عنوان
مرکز
مدرس
ظرفیت
تاریخ شروع
شناسه کلاس
شهریه(تومان)
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم فاطمه صیادی
۱۴ مانده از ۱۴
14030217
۱۴۰۳۰۱۱۸۸۰۲
۷۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم فاطمه صیادی
۱۴ مانده از ۱۴
14030218
۱۴۰۳۰۱۱۸۸۰۱
۷۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شبنم افشاري
۱۳ مانده از ۱۶
14030231
۱۴۰۳۰۱۱۳۱۰۳
۲,۲۴۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شبنم افشاري
۱۱ مانده از ۱۴
14030301
۱۴۰۳۰۱۱۳۱۰۲
۱,۶۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
دکتر بهاره نراقی
۵ مانده از ۱۴
14030231
۱۴۰۳۰۱۱۳۱۰۱
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سیما افشارپور
۱۳ مانده از ۱۴
14030130
۱۴۰۳۰۱۳۱۹۰۱
۴۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
لیلا کیانیان
۹ مانده از ۹
14030211
۱۴۰۳۰۱۱۱۷۰۱
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقاي شهريار نوري الاصل
۱۱ مانده از ۱۶
14030211
۱۴۰۳۰۱۱۴۳۰۱
۱,۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آتنا برناسی
۱ مانده از ۱
14030206
۱۴۰۳۰۱۳۶۹۰۴
۱,۶۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آتنا برناسی
۸ مانده از ۱۰
14030206
۱۴۰۳۰۱۳۶۹۰۳
۴۴۵,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آتنا برناسی
۷ مانده از ۱۰
14030206
۱۴۰۳۰۱۳۶۹۰۲
۳۱۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آتنا برناسی
۱۰ مانده از ۱۰
14030206
۱۴۰۳۰۱۳۶۹۰۱
۴۲۵,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۱۰ مانده از ۲۰
14030121
۱۴۰۳۰۱۲۸۲۰۸
۶۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۳۰ مانده از ۳۰
14030101
ض-خ-ج-۹-۴۰۳
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۳۰ مانده از ۳۰
14030101
ض-خ-ج-۸-۴۰۳
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۱۰۰ مانده از ۱۰۰
14030101
ض-خ-ج-۷-۴۰۳
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۱۰۰ مانده از ۱۰۰
14030101
ض-خ-ج-۶-۴۰۳
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۱۲۰ مانده از ۱۲۰
14030101
ض-خ-ج-۵-۴۰۳
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۱۲۰ مانده از ۱۲۰
14030101
ض-خ-ج-۴-۴۰۳
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۷۰ مانده از ۷۰
14030101
ض-خ-ج-۳-۴۰۳
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۵۰ مانده از ۵۰
14030101
ض-خ-ج-۲-۴۰۳
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۵۰ مانده از ۵۰
14030101
ض-خ-ج-۱-۴۰۳
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۵۴ مانده از ۸۰
14030124
۱۴۰۳۰۱۲۸۲۰۷
۶۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
خانم محمدی
۴ مانده از ۱۲
14030130
۱۴۰۳۰۲۳۱۹۰۶
۳۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
کیمیا زارعی
۲ مانده از ۱۲
14030119
۱۴۰۳۰۲۰۲۸۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۴۹ مانده از ۶۰
14030116
۱۴۰۳۰۱۲۸۲۰۶
۶۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
ماه رو لشکری
۱۷ مانده از ۱۷
14030130
۱۴۰۳۰۱۲۴۱۴
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۵۷ مانده از ۸۰
14030116
۱۴۰۳۰۱۲۸۲۰۵
۶۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۱۲ مانده از ۲۸۱۸
14021228
س-م-۶-۱۴۰۲
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقای رامتین وزیری
۱۴ مانده از ۱۴
14030126
۱۴۰۳۰۱۳۷۷۰۲
۱,۶۷۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقای رامتین وزیری
۱۳ مانده از ۱۴
14030126
۱۴۰۳۰۱۳۷۷۰۱
۱,۶۷۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۲۳ مانده از ۳۰
14030101
رزرو بزرگسالان بهار ۱۴۰۳
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۵ مانده از ۲۵
14021226
ب-۴-۱۴۰۲
۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۱۴ مانده از ۲۰
14030101
رزرو نوجوانان ترم بهار ۱۴۰۳ مرکز۱
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سما شاهسواري
۲ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۴۲۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سما شاهسواري
۰ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۳۱۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نگین رضائی
۱ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۱۰۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نگین رضائی
۱ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۵۱۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
صبا ملکي
۰ مانده از ۱۸
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۹۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
صبا ملکي
۰ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۶۰۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
صبا ملکي
۱۰ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۲۱۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
منا خانی
۴ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۱۳۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
منا خانی
۱ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۱۰۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
منا خانی
۰ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۲۱۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بهار مالمیر
۰ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۵۰۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بهار مالمیر
۱ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۲۰۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
لعیا پژاوند
۱ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۷۱۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقای مهدي عبدالهی
۴ مانده از ۱۷
14030131
۱۴۰۳۰۱۳۵۰۴
۹۲۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم نرجس مارالانی
۱ مانده از ۱۷
14030130
۱۴۰۳۰۱۳۶۰۴
۹۲۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروشات رفیعی
۰ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۳۰۰۷
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
حدیث پارسا مطلق
۱۲ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۲۸۰۷
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
حدیث پارسا مطلق
۳ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۳۴۰۴
۹۲۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
حدیث پارسا مطلق
۱ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۳۵۰۳
۹۲۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
حدیث پارسا مطلق
۱ مانده از ۱۸
14030116
۱۴۰۳۰۱۳۲۰۵
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم ندا عبدی پور
۲ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۳۴۰۳
۹۲۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم ندا عبدی پور
۳ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۳۱۰۵
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم ندا عبدی پور
۱ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۳۳۰۴
۹۲۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زينب طولابی نیا
۰ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۳۲۰۴
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم سارا صادقی
۱۱ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۲۴۱۲
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم الهه امامی
۵ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۲۵۰۷
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم الهه امامی
۱۱ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۲۶۰۶
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
لعیا پژاوند
۰ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۴۲۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
لعیا پژاوند
۴ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۴۲۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم فاطمه قلعه کهنه
۵ مانده از ۱۷
14030130
۱۴۰۳۰۱۳۱۰۴
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروشات رفیعی
۳ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۳۳۰۳
۹۲۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروشات رفیعی
۱ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۳۶۰۳
۹۲۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم سميرا خاصکی
۲ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۲۹۰۵
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم نرجس مارالانی
۱۰ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۲۴۱۱
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم نرجس مارالانی
۰ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۲۷۰۷
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم نرجس مارالانی
۰ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۳۰۰۶
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم نرجس مارالانی
۳ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۲۶۰۵
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
زهرا احمدی حبیب وندی
۲ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۲۸۰۶
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
یگانه حسینی صدر
۰ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۶۰۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
یگانه حسینی صدر
۱ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۸۱۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
یگانه حسینی صدر
۷ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۳۱۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
محیا عليئي
۰ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۸۱۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
محیا عليئي
۰ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۴۲۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
محیا عليئي
۶ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۲۰۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم الهام امینی
۵ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۱۱۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم الهام امینی
۱ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۹۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم الهام امینی
۱ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۸۱۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروانه یاری
۱ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۸۰۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروانه یاری
۷ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۱۰۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروانه یاری
۱ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۴۱۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زهرا شفیعی
۰ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۴۱۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زهرا شفیعی
۱ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۷۰۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فاطمه قيطاسيان
۰ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۲۰۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فاطمه قيطاسيان
۳ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۷۰۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
زهرا احمدی حبیب وندی
۵ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۲۱۱۲
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مرمر امیری
۰ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۷۰۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مرمر امیری
۱ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۴۱۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم ندا عبدی پور
۱۰ مانده از ۱۷
14030118
۱۴۰۳۰۱۳۰۰۵
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مرمر امیری
۸ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۳۱۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم نرجس مارالانی
۱ مانده از ۱۷
14030118
۱۴۰۳۰۱۲۲۱۲
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سارا دشتیان
۰ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۸۰۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بشری محمدی
۴ مانده از ۱۷
14030118
۱۴۰۳۰۱۲۳۱۲
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سارا دشتیان
۱ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۷۰۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
کیمیا سادات گنجی
۰ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۳۰۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بشری محمدی
۱ مانده از ۱۷
14030118
۱۴۰۳۰۱۲۹۰۴
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
کیمیا سادات گنجی
۱ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۴۱۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شیما شاکری
۱ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۵۰۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بشری محمدی
۳ مانده از ۱۷
14030118
۱۴۰۳۰۱۲۷۰۶
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شیما شاکری
۰ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۲۰۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نگین رضائی
۰ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۳۰۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم سميرا خاصکی
۸ مانده از ۱۷
14030118
۱۴۰۳۰۱۲۵۰۶
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نگین رضائی
۸ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۴۱۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نسرین ولیان
۱ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۱۲۰۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نسرین ولیان
۰ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۸۰۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نسرین ولیان
۸ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۱۰۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بهار مالمیر
۰ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۲۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بهار مالمیر
۳ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۳۰۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بهار مالمیر
۱۱ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۲۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروانه یاری
۰ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۱۵۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروانه یاری
۸ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۱۲۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروانه یاری
۹ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۱۱۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زهرا شفیعی
۳ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۴۱۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زهرا شفیعی
۰ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۵۰۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زهرا شفیعی
۶ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۷۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
کیمیا زارعی
۰ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۶۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
کیمیا زارعی
۹ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۱۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فاطمه قيطاسيان
۱۰ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۱۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فاطمه قيطاسيان
۱۰ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۶۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
کیمیا سادات گنجی
۱ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۳۰۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
هستی محمدی
۲ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۴۱۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نگار محمدی
۲ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۴۱۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
یگانه حسینی صدر
۰ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۵۰۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سارا دشتیان
۱ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۴۱۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
منا خانی
۰ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۷۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فاطمه قيطاسيان
۰ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۴۱۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقای شهیاد ملاشریفی
۰ مانده از ۲
14021115
۱۴۰۲۰۱۴۰۳
۱,۲۴۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
کیمیا زارعی
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۴۰۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
کیمیا زارعی
۱ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۱۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
کیمیا زارعی
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۶۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
لعیا پژاوند
۰ مانده از ۱۷
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۵۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
لعیا پژاوند
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۶۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
لعیا پژاوند
۱ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۳۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
محیا عليئي
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۸۰۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
محیا عليئي
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۴۰۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
محیا عليئي
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۳۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شیما شاکری
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۶۰۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شیما شاکری
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۴۰۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شیما شاکری
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۲۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم الهام امینی
۲ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۱۰۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم الهام امینی
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۸۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم الهام امینی
۵ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۷۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
ساحره امیریان
۹ مانده از ۱۴
14030130
۱۴۰۳۰۱۳۷۰۳
۶۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
ساحره امیریان
۲ مانده از ۱۴
14030130
۱۴۰۳۰۱۳۷۰۲
۶۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
قاسم نعمتی
۰ مانده از ۲۰
14030130
۱۴۰۳۰۱۳۷۰۱
۶۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پدرام لیوانی
۲ مانده از ۱۷
14030130
۱۴۰۳۰۱۲۱۱۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم ندا عبدی پور
۰ مانده از ۱۷
14030130
۱۴۰۳۰۱۲۴۱۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم سيده آزاده لاری
۰ مانده از ۱۶
14030130
۱۴۰۳۰۱۲۴۰۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم سميرا خاصکی
۰ مانده از ۱۷
14030130
۱۴۰۳۰۱۲۳۱۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم پريسا کرمی
۰ مانده از ۱۷
14030130
۱۴۰۳۰۱۲۲۱۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فاطمه تیموری فر
۲ مانده از ۱۷
14030130
۱۴۰۳۰۱۲۱۱۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
حديث شمسي زاده
۷ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۳۰۰۴
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
حديث شمسي زاده
۴ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۲۸۰۴
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم سارا صادقی
۴ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۲۳۱۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم سارا صادقی
۲ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۲۱۰۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم سارا صادقی
۶ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۳۱۰۳
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شکوفه شيربندي
۱۶ مانده از ۱۶
14030120
۱۴۰۳۰۱۲۴۰۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شکوفه شيربندي
۹ مانده از ۱۶
14030120
۱۴۰۳۰۱۳۵۰۲
۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شکوفه شيربندي
۰ مانده از ۱۸
14030120
۱۴۰۳۰۱۲۲۱۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
زهرا احمدی حبیب وندی
۱۶ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۲۵۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
زهرا احمدی حبیب وندی
۱ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۲۹۰۳
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
زهرا احمدی حبیب وندی
۲ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۲۳۰۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زينب طولابی نیا
۱۰ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۲۷۰۵
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زينب طولابی نیا
۶ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۲۳۰۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زينب طولابی نیا
۸ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۲۵۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
گلاره وثوق
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۱۴۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
گلاره وثوق
۰ مانده از ۱۷
14030115
۱۴۰۳۰۱۱۱۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
گلاره وثوق
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۸۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم مائده منصوری
۱ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۴۰۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم مائده منصوری
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۸۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم مائده منصوری
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۴۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سما شاهسواري
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۳۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سما شاهسواري
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۴۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مونا خدادادیان
۶ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۱۲۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مونا خدادادیان
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۹۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مونا خدادادیان
۵ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۱۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
لعیا قلعه خانی
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۲۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
لعیا قلعه خانی
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۳۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
لعیا قلعه خانی
۷ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۵۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
صبا ملکي
۰ مانده از ۱۷
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۸۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
صبا ملکي
۱ مانده از ۱۷
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۵۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
صبا ملکي
۳ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۹۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مرمر امیری
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۴۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مرمر امیری
۱ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۷۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مرمر امیری
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۵۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بهار محی الدین
۱۵ مانده از ۱۵
14030116
۱۴۰۳۰۱۲۱۰۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بهار محی الدین
۰ مانده از ۱۸
14030116
۱۴۰۳۰۱۲۲۰۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بهار محی الدین
۱ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۲۶۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شکوفه شيربندي
۷ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۳۶۰۲
۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروشات رفیعی
۰ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۲۷۰۴
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروشات رفیعی
۲ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۲۱۰۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بشری محمدی
۱۶ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۲۶۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بشری محمدی
۳ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۲۸۰۳
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بشری محمدی
۱ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۲۳۰۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم سميرا خاصکی
۱۷ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۲۲۰۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
حديث شمسي زاده
۲ مانده از ۱۴
14030118
۱۴۰۳۰۳۲۶۰۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم سميرا خاصکی
۲ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۳۳۰۲
۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم الهه امامی
۸ مانده از ۱۲
14030118
۱۴۰۳۰۳۲۸۰۱
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم سميرا خاصکی
۰ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۲۴۰۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم الهه امامی
۲ مانده از ۱۲
14030118
۱۴۰۳۰۳۶۶۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم مائده منصوری
۳ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۷۰۱
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم مائده منصوری
۹ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۵۰۱
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم مائده منصوری
۶ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۲۰۱
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پریچهر فریدونی
۰ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۲۲۰۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پریچهر فریدونی
۱ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۲۱۰۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پدرام لیوانی
۰ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۲۶۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پدرام لیوانی
۰ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۲۷۰۳
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
منا خانی
۵ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۱۲۰۳
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
رکسانا نوری
۶ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۲۱۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
رکسانا نوری
۱ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۲۵۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم سيده آزاده لاری
۴ مانده از ۱۲
14030119
۱۴۰۳۰۳۷۷۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم نرجس مارالانی
۰ مانده از ۱۲
14030116
۱۴۰۳۰۳۷۷۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
ساحره امیریان
۱ مانده از ۱۸
14030119
۱۴۰۳۰۱۲۲۰۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آیدا بوجاری
۴ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۲۸۰۲
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سپیده وفایی
۱ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۲۴۰۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نادره بهرامبیگی پور
۴ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۲۵۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
منا خانی
۱۲ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۱۴۰۱
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم نرجس مارالانی
۳ مانده از ۱۲
14030116
۱۴۰۳۰۳۳۲۰۱
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
سها فروغی
۴ مانده از ۱۴
14030130
۱۴۰۳۰۳۶۶۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نادره بهرامبیگی پور
۲ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۲۲۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم سيده آزاده لاری
۰ مانده از ۱۴
14030119
۱۴۰۳۰۳۶۶۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
میثم حدادیان
۳ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۳۱۰۲
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم سيده آزاده لاری
۰ مانده از ۱۲
14030119
۱۴۰۳۰۳۸۸۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مهسا رای
۲ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۴۰۲
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
میثم حدادیان
۷ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۳۳۰۱
۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
پریا گهرباری
۰ مانده از ۱۴
14030119
۱۴۰۳۰۳۷۷۰۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
ماه رو لشکری
۸ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۲۴۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
پریا گهرباری
۶ مانده از ۱۴
14030119
۱۴۰۳۰۳۹۹۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سپیده وفایی
۰ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۲۳۰۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم پروین جنتی مهر
۰ مانده از ۱۲
14030119
۱۴۰۳۰۳۹۹۰۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
ساحره امیریان
۰ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۳۶۰۱
۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم پروین جنتی مهر
۱۱ مانده از ۱۴
14030119
۱۴۰۳۰۳۲۴۰۱
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
ماه رو لشکری
۱ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۳۰۰۳
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
ماه رو لشکری
۰ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۲۳۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آیدا بوجاری
۷ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۲۱۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
ساحره امیریان
۰ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۲۴۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آیدا بوجاری
۰ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۲۹۰۲
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مهسا رای
۷ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۱۲۰۲
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مونا خدادادیان
۱۶ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۹۰۶
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مونا خدادادیان
۵ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۱۵۰۱
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پدرام لیوانی
۵ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۲۳۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مهسا رای
۳ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۳۰۱
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مهسا رای
۴ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۸۰۱
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم فاطمه قلعه کهنه
۱۷ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۳۲۰۳
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
منا خانی
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۹۰۱
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
منا خانی
۷ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۱۱۰۱
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
میثم حدادیان
۱ مانده از ۱۶
14030130
۱۴۰۳۰۱۳۴۰۲
۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
منا خانی
۷ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۴۰۱
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم معصومه میرشکار
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۱۳۰۱
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم معصومه میرشکار
۱ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۱۰۰۱
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم معصومه میرشکار
۸ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۱۲۰۱
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
آقای مهدي عبدالهی
۱۰ مانده از ۱۰
14030119
۱۴۰۳۰۲۳۵۱۱
۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا منصوبی
۶ مانده از ۱۰
14030116
۱۴۰۳۰۲۳۱۴۰
۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا منصوبی
۱۴ مانده از ۱۴
14030116
۱۴۰۳۰۲۱۳۴۱۶
۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا منصوبی
۳ مانده از ۱۰
14030116
۱۴۰۳۰۲۱۳۳۱۶
۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
آقای مهدي عبدالهی
۰ مانده از ۸
14030118
۱۴۰۳۰۲۳۲۰۷
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
آقای مهدي عبدالهی
۰ مانده از ۹
14030118
۱۴۰۳۰۲۳۱۰۸
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
مهسا شمسی
۰ مانده از ۹
14030119
۱۴۰۳۰۲۳۰۰۸
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
مستانه پیری گرمخانی
۰ مانده از ۱۳
14030116
۱۴۰۳۰۲۲۹۱۰
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
راشین فخری
۰ مانده از ۱۰
14030118
۱۴۰۳۰۲۲۹۰۹
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
مهسا شمسی
۱ مانده از ۱۲
14030116
۱۴۰۳۰۲۲۸۱۲
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا منصوبی
۴ مانده از ۱۴
14030130
۱۴۰۳۰۲۲۸۱۱
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
مستانه پیری گرمخانی
۰ مانده از ۱۰
14030119
۱۴۰۳۰۲۲۸۱۰
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
مهسا شمسی
۰ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۲۲۷۱۴
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
آقای مهدي عبدالهی
۰ مانده از ۱۰
14030119
۱۴۰۳۰۲۲۷۱۳
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
عاطفه رضایی
۰ مانده از ۱۵
14030119
۱۴۰۳۰۲۲۷۱۲
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا امجدیان
۰ مانده از ۱۴
14030119
۱۴۰۳۰۲۲۶۱۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
بهناز آزادی پرست
۱ مانده از ۱۴
14030118
۱۴۰۳۰۲۲۶۱۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا امجدیان
۰ مانده از ۱۲
14030119
۱۴۰۳۰۲۲۵۲۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
بهناز آزادی پرست
۱ مانده از ۱۰
14030118
۱۴۰۳۰۲۲۵۱۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
بهناز آزادی پرست
۴ مانده از ۱۴
14030116
۱۴۰۳۰۲۲۵۱۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
آرمان امجدیان
۰ مانده از ۱۲
14030116
۱۴۰۳۰۲۲۴۲۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
بهناز آزادی پرست
۶ مانده از ۱۴
14030116
۱۴۰۳۰۲۲۴۲۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
مهسا شمسی
۷ مانده از ۱۴
14030116
۱۴۰۳۰۲۲۴۲۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
مستانه پیری گرمخانی
۰ مانده از ۱۲
14030119
۱۴۰۳۰۲۲۴۲۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
بهناز آزادی پرست
۰ مانده از ۱۰
14030118
۱۴۰۳۰۲۲۴۲۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا امجدیان
۰ مانده از ۱۲
14030118
۱۴۰۳۰۲۲۴۲۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
راشین فخری
۲ مانده از ۱۴
14030118
۱۴۰۳۰۲۲۴۲۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
بهناز آزادی پرست
۰ مانده از ۱۲
14030116
۱۴۰۳۰۲۲۳۳۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
راشین فخری
۵ مانده از ۱۴
14030130
۱۴۰۳۰۲۲۳۳۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
مهسا شمسی
۰ مانده از ۱۳
14030119
۱۴۰۳۰۲۲۳۳۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا امجدیان
۰ مانده از ۱۰
14030118
۱۴۰۳۰۲۲۳۳۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
آرمان امجدیان
۰ مانده از ۱۳
14030116
۱۴۰۳۰۲۲۲۴۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا امجدیان
۳ مانده از ۱۴
14030118
۱۴۰۳۰۲۲۲۳۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا امجدیان
۰ مانده از ۱۲
14030130
۱۴۰۳۰۲۲۲۳۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
عاطفه رضایی
۰ مانده از ۹
14030119
۱۴۰۳۰۲۲۲۳۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا امجدیان
۷ مانده از ۱۴
14030119
۱۴۰۳۰۲۲۲۳۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
راشین فخری
۰ مانده از ۱۴
14030118
۱۴۰۳۰۲۲۲۳۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
مستانه پیری گرمخانی
۰ مانده از ۱۴
14030116
۱۴۰۳۰۲۱۱۴۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
پریچهر فریدونی
۴ مانده از ۱۳
14030118
۱۴۰۳۰۲۲۱۱۴۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
آرمان امجدیان
۷ مانده از ۱۴
14030116
۱۴۰۳۰۲۱۱۴۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
عاطفه رضایی
۰ مانده از ۱۰
14030119
۱۴۰۳۰۲۲۱۱۴۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
پریچهر فریدونی
۱ مانده از ۱۱
14030218
۱۴۰۳۰۲۲۱۱۴۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فاطمه تیموری فر
۱۰ مانده از ۱۷
14030129
۱۴۰۳۰۱۲۳۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقای سعید بیات
۰ مانده از ۱۷
14030118
۱۴۰۳۰۱۲۲۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقای سعید بیات
۱ مانده از ۱۶
14030118
۱۴۰۳۰۱۲۶۰۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آرمان امجدیان
۹ مانده از ۱۷
14030118
۱۴۰۳۰۱۲۹۰۱
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آرمان امجدیان
۱ مانده از ۱۷
14030118
۱۴۰۳۰۱۲۳۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آرمان امجدیان
۰ مانده از ۱۸
14030118
۱۴۰۳۰۱۲۲۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقای مبین محمدنصب
۵ مانده از ۱۷
14030118
۱۴۰۳۰۱۲۲۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم پريسا کرمی
۰ مانده از ۱۶
14030118
۱۴۰۳۰۱۲۵۰۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقای مبین محمدنصب
۰ مانده از ۱۷
14030118
۱۴۰۳۰۱۲۱۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نادره بهرامبیگی پور
۰ مانده از ۱۶
14030118
۱۴۰۳۰۱۲۷۰۲
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نادره بهرامبیگی پور
۱ مانده از ۱۸
14030118
۱۴۰۳۰۱۳۰۰۲
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بهار محی الدین
۱۷ مانده از ۱۷
14030125
۱۴۰۳۰۱۳۰۰۱
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقای مبین محمدنصب
۰ مانده از ۱۷
14030118
۱۴۰۳۰۱۳۲۰۲
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم پريسا کرمی
۰ مانده از ۱۶
14030118
۱۴۰۳۰۱۲۷۰۱
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم سارا صادقی
۰ مانده از ۱۷
14030118
۱۴۰۳۰۱۲۴۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم سارا صادقی
۱ مانده از ۱۶
14030118
۱۴۰۳۰۱۳۵۰۱
۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
میثم حدادیان
۰ مانده از ۱۷
14030118
۱۴۰۳۰۱۲۱۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
میثم حدادیان
۱ مانده از ۱۷
14030118
۱۴۰۳۰۱۳۲۰۱
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم پريسا کرمی
۱ مانده از ۱۷
14030118
۱۴۰۳۰۱۲۱۰۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم ندا عبدی پور
۲ مانده از ۱۶
14030118
۱۴۰۳۰۱۳۴۰۱
۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم ندا عبدی پور
۰ مانده از ۱۶
14030118
۱۴۰۳۰۱۲۸۰۱
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم ندا عبدی پور
۱۶ مانده از ۱۶
14030118
۱۴۰۳۰۱۲۴۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بهار محی الدین
۸ مانده از ۱۷
14030118
۱۴۰۳۰۱۳۱۰۱
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بهار محی الدین
۱ مانده از ۱۷
14030118
۱۴۰۳۰۱۲۴۰۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فاطمه تیموری فر
۰ مانده از ۱۷
14030118
۱۴۰۳۰۱۲۴۱۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فاطمه تیموری فر
۰ مانده از ۱۷
14030118
۱۴۰۳۰۱۲۳۰۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
سیده شادی چارگانه
۳ مانده از ۱۴
14030116
۱۴۰۳۰۲۱۱۰۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
سیده شادی چارگانه
۸ مانده از ۱۴
14030116
۱۴۰۳۰۲۱۴۰۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
سیده شادی چارگانه
۱۴ مانده از ۱۴
14030115
۱۴۰۳۰۲۱۳۰۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
نرگس فرهادی
۰ مانده از ۱۴
14030119
۱۴۰۳۰۲۱۲۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
خانم معصومه میرشکار
۰ مانده از ۱۴
14030119
۱۴۰۳۰۲۱۱۰۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
نسیم طبری سروش
۲ مانده از ۱۴
14030119
۱۴۰۳۰۲۱۰۱۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
خانم معصومه میرشکار
۰ مانده از ۱۸
14030116
۱۴۰۲۰۲۱۲۱۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
نرگس فرهادی
۲ مانده از ۱۴
14030119
۱۴۰۳۰۲۱۲۱۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا کهريزي
۰ مانده از ۱۴
14030116
۱۴۰۳۰۲۱۲۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
سیده شادی چارگانه
۴ مانده از ۱۴
14030116
۱۴۰۳۰۲۱۲۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
ياسمن ياراموند
۰ مانده از ۱۴
14030116
۱۴۰۳۰۲۱۲۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
سارا شتابي
۱ مانده از ۱۲
14030119
۱۴۰۳۰۲۱۲۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
خانم معصومه میرشکار
۰ مانده از ۱۴
14030119
۱۴۰۳۰۲۱۲۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
نسیم طبری سروش
۲ مانده از ۱۴
14030119
۱۴۰۳۰۲۱۱۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
نرگس فرهادی
۰ مانده از ۱۳
14030115
۱۴۰۳۰۲۱۱۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
سیده شادی چارگانه
۰ مانده از ۱۴
14030115
۱۴۰۳۰۲۱۱۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
خانم معصومه میرشکار
۰ مانده از ۱۵
14030116
۱۴۰۳۰۲۰۷۲۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
حدیث فتاحی
۰ مانده از ۱۵
14030116
۱۴۰۳۰۲۰۷۲۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا کهريزي
۰ مانده از ۱۳
14030119
۱۴۰۳۰۲۰۷۲۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
سارا شتابي
۰ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۲۰۷۲۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
حدیث فتاحی
۰ مانده از ۱۳
14030115
۱۴۰۳۰۲۰۷۲۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا کهريزي
۰ مانده از ۱۵
14030115
۱۴۰۳۰۲۰۷۱۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
نرگس فرهادی
۲ مانده از ۱۳
14030116
۱۴۰۳۰۲۰۶۳۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
معصومه زارعی
۰ مانده از ۱۵
14030116
۱۴۰۳۰۲۰۶۳۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
ياسمن ياراموند
۰ مانده از ۱۵
14030119
۱۴۰۳۰۲۰۶۳۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
زهرا ویسپور
۳ مانده از ۱۲
14030119
۱۴۰۳۰۲۰۶۳۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
خانم نازنین فتاحی
۰ مانده از ۱۱
14030119
۱۴۰۳۰۲۰۶۲۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
حدیث فتاحی
۰ مانده از ۱۳
14030115
۱۴۰۳۰۲۰۶۲۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
زهرا ویسپور
۸ مانده از ۱۴
14030115
۱۴۰۳۰۲۰۶۲۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
مهتاب مریدی
۰ مانده از ۱۵
14030116
۱۴۰۳۰۲۰۵۴۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
ياسمن ياراموند
۰ مانده از ۱۴
14030116
۱۴۰۳۰۲۰۵۳۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
حدیث فتاحی
۱ مانده از ۱۲
14030119
۱۴۰۳۰۲۰۵۳۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
سارا شتابي
۱ مانده از ۱۴
14030119
۱۴۰۳۰۲۰۵۳۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
معصومه زارعی
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۲۰۵۳۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
خانم سونا باقری
۰ مانده از ۱۴
14030115
۱۴۰۳۰۲۰۵۳۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا کهريزي
۱ مانده از ۱۴
14030115
۱۴۰۳۰۲۰۵۳۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
زهرا ویسپور
۰ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۲۰۴۵۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
نسیم طبری سروش
۰ مانده از ۱۳
14030116
۱۴۰۳۰۲۰۴۵۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
خانم سونا باقری
۱ مانده از ۱۴
14030116
۱۴۰۳۰۲۰۴۵۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
نرگس فرهادی
۱ مانده از ۱۱
14030116
۱۴۰۳۰۲۰۴۵۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
مهتاب مریدی
۵ مانده از ۱۲
14030116
۱۴۰۳۰۲۰۴۵۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
زهرا ویسپور
۱ مانده از ۱۲
14030119
۱۴۰۳۰۲۰۴۵۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
خانم نازنین فتاحی
۰ مانده از ۱۱
14030119
۱۴۰۳۰۲۰۴۵۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا کهريزي
۴ مانده از ۱۴
14030119
۱۴۰۳۰۲۰۴۵۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
نسیم طبری سروش
۰ مانده از ۱۲
14030119
۱۴۰۳۰۲۰۴۵۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
حدیث فتاحی
۲ مانده از ۱۴
14030119
۱۴۰۳۰۲۰۴۵۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
نسیم طبری سروش
۰ مانده از ۱۴
14030115
۱۴۰۳۰۲۰۴۴۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
زهرا ویسپور
۰ مانده از ۱۲
14030115
۱۴۰۳۰۲۰۴۴۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
ياسمن ياراموند
۰ مانده از ۱۲
14030115
۱۴۰۳۰۲۰۴۴۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
مهتاب مریدی
۰ مانده از ۱۲
14030115
۱۴۰۳۰۲۰۴۴۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
زهرا ویسپور
۰ مانده از ۱۳
14030115
۱۴۰۳۰۲۰۴۴۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
معصومه زارعی
۰ مانده از ۱۴
14030115
۱۴۰۳۰۲۰۴۴۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
مهتاب مریدی
۳ مانده از ۱۴
14030115
۱۴۰۳۰۲۰۴۴۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
سیده شادی چارگانه
۲ مانده از ۱۲
14030115
۱۴۰۳۰۲۰۴۴۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
خانم سونا باقری
۳ مانده از ۱۴
14030115
۱۴۰۳۰۲۰۴۴۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
مهتاب مریدی
۰ مانده از ۱۵
14030116
۱۴۰۳۰۲۰۳۷۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
معصومه زارعی
۱ مانده از ۱۲
14030116
۱۴۰۳۰۲۰۳۷۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا کهريزي
۰ مانده از ۱۲
14030116
۱۴۰۳۰۲۰۳۷۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
خانم معصومه میرشکار
۰ مانده از ۱۴
14030116
۱۴۰۳۰۲۰۳۷۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
کیمیا زارعی
۰ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۲۰۳۷۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
ياسمن ياراموند
۰ مانده از ۱۳
14030119
۱۴۰۳۰۲۰۳۶۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
ياسمن ياراموند
۰ مانده از ۱۴
14030119
۱۴۰۳۰۲۰۳۶۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
خانم سونا باقری
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۲۰۳۶۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
نسیم طبری سروش
۰ مانده از ۱۲
14030115
۱۴۰۳۰۲۰۳۶۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
معصومه زارعی
۱ مانده از ۱۳
14030115
۱۴۰۳۰۲۰۳۶۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
ياسمن ياراموند
۰ مانده از ۱۴
14030116
۱۴۰۳۰۲۰۲۸۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
مهتاب مریدی
۱ مانده از ۱۴
14030116
۱۴۰۳۰۲۰۲۸۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
حدیث فتاحی
۰ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۲۰۲۸۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
خانم نازنین فتاحی
۰ مانده از ۱۲
14030119
۱۴۰۳۰۲۰۲۸۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
خانم معصومه میرشکار
۰ مانده از ۱۴
14030119
۱۴۰۳۰۲۰۲۸۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا کهريزي
۰ مانده از ۱۴
14030115
۱۴۰۳۰۲۰۲۸۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
ياسمن ياراموند
۰ مانده از ۱۴
14030115
۱۴۰۳۰۲۰۲۸۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
حدیث فتاحی
۱ مانده از ۱۵
14030115
۱۴۰۳۰۲۰۲۸۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
معصومه زارعی
۰ مانده از ۱۲
14030116
۱۴۰۳۰۲۰۱۸۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا کهريزي
۵ مانده از ۱۴
14030116
۱۴۰۳۰۲۰۱۸۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
کیمیا زارعی
۰ مانده از ۱۲
14030119
۱۴۰۳۰۲۰۱۸۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
زهرا ویسپور
۸ مانده از ۱۴
14030119
۱۴۰۳۰۲۰۱۸۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
مهتاب مریدی
۰ مانده از ۱۲
14030115
۱۴۰۳۰۲۰۱۸۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
نرگس فرهادی
۰ مانده از ۱۲
14030115
۱۴۰۳۰۲۰۱۸۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۱۳ مانده از ۱۴
14030129
۱۴۰۲۰۱۸۲۰۱
۱,۳۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۱۳ مانده از ۱۴
14030218
۱۴۰۲۰۱۴۱۰۰۱
۱,۳۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۴۳ مانده از ۸۰
14021226
۱۴۰۳۰۱۲۸۲۰۴
۶۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۴۰ مانده از ۶۰
14021226
۱۴۰۳۰۱۲۸۲۰۳
۶۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
سها فروغی
۰ مانده از ۱۶
14030118
۱۴۰۳۰۳۶۶۰۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
حديث شمسي زاده
۶ مانده از ۱۴
14030118
۱۴۰۳۰۳۱۰۰۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم الهه امامی
۲ مانده از ۱۲
14030118
۱۴۰۳۰۳۸۸۰۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
سها فروغی
۲ مانده از ۱۴
14030118
۱۴۰۳۰۳۲۷۰۱
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم جوانه اقبالی
۲ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۳۰۵۰۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
هستی محمدی
۰ مانده از ۱۵
14030119
۱۴۰۳۰۳۰۲۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
فرزانه دانشور
۱ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۳۰۳۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
حسنا ویسمرادی
۳ مانده از ۱۴
14030119
۱۴۰۳۰۳۰۳۰۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
هستی محمدی
۰ مانده از ۱۲
14030119
۱۴۰۳۰۳۰۱۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم میترا عیوضی
۰ مانده از ۱۲
14030119
۱۴۰۳۰۳۰۴۱۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
فرزانه دانشور
۹ مانده از ۱۵
14030115
۱۴۰۳۰۳۱۵۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
نگار محمدی
۳ مانده از ۱۲
14030115
۱۴۰۳۰۳۰۲۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم میترا عیوضی
۰ مانده از ۱۲
14030116
۱۴۰۳۰۳۰۴۱۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
حسنا ویسمرادی
۱ مانده از ۱۴
14030116
۱۴۰۳۰۳۰۴۱۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم زهرا الماسوندی
۱ مانده از ۱۴
14030116
۱۴۰۳۰۳۱۵۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم زهرا الماسوندی
۱ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۳۰۴۰۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
گلاره وثوق
۲ مانده از ۱۲
14030116
۱۴۰۳۰۳۰۶۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
گلاره وثوق
۰ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۳۱۵۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
گلاره وثوق
۱ مانده از ۱۴
14030116
۱۴۰۳۰۳۰۷۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
لعیا قلعه خانی
۵ مانده از ۱۲
14030116
۱۴۰۳۰۳۰۴۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
لعیا قلعه خانی
۶ مانده از ۱۴
14030116
۱۴۰۳۰۳۰۳۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
لعیا قلعه خانی
۲ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۳۰۵۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
فرزانه دانشور
۱ مانده از ۱۴
14030119
۱۴۰۳۰۳۰۳۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
فرزانه دانشور
۰ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۳۰۴۰۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم جوانه اقبالی
۳ مانده از ۱۲
14030119
۱۴۰۳۰۳۰۶۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم جوانه اقبالی
۱ مانده از ۱۴
14030119
۱۴۰۳۰۳۰۴۰۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
حسنا ویسمرادی
۰ مانده از ۱۵
14030119
۱۴۰۳۰۳۰۷۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم میترا عیوضی
۰ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۳۱۵۰۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم میترا عیوضی
۰ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۳۰۵۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
فرزانه دانشور
۰ مانده از ۱۵
14030115
۱۴۰۳۰۳۰۴۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
فرزانه دانشور
۳ مانده از ۱۲
14030115
۱۴۰۳۰۳۰۱۰۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
نگار محمدی
۷ مانده از ۱۴
14030115
۱۴۰۳۰۳۰۷۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
نگار محمدی
۲ مانده از ۱۵
14030115
۱۴۰۳۰۳۰۴۰۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم جوانه اقبالی
۳ مانده از ۱۴
14030115
۱۴۰۳۰۳۰۷۰۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم جوانه اقبالی
۳ مانده از ۱۲
14030115
۱۴۰۳۰۳۰۲۰۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
هستی محمدی
۱ مانده از ۱۴
14030115
۱۴۰۳۰۳۰۳۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
هستی محمدی
۰ مانده از ۱۴
14030115
۱۴۰۳۰۳۰۴۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم میترا عیوضی
۲ مانده از ۱۴
14030115
۱۴۰۳۰۳۱۴۰۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم میترا عیوضی
۲ مانده از ۱۴
14030115
۱۴۰۳۰۳۱۶۰۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم میترا عیوضی
۵ مانده از ۱۵
14030115
۱۴۰۳۰۳۰۳۰۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
حسنا ویسمرادی
۰ مانده از ۱۵
14030115
۱۴۰۳۰۳۰۴۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
حسنا ویسمرادی
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۳۱۵۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
حسنا ویسمرادی
۳ مانده از ۱۲
14030115
۱۴۰۳۰۳۰۶۰۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
امین طاهری
۵ مانده از ۲۵
14030130
۱۴۰۲۰۱۱۴۰۲۱
۲,۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم صبا عباسی
۰ مانده از ۳
14020706
۱۴۰۲۰۱۳۸۳۱۸
۱,۰۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فرنوش ایزدی
۱۱ مانده از ۱۲
14030130
۱۴۰۲۰۱۳۱۲۰۴
۱,۱۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
معصومه قيمتي
۱۴ مانده از ۱۴
14030211
۱۴۰۲۰۱۱۳۷۰۴
۱,۹۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقاي شهريار نوري الاصل
۰ مانده از ۱۸
14030211
۱۴۰۲۰۱۱۴۳۱۶
۱,۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۹ مانده از ۳۰
14021017
ب-ش-۲-۱۴۰۲
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۵ مانده از ۳۰
14020910
ب-ش-۱-۱۴۰۲
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم ملیکا حبیبی
۰ مانده از ۱۵
14030130
۱۴۰۲۰۱۱۳۱۶۴
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم عذرا عظیمی
۱۸ مانده از ۲۰
14021214
۱۴۰۲۰۱۳۱۳۹۱
۳۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم عذرا عظیمی
۱۶ مانده از ۲۰
14021207
۱۴۰۲۰۱۳۱۳۹۰
۳۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
دکتر سیده سحر میرزایی
۸ مانده از ۲۵
14030211
۱۴۰۲۰۱۱۴۰۲۰
۲,۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۰ مانده از ۱
14021202
۱۴۰۲۰۱۳۶۶۱۷
۱,۲۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۱ مانده از ۶۰
14021217
۱۴۰۳۰۱۲۸۲۰۲
۶۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مهندس فریبا کرمی
۱۵ مانده از ۲۵
14030211
۱۴۰۲۰۱۱۳۱۶۳
۱,۴۰۷,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نرگس پورطهماسبی
۱۳ مانده از ۱۴
14030130
۱۴۰۲۰۱۱۲۰۰۲
۲,۱۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۰ مانده از ۱۲۰
14021217
۱۴۰۳۰۱۲۸۲۰۱
۶۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم فهیمه اعظمی
۹ مانده از ۱۴
14030130
۱۴۰۲۰۱۳۶۶۱۶
۱,۲۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آتنا برناسی
۱۰ مانده از ۱۴
14021130
۱۴۰۲۰۱۳۶۹۲۳
۳۴۵,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آتنا برناسی
۱۳ مانده از ۱۴
14021126
۱۴۰۲۰۱۳۶۹۲۲
۲۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آتنا برناسی
۵ مانده از ۷
14021215
۱۴۰۲۰۱۳۶۹۲۱
۳۲۵,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آتنا برناسی
۴ مانده از ۱۰
14030130
۱۴۰۲۰۱۳۹۸۰۵
۳۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مهندس ویدا دیوانیان
۸ مانده از ۱۴
14021216
۱۴۰۲۰۱۳۶۶۱۵
۱,۵۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مهندس ویدا دیوانیان
۱۰ مانده از ۱۴
14021216
۱۴۰۲۰۱۳۶۶۱۴
۱,۶۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آتنا برناسی
۳ مانده از ۱۷
14021223
۱۴۰۲۰۱۳۹۸۰۴
۳۶۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آتنا برناسی
۲ مانده از ۱۴
14030128
۱۴۰۲۰۱۳۹۸۰۳
۳۶۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم فاطمه صیادی
۱۰ مانده از ۱۴
14030130
۱۴۰۲۰۱۱۸۸۲۳
۵۸۲,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
سمانه احمدبیگی می آبادی
۳ مانده از ۱۰
14021123
۱۴۰۲۰۶۳۳۱۹۰۶
۳۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
محمد جواد صبرجو
۵ مانده از ۱۲
14030129
۱۴۰۲۰۱۳۸۰۲۵
۲,۱۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سمانه احمدبیگی می آبادی
۸ مانده از ۱۴
14021130
۱۴۰۲۰۱۳۱۹۳۳
۳۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سمانه احمدبیگی می آبادی
۹ مانده از ۱۴
14021214
۱۴۰۲۰۱۳۱۹۳۲
۳۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم یاسمین زارعی
۱۱ مانده از ۱۴
14030130
۱۴۰۲۰۱۳۸۱۰۶
۴۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم عذرا عظیمی
۱۴ مانده از ۱۴
14030130
۱۴۰۲۰۱۳۸۷۰۲
۱,۴۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شبنم افشاري
۰ مانده از ۱
14021201
۱۴۰۲۰۱۱۵۳۱۷
۳,۲۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مهندس محمد نيکان تبار
۴ مانده از ۱۴
14030130
۱۴۰۲۰۱۱۵۳۱۶
۸۴۸,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فرنوش ایزدی
۲ مانده از ۱۴
14030130
۱۴۰۲۰۱۳۱۱۱۴
۱,۵۴۱,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۱ مانده از ۲۳
14020701
ا-م-۱-۱۴۰۲
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقای دکترمحمدرضا فتحی
۱۶ مانده از ۱۶
14030130
۱۴۰۲۰۱۳۸۳۱۷
۶۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم ملیکا حبیبی
۰ مانده از ۱۵
14021207
۱۴۰۲۰۱۱۳۱۶۲
۵۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مهندس فریبا کرمی
۶ مانده از ۱۰
14030129
۱۴۰۲۰۱۱۳۱۶۱
۳۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقاي شهريار نوري الاصل
۰ مانده از ۱۷
14021212
۱۴۰۲۰۱۱۴۳۱۵
۱,۴۶۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
دکتر بهاره نراقی
۰ مانده از ۱۶
14030129
۱۴۰۲۰۱۱۳۱۶۰
۱,۴۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم فاطمه صیادی
۱۲ مانده از ۱۲
14030130
۱۴۰۲۰۱۳۱۰۰۵
۴۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فرنوش ایزدی
۱۴ مانده از ۱۴
14030130
۱۴۰۲۰۱۳۱۱۱۳
۱,۱۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فرنوش ایزدی
۱۴ مانده از ۱۴
14030130
۱۴۰۲۰۱۳۱۱۱۲
۱,۱۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سعيد زنگنه
۱۴ مانده از ۱۴
14030130
۱۴۰۲۰۱۱۵۳۱۵
۲,۹۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مهندس ویدا دیوانیان
۲۳ مانده از ۵۰
14021124
۱۴۰۲۰۱۳۱۳۸۹
۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
دکترمحمدرضا عزیزی
۱۴ مانده از ۱۴
14030130
۱۴۰۲۰۱۴۰۹۰۱
۶۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقای دکتر فتحی و خانم بابایی
۱۳ مانده از ۱۶
14030130
۱۴۰۲۰۱۳۸۳۱۶
۶۹۶,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقای دکتر فتحی و خانم بابایی
۸ مانده از ۱۶
14030130
۱۴۰۲۰۱۳۸۳۱۵
۶۹۶,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شبنم افشاري
۰ مانده از ۱
14020701
۱۴۰۲۰۱۱۳۱۵۹
۱,۴۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مهندس فریبا کرمی
۳ مانده از ۱۰
14021108
۱۴۰۲۰۱۱۳۱۵۸
۲۸۲,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مهندس علی زندی
۱ مانده از ۲۰
14030120
۱۴۰۲۰۱۴۰۸۰۱
۱,۵۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۱ مانده از ۲۵
14021208
۱۴۰۲۰۱۳۳۶۰۵
۱۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقاي شهريار نوري الاصل
۰ مانده از ۲
14021108
۱۴۰۲۰۱۱۴۳۱۴
۲۹۲,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شبنم افشاري
۲ مانده از ۱۴
14030129
۱۴۰۲۰۱۳۸۰۲۴
۱,۲۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شبنم افشاري
۱ مانده از ۱۶
14021130
۱۴۰۲۰۱۱۳۱۵۷
۵۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شبنم افشاري
۰ مانده از ۱
14021103
۱۴۰۲۰۱۱۵۳۱۴
۳,۲۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم هانیه سادات امیرخانی
۶ مانده از ۱۴
14021130
۱۴۰۲۰۱۳۱۹۳۱
۲۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم هانیه سادات امیرخانی
۱۱ مانده از ۱۴
14021117
۱۴۰۲۰۱۳۱۹۳۰
۲۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم هدی معروف
۱۱ مانده از ۱۴
14021130
۱۴۰۲۰۱۳۱۹۲۹
۳۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم فاطمه صیادی
۱ مانده از ۲۰
14030204
۱۴۰۲۰۱۱۸۸۲۲
۵۸۲,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم ملیکا حبیبی
۰ مانده از ۱۷
14021109
۱۴۰۲۰۱۱۳۱۵۶
۵۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مهندس همتی
۱۰ مانده از ۱۰
14030218
۱۴۰۳۰۱۴۰۷۰۵
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقای حمیدرضا حیدری
۹ مانده از ۱۰
14030218
۱۴۰۳۰۱۴۰۷۰۴
۴,۰۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقای حمیدرضا حیدری
۱۰ مانده از ۱۰
14030218
۱۴۰۳۰۱۴۰۷۰۳
۸,۰۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقای حمیدرضا حیدری
۱۰ مانده از ۱۰
14030218
۱۴۰۳۰۱۴۰۷۰۲
۸,۰۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مهندس امين مرجان بهاء
۱۰ مانده از ۱۰
14030218
۱۴۰۳۰۱۴۰۷۰۱
۴,۵۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۲۰ مانده از ۲۰
14021101
۱۴۰۲۰۱۴۰۶۰۱
۴,۹۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم فاطمه صیادی
۱۲ مانده از ۱۲
14030130
۱۴۰۲۰۱۱۸۸۲۱
۷۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۰ مانده از ۱۴
14020701
ک-۱-۱۴۰۲
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم فاطمه صیادی
۵ مانده از ۱۸
14030203
۱۴۰۲۰۱۱۸۸۲۰
۵۸۲,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
زهرا برهمن
۰ مانده از ۲۷
14021217
۱۴۰۲۰۱۱۴۰۱۹
۱,۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مهندس فریبا کرمی
۰ مانده از ۶
14021112
۱۴۰۲۰۱۱۳۱۵۵
۲۸۲,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
دکتر بهاره نراقی
۱ مانده از ۱۵
14021123
۱۴۰۲۰۱۱۳۱۵۴
۱,۴۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم خدیجه عزیزی
۱ مانده از ۱۴
14021030
۱۴۰۲۰۱۳۹۶۰۳
۵۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۰ مانده از ۲۳۶۹
14020901
س-م-۳-۱۴۰۲
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم مریم بابایی
۴۵ مانده از ۶۰
14021026
۱۴۰۲۰۱۳۶۶۱۳
۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم مریم بابایی
۴۶ مانده از ۶۰
14021026
۱۴۰۲۰۱۳۶۶۱۲
۲۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
محمد جواد صبرجو
۰ مانده از ۱۴
14021126
۱۴۰۲۰۱۳۸۰۲۳
۱,۵۹۵,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقاي شهريار نوري الاصل
۲ مانده از ۱۷
14021130
۱۴۰۲۰۱۱۴۳۱۳
۱,۴۶۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
خانم محمدی
۳ مانده از ۱۲
14021014
۱۴۰۲۰۲۳۱۹۰۸
۳۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم یاسمین زارعی
۶ مانده از ۱۲
14030130
۱۴۰۲۰۱۳۸۱۰۵
۳۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
زهرا برهمن
۰ مانده از ۲۷
14021108
۱۴۰۲۰۱۱۴۰۱۸
۱,۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
خانم محمدی
۱۰ مانده از ۱۰
14021028
۱۴۰۲۰۲۳۱۹۰۷
۳۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
دکتر بهاره نراقی
۲ مانده از ۱۲
14030128
۱۴۰۲۰۱۳۸۰۲۲
۶۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آتنا برناسی
۴ مانده از ۷
14021014
۱۴۰۲۰۱۳۶۹۱۹
۳۲۵,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آتنا برناسی
۱۱ مانده از ۱۴
14021014
۱۴۰۲۰۱۳۶۹۲۰
۳۴۵,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آتنا برناسی
۱۱ مانده از ۱۴
14021014
۱۴۰۲۰۱۳۶۹۱۸
۲۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مهندس باقلی
۰ مانده از ۱۴
14021117
۱۴۰۲۰۱۱۳۱۵۳
۵۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقای شهیاد ملاشریفی
۰ مانده از ۷
14020817
۱۴۰۲۰۱۴۰۱۰۲
۱,۰۵۴,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
خانم محمدی
۱۰ مانده از ۱۲
14021001
۱۴۰۲۰۲۳۱۹۰۶
۳۰۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
سمانه احمدبیگی می آبادی
۳ مانده از ۱۰
14021002
۱۴۰۲۰۶۳۳۱۹۰۵
۳۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۲ مانده از ۱۹
14021125
۱۴۰۲۰۱۱۴۰۱۷
۳۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
دکتر بهاره نراقی
۷ مانده از ۱۲
14030130
۱۴۰۲۰۱۳۱۳۸۸
۴۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فاطمه بزرگي
۱ مانده از ۱۲
14030128
۱۴۰۲۰۱۳۸۰۲۱
۱,۷۰۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
مهتاب مریدی
۰ مانده از ۱۵
14021007
۱۴۰۲۰۲۰۲۷۹
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
زهرا امانی
۶ مانده از ۱۴
14020930
۱۴۰۲۰۱۳۱۹۲۸
۳۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۴۲ مانده از ۶۰
14021007
۱۴۰۲۰۱۲۸۲۴۰
۴۵,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۴۱ مانده از ۵۰
14021007
۱۴۰۲۰۱۲۸۲۳۹
۴۵,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
آرمان امجدیان
۰ مانده از ۱۰
14021009
۱۴۰۲۰۲۲۱۱۴۰
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
آرمان امجدیان
۰ مانده از ۱۰
14021009
۱۴۰۲۰۲۲۱۱۳۹
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
کاظم حیدری
۰ مانده از ۱۴
14021007
۱۴۰۲۰۲۲۱۱۳۸
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
زهرا احمدی حبیب وندی
۱۱ مانده از ۱۷
14021007
۱۴۰۲۰۱۱۹۳۰
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم فاطمه صیادی
۸ مانده از ۱۴
14030130
۱۴۰۲۰۱۱۸۸۱۹
۵۸۲,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم فاطمه صیادی
۲ مانده از ۱۴
14021126
۱۴۰۲۰۱۱۸۸۱۸
۵۸۲,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۲۳ مانده از ۲۵
14030130
۱۴۰۲۰۱۳۶۶۱۱
۱,۵۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شبنم افشاري
۱ مانده از ۱۶
14021030
۱۴۰۲۰۱۱۳۱۵۲
۱,۴۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فاطمه قيطاسيان
۱ مانده از ۱۵
14021003
۱۴۰۲۰۱۰۲۵۹
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
کیمیا زارعی
۱ مانده از ۱۵
14021003
۱۴۰۲۰۲۰۲۷۷
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۱۵ مانده از ۲۰
14021001
رزرو نوجوانان ترم زمستان ۱۴۰۲ مرکز۱
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم ندا عبدی پور
۱۰ مانده از ۱۶
14021005
۱۴۰۲۰۱۳۴۱۷
۶۳۵,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقای رامتین وزیری
۱۴ مانده از ۱۴
14021014
۱۴۰۲۰۱۳۷۷۱۰
۱,۲۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقای رامتین وزیری
۱۴ مانده از ۱۴
14021010
۱۴۰۲۰۱۳۷۷۰۹
۱,۲۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقای رامتین وزیری
۳ مانده از ۱۷
14021010
۱۴۰۲۰۱۳۷۷۰۸
۱,۲۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۲۵ مانده از ۳۰
14021001
رزرو بزرگسالان زمستان ۱۴۰۲
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۰ مانده از ۶۰
14020930
۱۴۰۲۰۱۲۸۲۳۸
۴۵,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سما شاهسواري
۶ مانده از ۱۴
14021004
۱۴۰۲۰۱۰۳۶۲
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سما شاهسواري
۳ مانده از ۱۴
14021004
۱۴۰۲۰۱۰۳۶۱
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
لعیا قلعه خانی
۰ مانده از ۱۶
14021004
۱۴۰۲۰۱۰۲۵۸
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
لعیا قلعه خانی
۱ مانده از ۱۴
14021004
۱۴۰۲۰۱۰۳۶۰
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
لعیا قلعه خانی
۴ مانده از ۱۴
14021004
۱۴۰۲۰۱۰۲۶۰
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
یگانه حسینی صدر
۰ مانده از ۱۷
14021004
۱۴۰۲۰۱۰۷۳۱
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
یگانه حسینی صدر
۲ مانده از ۱۶
14021004
۱۴۰۲۰۱۰۶۳۶
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
یگانه حسینی صدر
۶ مانده از ۱۴
14021004
۱۴۰۲۰۱۰۷۳۰
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شیما شاکری
۰ مانده از ۱۶
14021004
۱۴۰۲۰۱۰۴۴۸
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شیما شاکری
۰ مانده از ۱۶
14021004
۱۴۰۲۰۱۰۱۶۱
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شیما شاکری
۱ مانده از ۱۶
14021004
۱۴۰۲۰۱۰۳۵۸
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نگین رضائی
۰ مانده از ۱۷
14021004
۱۴۰۲۰۱۰۲۵۷
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نگین رضائی
۶ مانده از ۱۴
14021004
۱۴۰۲۰۱۰۵۴۳
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نگین رضائی
۲ مانده از ۱۵
14021004
۱۴۰۲۰۱۰۲۵۶
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نسرین ولیان
۲ مانده از ۱۴
14021004
۱۴۰۲۰۱۱۱۱۵
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نسرین ولیان
۳ مانده از ۱۴
14021004
۱۴۰۲۰۱۰۹۲۰
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
محیا عليئي
۲ مانده از ۱۶
14021004
۱۴۰۲۰۱۰۶۳۵
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
محیا عليئي
۳ مانده از ۱۶
14021004
۱۴۰۲۰۱۰۷۲۹
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
محیا عليئي
۰ مانده از ۱۵
14021004
۱۴۰۲۰۱۰۱۶۰
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروانه یاری
۰ مانده از ۱۷
14021004
۱۴۰۲۰۱۱۴۱۰
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروانه یاری
۴ مانده از ۱۴
14021004
۱۴۰۲۰۱۱۱۱۴
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروانه یاری
۶ مانده از ۱۴
14021004
۱۴۰۲۰۱۱۰۱۹
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زهرا شفیعی
۱ مانده از ۱۴
14021004
۱۴۰۲۰۱۰۳۵۷
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زهرا شفیعی
۰ مانده از ۱۶
14021004
۱۴۰۲۰۱۰۴۴۷
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زهرا شفیعی
۱ مانده از ۱۶
14021004
۱۴۰۲۰۱۰۵۴۲
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
کیمیا زارعی
۲ مانده از ۱۶
14021004
۱۴۰۲۰۱۰۵۴۱
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
کیمیا زارعی
۶ مانده از ۱۴
14021004
۱۴۰۲۰۱۰۶۳۴
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
کیمیا زارعی
۳ مانده از ۱۴
14021004
۱۴۰۲۰۱۰۳۵۶
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فاطمه قيطاسيان
۵ مانده از ۱۴
14021004
۱۴۰۲۰۱۰۵۴۰
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فاطمه قيطاسيان
۲ مانده از ۱۴
14021004
۱۴۰۲۰۱۰۶۳۳
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
کیمیا سادات گنجی
۰ مانده از ۱۶
14021003
۱۴۰۲۰۱۰۳۵۵
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
کیمیا سادات گنجی
۱ مانده از ۱۶
14021003
۱۴۰۲۰۱۰۲۵۵
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
کیمیا سادات گنجی
۱ مانده از ۱۴
14021003
۱۴۰۲۰۱۰۳۵۴
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مرمر امیری
۰ مانده از ۱۶
14021003
۱۴۰۲۰۱۰۶۳۲
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مرمر امیری
۰ مانده از ۱۶
14021003
۱۴۰۲۰۱۰۴۴۶
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مرمر امیری
۴ مانده از ۱۴
14021003
۱۴۰۲۰۱۰۳۵۳
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
صبا ملکي
۰ مانده از ۱۶
14021003
۱۴۰۲۰۱۰۳۵۲
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
صبا ملکي
۰ مانده از ۱۶
14021003
۱۴۰۲۰۱۰۵۳۹
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
صبا ملکي
۵ مانده از ۱۴
14021003
۱۴۰۲۰۱۰۴۴۵
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
منا خانی
۵ مانده از ۱۴
14021003
۱۴۰۲۰۱۱۲۱۱
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
منا خانی
۱۱ مانده از ۱۴
14021003
۱۴۰۲۰۱۱۳۱۰
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
منا خانی
۲ مانده از ۱۴
14021003
۱۴۰۲۰۱۰۱۵۹
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بهار مالمیر
۰ مانده از ۱۶
14021003
۱۴۰۲۰۱۰۴۴۴
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بهار مالمیر
۰ مانده از ۱۶
14021003
۱۴۰۲۰۱۰۳۵۱
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۳۲ مانده از ۱۰۰
14020930
۱۴۰۲۰۱۲۸۲۳۷
۴۵,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مهسا رای
۰ مانده از ۱۶
14021003
۱۴۰۲۰۱۰۸۲۴
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مهسا رای
۰ مانده از ۱۶
14021003
۱۴۰۲۰۱۰۷۲۸
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم مائده منصوری
۱ مانده از ۱۴
14021003
۱۴۰۲۰۱۰۷۲۷
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم مائده منصوری
۲ مانده از ۱۶
14021003
۱۴۰۲۰۱۰۸۲۳
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم مائده منصوری
۱ مانده از ۱۶
14021003
۱۴۰۲۰۱۰۲۵۴
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
محیا عليئي
۰ مانده از ۱۵
14021003
۱۴۰۲۰۱۰۷۲۶
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
محیا عليئي
۲ مانده از ۱۶
14021003
۱۴۰۲۰۱۰۶۳۱
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
محیا عليئي
۲ مانده از ۱۵
14021003
۱۴۰۲۰۱۰۱۵۸
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم الهام امینی
۵ مانده از ۱۴
14021003
۱۴۰۲۰۱۱۰۱۸
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم الهام امینی
۰ مانده از ۱۶
14021003
۱۴۰۲۰۱۰۱۵۷
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم الهام امینی
۱ مانده از ۱۴
14021003
۱۴۰۲۰۱۰۷۲۵
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروانه یاری
۷ مانده از ۱۴
14021003
۱۴۰۲۰۱۱۵۱۲
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروانه یاری
۲ مانده از ۱۵
14021003
۱۴۰۲۰۱۰۹۱۹
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروانه یاری
۰ مانده از ۱۶
14021003
۱۴۰۲۰۱۰۳۵۰
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سارا دشتیان
۰ مانده از ۱۶
14021003
۱۴۰۲۰۱۰۵۳۸
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سارا دشتیان
۰ مانده از ۱۵
14021003
۱۴۰۲۰۱۰۳۴۹
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فاطمه قيطاسيان
۰ مانده از ۱۶
14021003
۱۴۰۲۰۱۰۱۵۶
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فاطمه قيطاسيان
۱ مانده از ۱۶
14021003
۱۴۰۲۰۱۰۶۳۰
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
لعیا پژاوند
۰ مانده از ۱۶
14021007
۱۴۰۲۰۱۰۲۵۳
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
هستی محمدی
۳ مانده از ۱۴
14021007
۱۴۰۲۰۱۰۳۴۸
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نگار محمدی
۰ مانده از ۱۴
14021007
۱۴۰۲۰۱۰۳۴۷
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زهرا شفیعی
۰ مانده از ۱۶
14021007
۱۴۰۲۰۱۰۴۴۳
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شیما شاکری
۱ مانده از ۱۴
14021007
۱۴۰۲۰۱۰۳۴۶
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
منا خانی
۱ مانده از ۱۶
14021007
۱۴۰۲۰۱۰۶۲۹
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فاطمه قيطاسيان
۰ مانده از ۱۷
14021007
۱۴۰۲۰۱۰۳۴۵
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
یگانه حسینی صدر
۱ مانده از ۱۶
14021006
۱۴۰۲۰۱۰۳۴۴
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
یگانه حسینی صدر
۱ مانده از ۱۴
14021006
۱۴۰۲۰۱۰۶۲۸
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
یگانه حسینی صدر
۰ مانده از ۱۶
14021006
۱۴۰۲۰۱۰۲۵۲
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
لعیا پژاوند
۰ مانده از ۱۶
14021006
۱۴۰۲۰۱۰۴۴۲
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
لعیا پژاوند
۰ مانده از ۱۶
14021006
۱۴۰۲۰۱۰۳۴۳
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
لعیا پژاوند
۰ مانده از ۱۶
14021006
۱۴۰۲۰۱۰۳۴۲
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سارا دشتیان
۱ مانده از ۱۶
14021006
۱۴۰۲۰۱۰۷۲۴
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سارا دشتیان
۰ مانده از ۱۶
14021006
۱۴۰۲۰۱۰۷۲۳
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سارا دشتیان
۱ مانده از ۱۶
14021006
۱۴۰۲۰۱۰۴۴۱
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شیما شاکری
۲ مانده از ۱۴
14021006
۱۴۰۲۰۱۰۷۲۲
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شیما شاکری
۳ مانده از ۱۶
14021006
۱۴۰۲۰۱۰۳۴۱
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شیما شاکری
۰ مانده از ۱۶
14021006
۱۴۰۲۰۱۰۲۵۱
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم الهام امینی
۰ مانده از ۱۶
14021006
۱۴۰۲۰۱۰۹۱۸
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم الهام امینی
۰ مانده از ۱۶
14021006
۱۴۰۲۰۱۰۵۳۷
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم الهام امینی
۲ مانده از ۱۴
14021006
۱۴۰۲۰۱۰۶۲۷
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
گلاره وثوق
۰ مانده از ۱۲
14021006
۱۴۰۲۰۱۱۳۰۹
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
گلاره وثوق
۰ مانده از ۱۶
14021006
۱۴۰۲۰۱۱۰۱۷
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
گلاره وثوق
۱ مانده از ۱۶
14021006
۱۴۰۲۰۱۰۷۲۱
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نسرین ولیان
۰ مانده از ۱۶
14021006
۱۴۰۲۰۱۱۱۱۳
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نسرین ولیان
۰ مانده از ۱۶
14021006
۱۴۰۲۰۱۰۸۲۲
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نسرین ولیان
۰ مانده از ۱۶
14021006
۱۴۰۲۰۱۰۷۲۰
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
ساحره امیریان
۴ مانده از ۱۴
14021007
۱۴۰۲۰۱۳۷۱۶
۳۹۸,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
قاسم نعمتی
۲ مانده از ۱۴
14021007
۱۴۰۲۰۱۳۷۱۵
۴۴۹,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
ساحره امیریان
۵ مانده از ۱۴
14021007
۱۴۰۲۰۱۳۷۱۴
۴۴۹,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فاطمه تیموری فر
۵ مانده از ۱۷
14021004
۱۴۰۲۰۱۱۹۲۸
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فاطمه تیموری فر
۱۷ مانده از ۱۷
14021004
۱۴۰۲۰۱۲۳۴۶
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم پريسا کرمی
۳ مانده از ۱۶
14021007
۱۴۰۲۰۱۲۴۳۸
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آیدا بوجاری
۰ مانده از ۱۷
14021007
۱۴۰۲۰۱۲۳۴۵
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پدرام لیوانی
۱ مانده از ۱۷
14021007
۱۴۰۲۰۱۲۰۳۴
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم ندا عبدی پور
۰ مانده از ۱۷
14021007
۱۴۰۲۰۱۱۹۲۷
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
زهرا احمدی حبیب وندی
۱۰ مانده از ۱۶
14021004
۱۴۰۲۰۱۲۴۳۷
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
زهرا احمدی حبیب وندی
۷ مانده از ۱۷
14021004
۱۴۰۲۰۱۲۶۲۸
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم سارا صادقی
۸ مانده از ۱۵
14021011
۱۴۰۲۰۱۳۵۱۷
۶۷۵,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم سارا صادقی
۳ مانده از ۱۷
14021011
۱۴۰۲۰۱۲۳۴۴
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زينب طولابی نیا
۳ مانده از ۱۷
14021004
۱۴۰۲۰۱۱۹۲۹
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زينب طولابی نیا
۰ مانده از ۱۷
14021004
۱۴۰۲۰۱۱۹۲۶
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زينب طولابی نیا
۴ مانده از ۱۶
14021004
۱۴۰۲۰۱۲۸۲۸
۵۹۵,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
میثم حدادیان
۳ مانده از ۱۷
14021004
۱۴۰۲۰۱۲۳۴۲
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
میثم حدادیان
۱ مانده از ۱۶
14021004
۱۴۰۲۰۱۲۸۲۷
۵۹۵,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
میثم حدادیان
۲ مانده از ۱۷
14021004
۱۴۰۲۰۱۲۵۲۸
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم شهره رضایی
۱۰ مانده از ۱۷
14021004
۱۴۰۲۰۱۲۵۲۷
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم شهره رضایی
۴ مانده از ۱۷
14021004
۱۴۰۲۰۱۲۶۲۷
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم شهره رضایی
۸ مانده از ۱۶
14021004
۱۴۰۲۰۱۲۴۳۶
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شکوفه شيربندي
۶ مانده از ۱۵
14021004
۱۴۰۲۰۱۳۶۱۶
۶۷۵,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شکوفه شيربندي
۵ مانده از ۱۷
14021004
۱۴۰۲۰۱۲۳۴۱
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شکوفه شيربندي
۱ مانده از ۱۷
14021004
۱۴۰۲۰۱۳۱۲۲
۵۹۵,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
منا محمدی
۵ مانده از ۱۷
14021004
۱۴۰۲۰۱۱۹۲۵
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
منا محمدی
۱ مانده از ۱۷
14021004
۱۴۰۲۰۱۲۰۳۳
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
منا محمدی
۰ مانده از ۱۷
14021004
۱۴۰۲۰۱۱۹۲۴
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بهار محی الدین
۰ مانده از ۱۷
14021004
۱۴۰۲۰۱۲۰۳۲
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بهار محی الدین
۶ مانده از ۱۷
14021004
۱۴۰۲۰۱۳۰۲۲
۵۹۵,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بهار محی الدین
۷ مانده از ۱۷
14021004
۱۴۰۲۰۱۳۲۲۰
۵۹۵,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بشری محمدی
۹ مانده از ۱۷
14021004
۱۴۰۲۰۱۲۶۲۶
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بشری محمدی
۱ مانده از ۱۷
14021004
۱۴۰۲۰۱۲۷۲۸
۵۹۵,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بشری محمدی
۳ مانده از ۱۷
14021004
۱۴۰۲۰۱۲۰۳۱
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروشات رفیعی
۳ مانده از ۱۷
14021004
۱۴۰۲۰۱۱۹۲۳
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروشات رفیعی
۱ مانده از ۱۷
14021004
۱۴۰۲۰۱۳۳۱۷
۶۷۵,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروشات رفیعی
۱ مانده از ۱۷
14021004
۱۴۰۲۰۱۲۹۲۵
۵۹۵,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
سها فروغی
۹ مانده از ۱۵
14021009
۱۴۰۲۰۳۲۸۰۵
۵۹۵,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
سها فروغی
۴ مانده از ۱۴
14021009
۱۴۰۲۰۳۹۹۰۶
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
حديث شمسي زاده
۴ مانده از ۱۴
14021009
۱۴۰۲۰۳۲۴۰۸
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم الهه امامی
۱ مانده از ۱۴
14021009
۱۴۰۲۰۳۷۷۰۰
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
فرزانه دانشور
۰ مانده از ۱۵
14021004
۱۴۰۲۰۳۰۲۳۸
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم میترا عیوضی
۲ مانده از ۱۵
14021007
۱۴۰۲۰۳۰۳۳۵
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
نگار کبودی
۰ مانده از ۱۶
14021007
۱۴۰۲۰۳۰۳۳۴
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم زهرا الماسوندی
۴ مانده از ۱۳
14021004
۱۴۰۲۰۳۰۵۱۹
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم زهرا الماسوندی
۰ مانده از ۱۴
14021004
۱۴۰۲۰۳۰۳۳۳
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم زهرا الماسوندی
۰ مانده از ۱۶
14021004
۱۴۰۲۰۳۰۴۲۲
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
گلاره وثوق
۴ مانده از ۱۴
14021004
۱۴۰۲۰۳۰۳۳۲
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
گلاره وثوق
۰ مانده از ۱۷
14021004
۱۴۰۲۰۳۰۷۱۱
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
گلاره وثوق
۰ مانده از ۱۷
14021004
۱۴۰۲۰۳۰۶۱۵
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
فرزانه دانشور
۱ مانده از ۱۴
14021004
۱۴۰۲۰۳۰۷۱۰
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
فرزانه دانشور
۰ مانده از ۱۵
14021004
۱۴۰۲۰۳۰۳۳۱
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۲۷ مانده از ۴۰
14020930
ب-۳-۱۴۰۲
۹۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
هستی محمدی
۶ مانده از ۱۴
14021003
۱۴۰۲۰۳۰۳۳۰
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
هستی محمدی
۰ مانده از ۱۵
14021003
۱۴۰۲۰۳۰۱۴۳
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
فرزانه دانشور
۰ مانده از ۱۵
14021003
۱۴۰۲۰۳۰۱۴۲
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
فرزانه دانشور
۰ مانده از ۱۵
14021003
۱۴۰۲۰۳۰۲۳۷
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
فرزانه دانشور
۰ مانده از ۱۵
14021003
۱۴۰۲۰۳۰۳۲۹
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم جوانه اقبالی
۱ مانده از ۱۳
14021003
۱۴۰۲۰۳۰۵۱۸
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم جوانه اقبالی
۱ مانده از ۱۵
14021003
۱۴۰۲۰۳۰۳۲۸
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم جوانه اقبالی
۴ مانده از ۱۴
14021003
۱۴۰۲۰۳۰۷۰۹
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
حسنا ویسمرادی
۰ مانده از ۱۴
14021003
۱۴۰۲۰۳۰۲۳۹
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
حسنا ویسمرادی
۰ مانده از ۱۵
14021003
۱۴۰۲۰۳۰۶۱۴
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
حسنا ویسمرادی
۳ مانده از ۱۳
14021003
۱۴۰۲۰۳۰۵۱۷
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم میترا عیوضی
۴ مانده از ۱۴
14021003
۱۴۰۲۰۳۰۷۱۲
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم میترا عیوضی
۰ مانده از ۱۶
14021003
۱۴۰۲۰۳۰۴۲۱
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم میترا عیوضی
۱ مانده از ۱۴
14021003
۱۴۰۲۰۳۰۳۲۷
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
مرمر امیری
۶ مانده از ۱۴
14021006
۱۴۰۲۰۳۰۳۲۶
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
مرمر امیری
۰ مانده از ۱۵
14021006
۱۴۰۲۰۳۰۲۳۶
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
نگار محمدی
۹ مانده از ۱۴
14021006
۱۴۰۲۰۳۰۶۱۳
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
نگار محمدی
۰ مانده از ۱۵
14021006
۱۴۰۲۰۳۰۱۴۱
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
نگار محمدی
۰ مانده از ۱۴
14021006
۱۴۰۲۰۳۰۳۲۵
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم جوانه اقبالی
۰ مانده از ۱۷
14021006
۱۴۰۲۰۳۰۴۲۰
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم جوانه اقبالی
۰ مانده از ۱۴
14021006
۱۴۰۲۰۳۰۶۱۲
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم جوانه اقبالی
۵ مانده از ۱۴
14021006
۱۴۰۲۰۳۰۱۴۰
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
هستی محمدی
۳ مانده از ۱۵
14021006
۱۴۰۲۰۳۰۲۳۵
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
هستی محمدی
۰ مانده از ۱۴
14021006
۱۴۰۲۰۳۰۳۲۴
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم میترا عیوضی
۱ مانده از ۱۶
14021006
۱۴۰۲۰۳۱۶۰۲
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم میترا عیوضی
۱ مانده از ۱۷
14021006
۱۴۰۲۰۳۱۵۰۶
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم میترا عیوضی
۶ مانده از ۱۳
14021006
۱۴۰۲۰۳۰۷۰۸
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
حسنا ویسمرادی
۲ مانده از ۱۴
14021006
۱۴۰۲۰۳۰۳۲۳
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
حسنا ویسمرادی
۰ مانده از ۱۴
14021006
۱۴۰۲۰۳۰۷۰۷
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
حسنا ویسمرادی
۲ مانده از ۱۳
14021006
۱۴۰۲۰۳۰۵۱۶
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
ماه رو لشکری
۹ مانده از ۱۷
14021005
۱۴۰۲۰۱۲۳۴۰
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
ماه رو لشکری
۵ مانده از ۱۷
14021005
۱۴۰۲۰۱۳۴۱۶
۶۷۵,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
حديث شمسي زاده
۶ مانده از ۱۴
14021004
۱۴۰۲۰۳۸۸۰۷
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
ماه رو لشکری
۱ مانده از ۱۵
14021005
۱۴۰۲۰۱۳۵۱۶
۶۷۵,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
حديث شمسي زاده
۱۱ مانده از ۱۴
14021004
۱۴۰۲۰۳۹۹۰۹
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
ساحره امیریان
۹ مانده از ۱۶
14021005
۱۴۰۲۰۱۲۸۲۶
۵۹۵,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
ساحره امیریان
۳ مانده از ۱۷
14021005
۱۴۰۲۰۱۳۱۲۱
۵۹۵,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
حديث شمسي زاده
۴ مانده از ۱۴
14021004
۱۴۰۲۰۳۷۷۰۴
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
ساحره امیریان
۰ مانده از ۱۷
14021005
۱۴۰۲۰۱۲۳۳۹
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم نرجس مارالانی
۳ مانده از ۱۴
14021004
۱۴۰۲۰۳۲۶۰۷
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پریچهر فریدونی
۰ مانده از ۱۷
14021005
۱۴۰۲۰۱۲۵۲۶
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم نرجس مارالانی
۱۱ مانده از ۱۴
14021004
۱۴۰۲۰۳۳۲۰۴
۵۹۵,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پریچهر فریدونی
۴ مانده از ۱۷
14021005
۱۴۰۲۰۱۲۰۳۰
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقای سعید بیات
۸ مانده از ۱۶
14021005
۱۴۰۲۰۱۲۴۳۵
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقای سعید بیات
۰ مانده از ۱۸
14021005
۱۴۰۲۰۱۱۹۲۲
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم فاطمه قلعه کهنه
۰ مانده از ۱۷
14021005
۱۴۰۲۰۱۱۹۲۱
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم فاطمه قلعه کهنه
۶ مانده از ۱۷
14021005
۱۴۰۲۰۱۲۰۲۹
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بهار مالمیر
۰ مانده از ۱۶
14021006
۱۴۰۲۰۱۰۱۵۵
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم فاطمه قلعه کهنه
۲ مانده از ۱۵
14021005
۱۴۰۲۰۱۳۶۱۵
۶۷۵,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
میثم حدادیان
۰ مانده از ۱۶
14021005
۱۴۰۲۰۱۲۴۳۴
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
میثم حدادیان
۱ مانده از ۱۷
14021005
۱۴۰۲۰۱۲۶۲۵
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بهار مالمیر
۰ مانده از ۱۸
14021006
۱۴۰۲۰۱۰۳۴۰
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
میثم حدادیان
۰ مانده از ۱۷
14021005
۱۴۰۲۰۱۳۳۱۶
۶۷۵,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سپیده وفایی
۴ مانده از ۱۷
14021005
۱۴۰۲۰۱۲۳۳۸
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سپیده وفایی
۷ مانده از ۱۷
14021005
۱۴۰۲۰۱۳۴۱۵
۶۷۵,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
کیمیا سادات گنجی
۱ مانده از ۱۵
14021006
۱۴۰۲۰۱۰۳۳۹
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پدرام لیوانی
۵ مانده از ۱۷
14021005
۱۴۰۲۰۱۲۰۲۸
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
کیمیا سادات گنجی
۰ مانده از ۱۶
14021006
۱۴۰۲۰۱۰۱۵۴
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پدرام لیوانی
۰ مانده از ۱۷
14021005
۱۴۰۲۰۱۲۹۲۴
۵۹۵,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پدرام لیوانی
۰ مانده از ۱۷
14021010
۱۴۰۲۰۱۲۵۲۵
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نادره بهرامبیگی پور
۰ مانده از ۱۸
14021005
۱۴۰۲۰۱۱۹۲۰
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم پروین جنتی مهر
۹ مانده از ۱۴
14021004
۱۴۰۲۰۳۲۶۰۶
۶۷۵,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نادره بهرامبیگی پور
۵ مانده از ۱۷
14021005
۱۴۰۲۰۱۲۹۲۳
۵۹۵,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
سیده شادی چارگانه
۹ مانده از ۱۴
14021004
۱۴۰۲۰۲۱۳۰۶
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
سیده شادی چارگانه
۵ مانده از ۱۴
14021006
۱۴۰۲۰۲۱۲۰۲
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آیدا بوجاری
۷ مانده از ۱۷
14021005
۱۴۰۲۰۱۲۳۳۷
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
خانم معصومه میرشکار
۱ مانده از ۱۲
14021003
۱۴۰۲۰۲۱۱۰۶
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آیدا بوجاری
۲ مانده از ۱۷
14021005
۱۴۰۲۰۱۳۲۱۹
۵۹۵,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
نرگس فرهادی
۸ مانده از ۱۳
14021006
۱۴۰۲۰۲۱۱۰۵
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آیدا بوجاری
۸ مانده از ۱۷
14021005
۱۴۰۲۰۱۲۷۲۷
۵۹۵,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
سیده شادی چارگانه
۳ مانده از ۱۴
14021004
۱۴۰۲۰۲۱۰۰۹
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
کیمیا سادات گنجی
۲ مانده از ۱۶
14021006
۱۴۰۲۰۱۰۵۳۶
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
نرگس فرهادی
۰ مانده از ۱۳
14021003
۱۴۰۲۰۲۱۰۰۸
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نگین رضائی
۰ مانده از ۱۶
14021006
۱۴۰۲۰۱۰۵۳۵
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم پروین جنتی مهر
۶ مانده از ۱۴
14021004
۱۴۰۲۰۳۳۱۰۴
۵۹۵,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم پروین جنتی مهر
۳ مانده از ۱۴
14021004
۱۴۰۲۰۳۸۸۰۶
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نگین رضائی
۰ مانده از ۱۶
14021006
۱۴۰۲۰۱۰۲۵۰
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
سها فروغی
۱ مانده از ۱۲
14021007
۱۴۰۲۰۳۷۷۰۲
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
نسیم طبری سروش
۰ مانده از ۱۳
14021003
۱۴۰۲۰۲۱۲۰۹
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
خانم معصومه میرشکار
۰ مانده از ۱۵
14021004
۱۴۰۲۰۲۱۱۶
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
نرگس فرهادی
۰ مانده از ۱۶
14021003
۱۴۰۲۰۲۰۱۱۵
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نگین رضائی
۰ مانده از ۱۶
14021006
۱۴۰۲۰۱۰۱۵۳
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا کهريزي
۰ مانده از ۱۳
14021004
۱۴۰۲۰۲۰۷۱۸
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
سیده شادی چارگانه
۰ مانده از ۱۴