به آن دسته از دوره هاي آموزشي كوتاه مدت كه با اخذ مجوز از مراجع ذيربط در اين زمينه) سازمان امور اداري و استخدامي كشور، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وقت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري و يا تصويب شده توسط كميته راهبري آموزش ستاد مركزي دستگاه اجرايي مستند به بخشنامه شماره 67797/1803   مورخ  27/07/1387 ) و توسط مراكز آموزشي ذيصلاح و مورد تأييد مراجع يادشده و رعايت كليه قوانين و  مقررات مربوطه برگزار شده يا گردد، در زمره دوره هاي آموزشي مصوب تلقي مي گردد.

در مورد دستگاههايي كه مشمول مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت يا قانون استخدام كشوري يا قوانين برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نبوده اند مقررات مورد عمل در زمان اجراي دوره در اين خصوص مورد توجه قرار خواهد گرفت.


كليه دوره هاي آموزشي كوتاه مدت مصوب كه كاركنان در طول سنوات خدمت خود طي نموده باشند، براي برخورداري از عامل امتياز دوره هاي آموزشي قابل احتساب مي باشد.

٣- آيا دوره آموزش توجيهي بدو خدمت براي استفاده از امتياز دوره هاي آموزشي مصوب قابل احتساب مي باشد؟

خير. نظر به اينكه گذراندن اين دوره آموزشي كوتاه مدت براي كليه كاركنان جديدالاستخدام دستگاهها الزامي است و در صورت عدم گذراندن آن احكام استخدامي و حتي انعقاد قرارداد براي كاركنان پيماني محمل قانوني ندارد بنابراين ساعات اين دوره قابل محاسبه نمي باشد.

چنانچه سمينارها، همايش ها و گردهمايي ها قبل از تاريخ 1/1/1379 و یا مجوز مراجع مربوطه (سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور وقت) و بعد از تاريخ 1/1/1379 در چارچوب رعايت مقررات مربوط به نظام آموزش كاركنان دولت از جمله پيش بيني در كليات برنامه هاي آموزشي دستگاه و تأييد مراجع يادشده به اجرا درآمده باشند، جزو آموزش هاي مصوب محسوب مي گردد.

ب- سمينارها، همايشها و گردهمايي هايي كه به صورت ملي يا بين المللي به صورت عام برگزار مي گردد و مبتني بر نيازهاي دستگاه نيست در شمول امتيازات قرار نمي گيرد.

الف- سازمان امور اداري و استخدامي كشور (سابق(

ب- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) سابق(

ج- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري

د- كميته راهبري آموزش دستگاه هاي اجرايي پس از تاريخ 27/7/1387

.
كليه گواهينامه هاي مربوط به دوره هاي آموزشي بهبود مديريت و فنون اداري كه توسط مؤسسه آموزش و پژوهش مديريت دولتي  (مركز آموزش مديريت دولتي و يا مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي وقت ) و واحدهاي استاني آن) مديريت هاي آموزش و پژوهش( و همچنين دفاتر آموزش و پژوهش استانداريها اجرا شده باشند.

در صورت حصول شرايط زير اين گواهينامه ها در سوابق آموزشي كاركنان و برخورداري از امتيازات مربوطه قابل احتساب خواهد بود:

الف- عناوين آنها در فهرست عناوين دوره هاي آموزشي مهارت هاي هفت گانه فنآوري اطلاعات موضوع بخشنامه شماره 203223/1903 مورخ 3/11/1381 وجود داشته باشند .

 ب- از حيث ساعات اجرا با ساعات تعيين شده براي هريك از مهارت ها براساس بخشنامه فوق منطبق باشد.

ج- توسط مراكز مجاز در بخشنامه مذكور اجرا شده باشند.

د - گواهينامه هاي مربوطه توسط مراكز مجاز ذكر شده در آن بخشنامه و تا قبل از تاريخ 25/11/1383 صادر شده باشد .

.

اين دوره هاي آموزشي كوتاه مدت بايد براساس نيازسنجي آموزشي به عمل آمده از كاركنان بوده و در كليات برنامه هاي آموزشي دستگاه ذيربط پيش بيني و به تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وقت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري و يا به استناد مفاد بخشنامه شماره 67797/1803  مورخ 27/7/1387 به تصویب کمیته راهبری آموزش ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی کشور رسیده باشند.

اضافه مي نمايد كليه ضوابط و مقررات مربوط به چگونگي طراحي، اجرا و ... و احتساب اين دوره ها در سوابق آموزشي كاركنان به تفسير در مجموعه دستورالعمل هاي پيوست بخشنامه هاي شماره 112058/1803 مورخ 20/6/1381 و 6326/1803 مورخ 20/1/1385 و ساير بخشنامه هاي صادره در زمينه آموزش كاركنان دولت در طول برنامه سوم و چهارم توسعه كه به دستگاه هاي اجرايي كشور ارسال شده، درج گرديده است.

.