اطلاعات دوره

  • مدرس: دکتر حديث مسعودی
  • ساعات دوره: ۴۰
  • جنسیت: مختلط
  • تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۰/۰۵/۰۳
  • تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
  • ظرفیت کلاس: ۱۲
  • ظرفیت باقیمانده: ۰
۲۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ثبت نام
معاونت آموزشی