دسترسی سریع
 

  

     

  

  

آزمون تعیین سطح نوجوانان (ترم تابستان )

تعیین سطح نوجوانان

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

1

یکشنبه

95/06/21

10:00

2

دوشنبه

95/07/05

18:00

 

 

 آزمون تعیین سطح بزرگسالان (ترم تابستان )

تعیین سطح بزرگسالان

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

ظرفیت

1

پنجشنبه

95/06/18

12

100نفر

2

پنجشنبه

95/06/29

17

100 نفر

3

--

 

--


----