دسترسی سریع
 

  

     

  

 

ردیف

مهارت


مدت آموزشی

(ساعت)

1

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

12

2

استفاده از کامپیوتر ومدیریت فایل ها

8

3

واژه پردازها

26

4

صفحه گسترده ها

26

5

بانک های اطلاعاتی

26

6

ارائه مطالب

20

7

اطلاعات و ارتباطات

12

مقدمه:

آشنايي با زبان برنامه نويسي C++ به عنوان پايه اي براي يادگیري ساير زبانهاي شيء گرا و آشنايي با اصول اساسي شيءگرايي، براي برنامه نويسان ضروري است.

اهداف:

توانمند كردن فراگیر در به كار بردن اصول اساسي برنامه نويسي شيء گرا توسط زبان C++ .

شرایط پذیرش:

پیش نیاز ندارد

توانایي های فراگيران در پایان دوره:

مهارت در برنامه نويسي به زبان  C++ .

كاربرد اصول شيء گرايي در در برنامه نويسي به زبان C++ .

برنامه نويسي به زبان   C++ )مقدماتي(

سرفصل ها :

1- زبان هاي برنامه نويسيبرنامه نويسي ساخت يافته و  شئ گرامعرفي C++ .

ساختار كلي برنامه نويسي C++ نوشتن يک برنامه ساده )چاپ ساده يک عبارت (آشنايي با كامپايلر C++

2- انواع داده هاي پايه  – معرفي متغيرهاعملگرها و تقدم آن هاكلمات كليدي و شناسه هاي C++ آشنايي با - cin و cout

3- تابعآرگومان توابعبازگرداندن مقاديرشكل كلي توابع

4- متغير هامعرفي ميدان ديدثابت هامقدار دهي اوليهتبديل انواع به هم

آرايه هاآرايه هاي چند بعديمقدار اوليه آرايه هارشته هاجداول رشته اي

5- اشاره گرها - عملگر  * و &-  اعمال محاسباتي روي اشاره گرها آرايه ها و  اشاره گرها – اشاره گر به اشاره گر – اشاره گر و پارامترها

6- دستورات كنترليدستور - if بلوك هاي كد عملگرهای شرطيدستورif

دستور –switch  حلقه– for    حلقه –  while حلقه - do حلقه هاي تو در تو

دستور break – continu

7-  –Prototype دستور - return مقادير بازگشتي توابع void بازگرداندن اشاره گرها   ارسال مقادير به تابع  ارسال آرايه ها به توابع  آرگومان ها تابع main( )

8- فراخواني از طريق مقدار فراخواني از طريق reference   بازگرداندن

reference    سربارگذاري توابع تابع با مقادير پيش فرض اشاره گر به تابع

9- ساختارها –  آرايه اي از ساختارها ساختارها و توابع )ارسال و مقدار بازگشتي(

10- پروژه

برنامه نويسي به زبان   C++ )پیشرفته (

1-- extern- – register – static – const – typedef auto

عملگرها >> - << - ? - ~ - ^ - | - & - delete-  new –

2- آشنايي با كلاس

3-  مثالی از يک كلاس ساده- دسترسي به اعضاي كلاس - سازنده ها و مخرب ها -

سازنده ها با پارامترها - مقداردهي اوليه

4- ارث بري

5- اشاره گرهاي reference  و كلاس ها

6-  - Inline  نسبت دادن اشياء به هم

7- ارسال كلاس ها به توابع و توابعي كه كلاس بر مي گردانند

8- سربارگذاري توابع سازنده

9- توابع دوست

10- سربارگذاري عملگرها

11-پروژه


برنامه نویسي به زبان C#.NET )مقدماتي و پيشرفته(

مقدمه:

محیط Net . كه توسط شركت مايكروسافت ارائه شده داراي قابلیتهاي فراواني براي ايجاد برنامه هاي

كاربردي ويندوز و وب مي باشد و زبان C# كه داراي قدرت و انعطاف پذيري زيادي است براي

برنامه نويسي در اين محیط مناسب مي باشد.

اهداف:

آشنايي با محیط Net . و آشنايي با اصول برنامه نويسي به زبان C#

شرایط پذیرش:

گذراندن دوره مباني كامپیوتر و ويندوز مقدماتي

گذراندن يک دوره برنامه نويسي

گذراندن دوره برنامه نويسي - به زبان C++ مقدماتي

توانایي های فراگيران در پایان دوره:

برنامه نويسي به زبان  C#ايجاد برنامه هاي كاربردي ويندوز، ايجاد كلاس ها، متدها، كار با برنامه نويسي شيءگرا و استفاده از بانک هاي اطلاعاتي - كار با  Interface ها، Crystal Report ، ارتباط با منابع مختلف اطلاعاتي، كار با XML و انتقال داده ها  بین منابع

ايجاد - Web Service ها و شناخت مفاهیم پیشرفته OOP در محیط C#.NET

سر فصل ها:

برنامه نويسي به زبان C#.NET)مقدماتي(

1-آشنايي با محيط و مقدمات زبان

2-برنامه نويسي شي ءگرا )كلاس ها(

3-برنامه نويسي شيءگرا )متدها )

4-برنامه نويسي شي ءگرا )ارث بري )

5-ويندوز )آشنايي با مفاهيم اوليه و كنترل ها )      

6-ويندوز )كاربرد كلاس ها )                 

7-ويندوز )محاوره با كاربر)            

8-پايگاه داده )مفاهيم اوليه )          

9-پايگاه داده )كلاس هاي Data Set و Data Adaptor )

10-پايگاه داده  Data Reader و Command

11-پايگاه داده )فيلتر و جستجو)

برنامه نويسي به زبان C#.NET )پيشرفته(

1- مفاهيم پيشرفته OOP

2-كاربرد Interface ها، پروژه هاي DLL و سرويس هاي Web

3-چاپ در C#

4- Crystal Reports

5- ارتباط با منابع مختلف اطلاعاتي

6- نکاتي در مورد Data Reader و Data Table

7- انتقال داده ها بين منابع

8- كار با XML

 


مقدمه:

نگه داري اطلاعات و سازمان دهي آن ها در بانک هاي اطلاعاتي اولین نیاز هر سازماني است و مي دانیم  كه برنامه هاي تهیه بانک هاي اطلاعاتي با قابلیت هاي جديد مرتب وارد بازار مي شود، بنابراين آشنايي با اين برنامه ها براي برنامه نويسان امري ضروري است.

اهداف:

پیاده سازي پايگاه داده با استفاده از SQL SERVER

شرایط پذیرش:

داشتن حداقل مدرك تحصیلي ديپلم

گذراندن دوره مباني كامپیوتر و ويندوز مقدماتي

گذراندن دوره اكسس

توانایي های فراگيران در پایان دوره:

نصب و راه اندازي نرم افزار

ايجاد پايگاه داده و عناصر اصلي آن مانند جداول ، نماها و ... و توانايي بكارگیري آنها ،آشنايي با مواد امنیتي پايگاه داده

سرفصل ها :

پایگاه داده  SQL SERVER 2008

 1- آشنايي با مفاهيم اصلي بانك هاي اطلاعاتي

2- آشنايي با ساختار و عملکرد Sql Server

3- ايجاد جدول و تنظيمات آن

4- آشنايي با دستورات Select

5- كاربرد توابع

6- Restore و Backup

7- Join ، View ، Multi Table Query Subquery

8- كاربرد Stored Procedure

9- انواع Index  ، تعريف و كاربرد

10- Trigger  ها، انواع، تعريف، كاربرد

11- Transacation ها

12- Cursor ، مفهوم، انواع، تعريف و كاربرد

13- مفهوم User ، Role ، Login  و دسترسي ها


مقدمه:

در عصر حاضر كه شاهد رشد و توسعه تجارت الكترونیک در سرتاسر دنیا هستیم ، وب سايت هاي اطلاع رساني و تجاري به عنوان يک ابزار قدرتمند در اين حوزه اقتصادي مي توانند نقش بزرگي را ايفا نمايند. لذا آموزش طراحي و توسعه وب سايت هاي حرفه اي مي تواند راه گشاي بسیاري از فراگیران جهت ورود به بازار كار گردد.

اهداف:

آشنايي با تكنیک هاي طراحي و پیاده سازي وب سايت هاي استاتیک به روش - HTML5 و CSS3

ارتقاء فني وب سايت ها جهت افزايش بازديد -

شرایط پذیرش:

داشتن مدرك كارداني در يكي از رشته هاي مرتبط

داشتن اطلاعات لازم در خصوص طراحي وب سايت

توانایي های فراگيران در پایان دوره:

سازماندهي - Document ها براي Web و كاركردن با Cascading Style Sheet

سازگاري صفحه با - Browser هاي مختلف Corss Browser Compatibility

كاركردن با - jQuery و آشنايي با Bootstrap و روش استفاده آن

اصول HTML5 , CSS3

سرفصل ها:

1-سازماندهي Document ها براي Web

2- Cascading Style Sheet

3-مطالبي بيشتر در زمينه CSS ها

4-مقدمه اي بر jQuery

5-انتخاب آيتم ها با jQuery

6-فيلترهاي jQuery

7-متدهاي CSS

8-ايجاد افکت با jQuery

9-اصول HTML5

10- CSS3

مقدمه:

طراحي سايت ها امري بسیار مهم است. نرم افزار JAVA SCRIPT امكان طراحي قسمت هاي مختلف يک سايت و كدنويسي را در اختیار برنامه نويس قرار مي دهد و بسیاري از قابلیت هايي كه در نرم افزارهايي مانند فرانت پیج نیست، در اين برنامه وجود دارد.

اهداف:

طراحي سايت با استفاده از اسكريپت نويسي Java .

شرایط پذیرش:

داشتن مدرك تحصیلي ديپلم به بالا

گذراندن دوره مباني كامپیوتر و ويندوز مقدماتي

گذراندن يک دوره برنامه نويسي

توانایي های فراگيران در پایان دوره:

طراحي قسمت هاي مختلف سايت با استفاده از كدهاي  Java Script

ايجاد تصاوير در صفحات

ايجاد اجزا ي دينامیک

كار با كو كي ها

سر فصل :

1- كاربردهاي JAVA SCRIPT برنامه نويسي سمت - CLIENT-SERVER - يادآوري TAG هاي مهم HTML

2- چگونگي كاربرد متغيرها معادله ها و نامعادله ها دستورات شرطي  -حلقه ها و آرايه ها اشاره به كد نويسي و دستور زبان انواع عملگرها

3- توضيحات در اسكريپت اخطار به كاربر و اعلام پيغام خطا آشنايي با توابع و تعريف آن ها تعريف  OBJECT

4- آشنايي با صفحه كليد و ماوس و فرم و پنجره ارتباط TAG هاي HTML با اشياء جاوا اسكريپت نحوه استفاده از - REFRENCE  در جاوا اسكريپت

5- كار با فرم ها واجزاء فرم معتبر سازي فرم VALIDATION)  FORM)

6- آشنايي با اشياء رايج در  java script مثل شئ window-navigator-history-screen-event و معرفي متد هاي مرتبط با آن

7- كار با تصاوير - ROLLOVER - FLYING OBJECT - MOUSE TRAIL اعمال استايل هاي - CSS(STYLE) به صورت ديناميک

8- ايجاد اجزاي ديناميک در صفحات معرفي شئ - DATE و متدهاي تاريخ وساعت و متدهاي شئ STRING

9- آشنايي با شئ MATH )توابع رياضي( كار با قاب ها كار با فيلترهاي CSS به صورت ديناميک

10- ايجاد و خواندن و نمايش كوكي ها (COOKIES)


مقدمه

كم تر كسي امروزه از تأثیر اينترنت و ابررسانه وب در زندگي امروز بيخبر است. اين رسانه در واقع رسانه برتر زمان ماست. شناخت اين رسانه و نحوه ارائه اطلاعات با آن دانشي است كه دير يا زود جزء معلومات الزامي براي انسان امروز خواهد بود و در آينده افرادي كه با اين دانش بیگانه باشند به نوعي بي سواد محسوب خواهند شد.

اهداف:

آشنايي فراگیر با مفاهیم برنامه نويسي سمت سرور توسط زبان VB SCRIPT و در محیط DREAM WEAVER

شرایط پذیرش:

گذراندن دوره طراحي صفحات وب )مقدماتي)

توانایي های مورد انتظار برای فراگيران در پایان دوره:

برنامه نويسي و طراحي وب با استفاده از زبان برنامه نويسي  ASP

سرفصل :

1-آشنايي با مفاهيم VBSCRIPT, ASP و تنظيمات

2- پياده سازي  ASP در DREAMWEAVER

3- آشنايي با اشيا و متدها و خصوصيات آن ها

4- كار با فرم ها

5- كوكي ها

6- كار با بانك هاي اطلاعاتي

7- آشنايي FILE SYSTEM   و نحوه كار كردن با FILE ها درASP


مقدمه:

نظر به رشد و توسعه روز افزون كامپیوتر و اينترنت، آشنايي افراد با مفهوم وب سايت و شیوه طراحي آن ضروري به نظر مي رسد. وجود ابزارهاي مناسب و آسان كه همگان بتوانند از آن براي برنامه نويسي وبااستفاده كنند ضروري است. PHP در كنار My SQL اين امكان را فراهم مي كند.

اهداف:

آشنايي با اصول برنامه نويسي وب سايت و مفهوم معماري Client/ Server و اسكريپت هاي سمت Client و Server و آشنايي با ذخیره و بازيابي داده ها.

شرایط پذیرش:

گذراندن دوره مباني كامپیوتر و ويندوز مقدماتي -

آشنايي با طراحي وب )گذراندن دوره وب مقدماتي( -

توانایي های فراگيران در پایان دوره

برنامه نويسي صفحات وب با  PHP

ايجاد بانک اطلاعاتي  My SQL

پردازش بانک اطلاعاتي

سر فصل:

1-    آشنايي با PHP و مقدمات اين زبان

2-    آشنايي با انواع داده ها، دستورات كنترلي و كار با فايل ها و توابع

3-    كار با بانك اطلاعاتي

4-    حفظ وضعيت و انتقال اطلاعات بين صفحات