ردیف

مهارت 


مدت آموزشی

(ساعت)

1

مفاهیم  پایه فناوری اطلاعات

12

2

استفاده از کامپیوتر ومدیریت فایل ها 

8

3

واژه پردازها 

26

4

صفحه گسترده ها  26

5

بانک های اطلاعاتی 

26

6

ارائه مطالب 

20

7

اطلاعات و ارتباطات 

12

 


 

   

ردیف


عنوان دوره

مدت آموزشی

(ساعت)

1

شناسایی واستفاده از ظرفیتهای ذهنی

24

2

کار آفرینی

6

3

امر به معروف ونهی از منکر
6

4

مهارت های زندگی
6

5

برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران

12

6

بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن
6

7

بیماری های نوپدید و راه های پیشگیری از آن

6

8
 جعل اسنادو راه های مقابله با آن
6

 

 بر اساس بخشنامه های شماره96358/1803مورخ 21/05/1382سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و90367/1803مورخ 08/07/1386معاونت توسعه ومدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری این در دوبخش دوره های فرهنگی واجتماعی وتواناییهای عمومی در زمره آموزشهای اختیاری بوده است .کارکنان مشمول نظام میتوانند حداکثر 70ساعت دوره برای گواهینامه تخصصی پژوهشی ،218ساعت برای گواهینامه های تخصصی و368ساعت برای گواهینامه مهارتی انتخاب وطی نمایند.

 براساس بخش نامه های شماره 47861/1803مورخ 24/03/1385سازمان مدیریت وبرنامه ریزیی کشور یازده رشته شغلی وشماره 47681/1803مورخ 13/07/87 هدف توسعه دانش وتوانمندیهای کارشناسان وکاردانان مشاغل اداری وروز آمد کردن اطلاعات وتوانایی های آنان ودرزمره آموزش های الزامی می باشد.

دریافت لیست عناوین رشته های شغلی


ردیف

رشته های شغلی

1

رشته های شغلی کارشناسی و کاردان روابط عمومی

2

رشته های شغلی رییس دفتر :مسئول دفتر :منشی

3

رشته هاي شغلی کارشناسی وکاردان اموراداری

4

رشته های شغلی مسئول خدمات اداری

5

رشته های شغلی حسابدار، ذیحساب ،حسابرس

6

رشته های شغلی کارشناس و کاردان برنامه وبودجه

7

رشته های شغلی مسئول گزینش

8

رشته های شغلی کارشناس وکاردان حقوقی

9

رشته های شغلی بازرس

10

رشته های شغلی کارگزین

11

رشته های شغلی کتابدار

12

رشته های شغلی کارشناس آمار موضوعی

13

رشته های شغلی مدیران اداری ومالی


   

دوره های عمومی کارکنان دولت

ردیف

عنوان دوره

طول دوره

1

شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها

8ساعت

2

مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

14ساعت

 

دوره های آموزشی مدیران ارشد

ردیف

عنوان دوره

طول دوره

1

دولت الکترونیکی

8ساعت

2

مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات

10ساعت

 

دوره های آموزشی مدیران وکارشناسان فناوری اطلاعات

ردیف

عنوان دوره

طول دوره

1

حاکمیت فاوا

12ساعت

2

مدیریت خدمات فاوا

12ساعت

3

مدیریت فرآیند های سازمانی

12 ساعت

4

معماری(فناوری اطلاعات) سازمانی

16 ساعت

5

تحلیل وطراحی سیستم

16 ساعت

6

مهندسی شبکه

30 ساعت

7

مدیریت امنیت اطلاعات

20 ساعت

8

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

12 ساعت

9

رایانش ابری

8 ساعت

10

مهاجرت به نرم افزارهای آزاد متن باز

16 ساعت

 

 

دانلود جزوات   

 

 1 تقوای الهی و نظم در امور 
 2  جزوه مدیریت تحول استانداری
 3  قانون مدیریت خدمات کشوری 
4 مدیریت کسب و کار (کمیته امداد)
 5 چالش های کار آفرینی (کمیته امداد) 
 6  مستندسازی پروژه های عمرانی
 7  ارتباطات رسانه ای در روابط عمومی - استانداری 
 8  مبانی سازماندهی، تشکیلات و تقسیم کار - استانداری