسابداری

 1-آشنایی با صفحه گسترده

2-آشنايي با انواع مختلف داده ها
-       
داده هاي ورودي- متن – ارقام- فرمول ها- فرامين
3- آشنايي با اصول استفاده از توابع وشناسايي اصول استفاده از كليدهاي عمل كننده

4- شناسايي اصول فرمت كردن يك ديسكت
5- شناسايي اصول راه اندازي Excel
6- آشنايي با كاربرگ Excel
-       
منوي افقي- خط وضعيت- خط فرمول- خط ابزار استاندارد- خط ابزار
        فرمت كردن – جعبه نام- راهنماي on line
7- شناسايي اصول ذخيره كاربرگ در نرم افزار Excel

8- آشنايي با ساخت يك الگو براي حذف داده ها
9- شناسايي اصول اصلاح اشتباهات
10- شناسايي اصول تغيير اندازه عرض و ستون
11- آشنايي با روش انتخاب ستون يا سطر
12- آشنايي با روش كپي كردن

13- شناسايي اصول جابه جايي
14- آشنايي با پاك كردن محتويات داخل سلول
15-  آشنايي با فيلد، ركورد و فايل
16-شناسايي اصول اضافه يا حذف كردن سطر يا ستون
17-شناسايي اصول تغيير قالب نمايش اطلاعات
-         
ايجاد جداول- بخش – wraptextبخش merge
18- شناسايي اصول انتقال و پردازش اطلاعات از نرم افزار اصـلي بـه صـفحه
Excel

19-آشنايي با اصول تغيير نام sheet

20- شناسايي اصول فرمول نويسي
21-شناسايي اصول استفاده از توابع
22- شناسايي اصول چاپ كردن

  آشنایی با مفاهیم و قوانین قانون تجارت

 1-مروری بر قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در حوزه شرکت ها و اشخاص حقوقی

2-مروری بر قوانین تامین اجتماعی در حوزه شرکت ها و اشخاص حقوقی

3-مروری بر قوانین تجارت در حوزه شرکت ها و اشخاص حقیقی

4-روش های ثبت حسابداری قوانین فوق الذکر

5- تهیه اظهار نامه مالیاتی عملکرد

6- تهیه اظهار نامه ارزش افزوده

7- تهیه گزارش های معاملات فصلی

8- تهیه لیست های حقوق و دستمزد به همراه لیست بیمه ایی

9- تهیه لیست های مالیاتی حقوق و دستمزد


هدف دوره : آموزش تئوری و عملی حسابداری و قوانین مالیاتی و تهیه انواع اظهارنامه ها برای کار در شرکت های تجاری ، بازرگانی و خدماتی همراه با آموزش Excel  حسابداری

مخاطبین: علاقه مندان به فراگیری حسابداری ، دانشجویان حسابداری و سایر رشته ها در تمامی مقاطع تحصیلی

هزینه دوره : 120 هزار تومان

مدت آموزش: 43 ساعت

پیش نیاز : تئوری حسابداری

 

 

ردیف

عنوان دوره

طول دوره

شهریه - تومان

1

نرم افزار هلو

20ساعت

610.000

2

کارگاه عملی حسابداری 

20ساعت

640.000

3

حسابداری Excel

26ساعت

850.000

4

حسابداری ویژه بازارکار 1

42 ساعت

1.200.000

5

حسابداری ویژه بازارکار2

43ساعت

000.000

جهت ثبت در دوره های اینجا را کلیک کنید.

تماس با کارشناس آموزش: 08338239096