آموزش کارکنان دولت

  از عمده فعالیت های این معاونت عقد قراردادهای آموزشی با ادارات، سازمان ها و نهادها در سطح استان بوده و کارکنان این ادارات از امکانات آموزشی جهاد برخوردار گردیده اند. با توجه به امکانات و فضای بسیار مناسب آموزشی و بی نظیر در سطح استان و مدرسین توانمند این معاونت موفق به عقد قراردادهای آموزشی با اکثر ادارات استان گردیده است این معاونت با تکیه بر تجارب خود آمادگی دارد علاوه بر دوره های آموزشی با توجه به نیاز سازمانها و ادارات دوره های مورد نظر آنان را طراحی و اجرا نماید