عنوان
مرکز
مدرس
ظرفیت
تاریخ شروع
شناسه کلاس
شهریه(تومان)
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فرنوش ایزدی
۱۴ مانده از ۱۴
14030431
۱۴۰۳۰۱۳۱۱۰۵
۱,۱۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فرنوش ایزدی
۱۲ مانده از ۱۲
14030431
۱۴۰۳۰۱۳۱۱۰۴
۱,۱۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم فاطمه صیادی
۰ مانده از ۱۰
14030202
۱۴۰۳۰۱۱۸۸۰۶
۵۸۲,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم صفورا عباسی
۱۶ مانده از ۱۶
14030401
۱۴۰۳۰۱۴۱۶۰۱
۶۶۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم صفورا عباسی
۱۶ مانده از ۱۶
14030401
۱۴۰۳۰۱۴۱۵۰۱
۵۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم صفورا عباسی
۱۶ مانده از ۱۶
14030401
۱۴۰۳۰۱۴۱۴۰۱
۴۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۹ مانده از ۹
14030515
۱۴۰۳۰۱۳۱۹۲۲
۴۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم ملیکا حبیبی
۱۴ مانده از ۱۴
14030530
۱۴۰۳۰۱۱۳۱۲۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شبنم افشاري
۱۱ مانده از ۱۲
14030507
۱۴۰۳۰۱۳۸۰۲۱
۱,۶۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۱ مانده از ۱
14030502
۱۴۰۳۰۱۱۴۰۰۹
۵۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نرگس پورطهماسبی
۱۱ مانده از ۱۴
14030431
۱۴۰۳۰۱۱۳۱۱۹
۲,۲۴۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مهندس باقلی
۷ مانده از ۱۴
14030529
۱۴۰۳۰۱۱۳۱۱۸
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
لیلا کیانیان
۶ مانده از ۹
14030522
۱۴۰۳۰۱۱۱۷۰۲
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
محمد جواد صبرجو
۵ مانده از ۱۲
14030513
۱۴۰۳۰۱۳۸۰۱۹
۲,۱۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۸ مانده از ۱۰
14030401
رزرو بزرگسالان تابستان ۱۴۰۳
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
لیلا کیانیان
۱۰ مانده از ۱۲
14030426
۱۴۰۳۰۱۳۸۰۱۸
۱,۱۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم فاطمه صیادی
۱۲ مانده از ۱۵
14030531
۱۴۰۳۰۱۱۸۸۰۵
۷۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
امین طاهری
۱۵ مانده از ۲۵
14030431
۱۴۰۳۰۱۱۴۰۰۸
۲,۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم عذرا عظیمی
۱۲ مانده از ۱۲
14030510
۱۴۰۳۰۱۴۱۱۰۹
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نرگس پورطهماسبی
۰ مانده از ۱۶
14030401
۱۴۰۳۰۱۱۳۱۱۷
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم عذرا عظیمی
۱۱ مانده از ۱۲
14030401
۱۴۰۳۰۱۴۱۱۰۸
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مهندس رضا کماسی
۱۵ مانده از ۱۵
14030329
۱۴۰۳۰۱۳۸۰۱۷
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم عذرا عظیمی
۲۵ مانده از ۲۵
14030418
۱۴۰۳۰۱۴۱۱۰۷
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۷۵ مانده از ۷۵
14030412
ب-م-ا-۱۴۰۳
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقاي شهريار نوري الاصل
۱۲ مانده از ۱۶
14030431
۱۴۰۳۰۱۱۴۳۰۵
۱,۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
دکتر سیده سحر میرزایی
۱۹ مانده از ۲۵
14030431
۱۴۰۳۰۱۱۴۰۰۷
۲,۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۱۱ مانده از ۱۱
14030431
۱۴۰۳۰۱۳۱۹۲۱
۴۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۱۱ مانده از ۱۱
14030431
۱۴۰۳۰۱۳۱۹۲۰
۴۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۱۰ مانده از ۱۱
14030431
۱۴۰۳۰۱۳۱۹۱۹
۴۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۹ مانده از ۱۱
14030431
۱۴۰۳۰۱۳۱۹۱۸
۴۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۱۰ مانده از ۱۱
14030431
۱۴۰۳۰۱۳۱۹۱۷
۴۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۱۱ مانده از ۱۱
14030431
۱۴۰۳۰۱۳۱۹۱۶
۴۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۱۰ مانده از ۱۱
14030431
۱۴۰۳۰۱۳۱۹۱۵
۴۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۱۰ مانده از ۱۱
14030431
۱۴۰۳۰۱۳۱۹۱۴
۴۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فرنوش ایزدی
۸ مانده از ۱۴
14030530
۱۴۰۳۰۱۳۱۱۰۳
۱,۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۱ مانده از ۱
14030101
۱۴۰۳۰۱۳۸۹۰۱
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مهندس باقلی
۰ مانده از ۱۴
14030431
۱۴۰۳۰۱۱۳۱۱۶
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مونا خدادادیان
۶ مانده از ۱۴
14030414
۱۴۰۳۰۱۰۳۲۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقاي جوانميري .
۰ مانده از ۱
14030412
۱۴۰۳۰۱۱۴۰۰۶
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
دکتر بهاره نراقی
۱۲ مانده از ۱۴
14030431
۱۴۰۳۰۱۱۳۱۱۵
۲,۲۴۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
ثنا شیخی
۰ مانده از ۱۵
14030413
۱۴۰۳۰۲۰۲۱۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
ثنا شیخی
۰ مانده از ۱۵
14030413
۱۴۰۳۰۲۰۲۱۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
منا خانی
۵ مانده از ۱۴
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۹۱۹
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مهندس محمد نيکان تبار
۸ مانده از ۱۲
14030531
۱۴۰۳۰۱۳۸۰۲۰
۱,۲۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بهار مالمیر
۰ مانده از ۱۷
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۱۳۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مونا خدادادیان
۰ مانده از ۱۷
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۱۳۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زهرا شفیعی
۰ مانده از ۱۷
14030413
۱۴۰۳۰۱۰۱۳۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
محمد جواد صبرجو
۰ مانده از ۱۴
14030427
۱۴۰۳۰۱۳۸۰۱۶
۲,۱۰۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا امجدیان
۰ مانده از ۱۳
14030413
۱۴۰۳۰۲۱۱۵۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا امجدیان
۰ مانده از ۱۳
14030413
۱۴۰۳۰۲۱۱۵۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
قاسم نعمتی
۱ مانده از ۲۰
14030420
۱۴۰۳۰۱۳۷۰۷
۶۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
لعیا پژاوند
۰ مانده از ۱۸
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۱۳۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
حدیث فتاحی
۰ مانده از ۱۴
14030412
۱۴۰۳۰۲۰۲۱۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
خانم سونا باقری
۰ مانده از ۱۵
14030411
۱۴۰۳۰۲۰۲۱۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
لیلا کیانیان
۴ مانده از ۱۲
14030431
۱۴۰۳۰۱۳۸۰۱۵
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
میثم حدادیان
۱۰ مانده از ۱۷
14030411
۱۴۰۳۰۱۲۷۱۳
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
دکتر بهاره نراقی
۰ مانده از ۱۴
14030418
۱۴۰۳۰۱۱۳۱۱۴
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۰ مانده از ۷۱
14030414
۱۴۰۳۰۱۲۸۲۱۸
۶۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
خانم سونا باقری
۰ مانده از ۱۴
14030411
۱۴۰۳۰۲۰۲۱۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
حدیث فتاحی
۱ مانده از ۱۴
14030412
۱۴۰۳۰۲۰۲۱۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مهندس باقلی
۰ مانده از ۱۴
14030423
۱۴۰۳۰۱۱۳۱۱۳
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۴ مانده از ۱۰۰
14030414
۱۴۰۳۰۱۲۸۲۱۷
۶۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
کیمیا سادات گنجی
۵ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۰۲۲۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
کیمیا سادات گنجی
۰ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۰۱۳۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
معصومه زارعی
۰ مانده از ۱۴
14030411
۱۴۰۳۰۲۰۲۱۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
۹ مانده از ۱۰
14030401
۱۴۰۳۰۲۳۱۹۰۴
۴۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
۱۰ مانده از ۱۰
14030401
۱۴۰۳۰۲۳۱۹۰۳
۴۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
۱۰ مانده از ۱۰
14030401
۱۴۰۳۰۲۳۱۹۰۲
۴۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
۱۰ مانده از ۱۰
14030401
۱۴۰۳۰۲۳۱۹۰۱
۴۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
پریچهر فریدونی
۰ مانده از ۱۴
14030412
۱۴۰۳۰۲۱۱۵۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
پریچهر فریدونی
۹ مانده از ۱۴
14030412
۱۴۰۳۰۲۲۴۳۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم نرجس مارالانی
۹ مانده از ۱۴
14030411
۱۴۰۳۰۳۳۰۰۱
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم یاسمین زارعی
۲ مانده از ۱۴
14030431
۱۴۰۳۰۱۳۸۱۰۱
۴۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
گلاره وثوق
۰ مانده از ۱۶
14030417
۱۴۰۳۰۱۱۶۰۲
۶۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۳ مانده از ۱۴
14030401
رزرو نوجوانان تابستان ۱۴۰۳
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
زهرا احمدی حبیب وندی
۷ مانده از ۱۴
14030410
۱۴۰۳۰۱۲۷۱۴
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
حدیث پارسا مطلق
۹ مانده از ۱۴
14030410
۱۴۰۳۰۱۳۱۱۱
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقاي شهريار نوري الاصل
۰ مانده از ۱۷
14030501
۱۴۰۳۰۱۱۴۳۰۴
۱,۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم سيده آزاده لاری
۷ مانده از ۱۴
14030410
۱۴۰۳۰۳۲۹۰۰
۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقای مبین محمدنصب
۱۷ مانده از ۱۷
14030413
۱۴۰۳۰۱۳۰۱۳
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقای نصرتی
۴ مانده از ۱۵
14030417
۱۴۰۳۰۱۴۱۳۰۲
۶۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شبنم افشاري
۰ مانده از ۱۴
14030401
۱۴۰۳۰۱۳۸۰۱۴
۱,۶۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقای مهدي عبدالهی
۶ مانده از ۱۶
14030415
۱۴۰۳۰۱۳۵۰۸
۹۲۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم نرجس مارالانی
۱ مانده از ۱۶
14030414
۱۴۰۳۰۱۳۶۰۸
۹۲۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
حدیث پارسا مطلق
۱ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۳۵۰۷
۹۲۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
حدیث پارسا مطلق
۳ مانده از ۱۸
14030411
۱۴۰۳۰۱۲۸۱۴
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
حدیث پارسا مطلق
۱ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۳۶۰۷
۹۲۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
حدیث پارسا مطلق
۵ مانده از ۱۷
14030411
۱۴۰۳۰۱۳۲۱۰
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم ندا عبدی پور
۴ مانده از ۱۸
14030411
۱۴۰۳۰۱۳۴۰۸
۹۲۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم ندا عبدی پور
۰ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۳۱۱۰
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم ندا عبدی پور
۲ مانده از ۱۸
14030411
۱۴۰۳۰۱۲۹۱۰
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
حدیث پارسا مطلق
۲ مانده از ۱۸
14030410
۱۴۰۳۰۱۳۴۰۷
۹۲۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
حدیث پارسا مطلق
۰ مانده از ۱۶
14030410
۱۴۰۳۰۱۲۷۱۱
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
حدیث پارسا مطلق
۲ مانده از ۱۶
14030410
۱۴۰۳۰۱۳۳۰۸
۹۲۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم الهه امامی
۲ مانده از ۱۸
14030410
۱۴۰۳۰۱۲۱۲۸
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم الهه امامی
۰ مانده از ۲۰
14030410
۱۴۰۳۰۱۲۵۱۷
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم سارا صادقی
۲ مانده از ۱۷
14030410
۱۴۰۳۰۱۳۰۱۲
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم پريسا کرمی
۱ مانده از ۱۸
14030410
۱۴۰۳۰۱۲۸۱۳
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم پريسا کرمی
۲ مانده از ۱۶
14030410
۱۴۰۳۰۱۳۱۰۹
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم نرجس مارالانی
۶ مانده از ۱۷
14030410
۱۴۰۳۰۱۲۴۲۵
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم نرجس مارالانی
۱ مانده از ۱۸
14030410
۱۴۰۳۰۱۲۳۲۳
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم نرجس مارالانی
۴ مانده از ۱۷
14030410
۱۴۰۳۰۱۳۰۱۱
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم نرجس مارالانی
۴ مانده از ۱۷
14030410
۱۴۰۳۰۱۲۶۱۱
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
ماه رو لشکری
۲ مانده از ۱۸
14030413
۱۴۰۳۰۱۳۲۰۹
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
ماه رو لشکری
۱ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۳۳۰۷
۹۲۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم نرجس مارالانی
۷ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۲۲۲۳
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
زهرا برهمن
۱ مانده از ۲۷
14030401
۱۴۰۳۰۱۱۴۰۰۵
۲,۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سمانه احمدبیگی می آبادی
۸ مانده از ۱۴
14030431
۱۴۰۳۰۱۳۱۹۱۳
۳۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم فاطمه صیادی
۱۳ مانده از ۱۴
14030531
۱۴۰۳۰۱۱۸۸۰۴
۷۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
منا خانی
۶ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۱۳۰۷
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
منا خانی
۰ مانده از ۱۷
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۸۲۳
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مهسا رای
۳ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۵۳۰
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مهسا رای
۰ مانده از ۱۷
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۶۱۸
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم مائده منصوری
۰ مانده از ۱۷
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۴۳۵
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم مائده منصوری
۱ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۹۱۸
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم مائده منصوری
۰ مانده از ۱۷
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۳۲۲
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مهندس باقلی
۰ مانده از ۱۶
14030423
۱۴۰۳۰۱۱۳۱۱۲
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مهسا رای
۱۱ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۲۱۹
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم معصومه میرشکار
۰ مانده از ۱۷
14030413
۱۴۰۳۰۱۱۰۰۹
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم معصومه میرشکار
۱ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۱۲۱۰
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم معصومه میرشکار
۰ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۰۵۲۹
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مهسا رای
۱ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۱۳۰۶
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
منا خانی
۷ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۱۴۰۴
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
منا خانی
۲ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۱۱۰۷
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
منا خانی
۳ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۰۱۳۱
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
محیا عليئي
۰ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۱۳۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
صبا ملکي
۰ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۶۱۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
صبا ملکي
۰ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۳۲۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
صبا ملکي
۳ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۸۲۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مرمر امیری
۰ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۸۲۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مرمر امیری
۰ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۵۲۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
یگانه حسینی صدر
۱ مانده از ۱۷
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۱۲۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
یگانه حسینی صدر
۷ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۸۲۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
یگانه حسینی صدر
۳ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۹۱۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
کیمیا سادات گنجی
۰ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۴۳۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
کیمیا سادات گنجی
۰ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۵۲۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نگین رضائی
۰ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۴۳۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نگین رضائی
۱ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۱۲۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نگین رضائی
۲ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۵۲۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نسرین ولیان
۰ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۱۳۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نسرین ولیان
۰ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۱۲۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نسرین ولیان
۸ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۸۱۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بهار مالمیر
۰ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۳۲۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بهار مالمیر
۰ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۴۳۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروانه یاری
۲ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۹۱۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروانه یاری
۷ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۱۳۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروانه یاری
۱۱ مانده از ۱۴
14030414
۱۴۰۳۰۱۱۵۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زهرا شفیعی
۰ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۵۲۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زهرا شفیعی
۲ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۶۱۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
کیمیا زارعی
۰ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۷۱۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
کیمیا زارعی
۰ مانده از ۱۷
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۲۱۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
لعیا پژاوند
۰ مانده از ۱۷
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۲۱۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
لعیا پژاوند
۰ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۷۱۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
لعیا پژاوند
۰ مانده از ۱۷
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۱۲۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
محمد جواد صبرجو
۱۶ مانده از ۱۶
14030401
Test۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
ساحره امیریان
۷ مانده از ۱۴
14030414
۱۴۰۳۰۱۳۷۰۶
۶۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
ساحره امیریان
۰ مانده از ۲۰
14030414
۱۴۰۳۰۱۳۷۰۵
۶۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
قاسم نعمتی
۱ مانده از ۲۰
14030414
۱۴۰۳۰۱۳۷۰۴
۶۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم ندا عبدی پور
۱ مانده از ۱۷
14030414
۱۴۰۳۰۱۲۴۲۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم سميرا خاصکی
۳ مانده از ۱۶
14030414
۱۴۰۳۰۱۲۳۲۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آرمان امجدیان
۴ مانده از ۱۶
14030414
۱۴۰۳۰۱۲۲۲۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم پريسا کرمی
۱ مانده از ۱۷
14030414
۱۴۰۳۰۱۲۱۲۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
محمدرضا اسدی
۰ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۲۲۲۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
محمدرضا اسدی
۱ مانده از ۱۷
14030411
۱۴۰۳۰۱۲۱۲۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم پريسا کرمی
۲ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۲۳۲۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم پريسا کرمی
۱ مانده از ۱۷
14030411
۱۴۰۳۰۱۲۲۲۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
زهرا احمدی حبیب وندی
۶ مانده از ۱۷
14030411
۱۴۰۳۰۱۲۱۲۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
زهرا احمدی حبیب وندی
۰ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۲۸۱۲
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
میثم حدادیان
۱ مانده از ۱۷
14030411
۱۴۰۳۰۱۲۹۰۹
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
میثم حدادیان
۱ مانده از ۱۷
14030411
۱۴۰۳۰۱۲۵۱۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شکوفه شيربندي
۰ مانده از ۱۷
14030411
۱۴۰۳۰۱۳۰۱۰
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شکوفه شيربندي
۸ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۳۱۰۸
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروشات رفیعی
۲ مانده از ۱۷
14030411
۱۴۰۳۰۱۲۱۲۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروشات رفیعی
۰ مانده از ۱۷
14030411
۱۴۰۳۰۱۲۵۱۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروشات رفیعی
۳ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۳۶۰۶
۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم سميرا خاصکی
۱۷ مانده از ۱۷
14030411
۱۴۰۳۰۱۳۲۰۸
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم سميرا خاصکی
۸ مانده از ۱۴
14030411
۱۴۰۳۰۱۳۵۰۶
۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم سميرا خاصکی
۰ مانده از ۱۷
14030411
۱۴۰۳۰۱۲۶۱۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بهار محی الدین
۹ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۲۲۱۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بهار محی الدین
۴ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۲۸۱۱
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بهار محی الدین
۱ مانده از ۱۷
14030411
۱۴۰۳۰۱۲۴۲۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم سارا صادقی
۴ مانده از ۱۷
14030411
۱۴۰۳۰۱۲۴۲۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم سارا صادقی
۰ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۳۳۰۶
۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم سارا صادقی
۱ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۲۳۲۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
۰ مانده از ۱۰
14030428
۱۴۰۳۰۲۳۱۹۰۸
۳۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
ثنا شیخی
۰ مانده از ۱۷
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۳۱۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
ثنا شیخی
۸ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۵۲۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
کیمیا سادات گنجی
۹ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۸۱۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
کیمیا سادات گنجی
۰ مانده از ۱۷
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۱۲۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شیما شاکری
۰ مانده از ۱۷
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۱۲۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۱ مانده از ۱۰۰
14030409
۱۴۰۳۰۱۲۸۲۱۶
۶۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شیما شاکری
۶ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۷۱۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مرمر امیری
۰ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۵۲۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مرمر امیری
۲ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۲۱۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زهرا شفیعی
۰ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۱۲۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زهرا شفیعی
۹ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۶۱۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فاطمه قيطاسيان
۰ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۴۳۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فاطمه قيطاسيان
۰ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۱۰۱۲۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سارا دشتیان
۰ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۱۲۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سارا دشتیان
۰ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۴۳۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سارا دشتیان
۱۱ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۶۱۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نگین رضائی
۰ مانده از ۱۸
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۲۱۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نگین رضائی
۰ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۶۱۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نگین رضائی
۴ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۵۲۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
صبا ملکي
۰ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۱۰۰۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
صبا ملکي
۰ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۷۱۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
صبا ملکي
۰ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۱۲۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
منا خانی
۱ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۹۱۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
منا خانی
۰ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۲۱۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
منا خانی
۶ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۱۰۰۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بهار مالمیر
۲ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۶۱۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بهار مالمیر
۱ مانده از ۱۷
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۱۱۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بهار مالمیر
۰ مانده از ۱۷
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۳۱۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
لعیا پژاوند
۲ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۸۱۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
لعیا پژاوند
۰ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۵۲۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مهندس حاجي علياني
۷ مانده از ۱۴
14030419
۱۴۰۳۰۱۳۲۴۰۱
۷۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مونا خدادادیان
۰ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۱۱۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مونا خدادادیان
۱ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۹۱۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۱ مانده از ۱۳۰
14030407
۱۴۰۳۰۱۲۸۲۱۵
۶۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مونا خدادادیان
۳ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۴۲۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
محیا عليئي
۰ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۹۱۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
محیا عليئي
۰ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۵۲۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم الهام امینی
۰ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۵۱۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم الهام امینی
۰ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۱۱۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم الهام امینی
۰ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۹۱۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروانه یاری
۰ مانده از ۱۷
14030412
۱۴۰۳۰۱۱۴۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروانه یاری
۰ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۱۱۰۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروانه یاری
۰ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۵۱۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نسرین ولیان
۲ مانده از ۱۵
14030412
۱۴۰۳۰۱۱۲۰۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نسرین ولیان
۳ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۸۱۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فاطمه قيطاسيان
۰ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۳۱۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فاطمه قيطاسيان
۰ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۸۱۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
خانم معصومه میرشکار
۰ مانده از ۱۴
14030412
۱۴۰۳۰۲۰۲۹۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
معصومه زارعی
۴ مانده از ۱۳
14030412
۱۴۰۳۰۲۰۳۸۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
گلاره وثوق
۰ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۱۶۰۱
۶۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نگار محمدی
۱ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۴۲۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نگار محمدی
۰ مانده از ۱۷
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۱۱۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مرمر امیری
۰ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۳۱۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زهرا شفیعی
۰ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۱۱۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زهرا شفیعی
۰ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۵۱۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فاطمه قيطاسيان
۰ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۵۱۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فاطمه قيطاسيان
۱ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۱۰۶۱۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
لعیا قلعه خانی
۰ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۰۴۲۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
لعیا قلعه خانی
۰ مانده از ۱۷
14030413
۱۴۰۳۰۱۰۱۱۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقای دکتر فتحی و خانم بابایی
۸ مانده از ۱۶
14030314
۱۴۰۳۰۱۳۸۳۰۷
۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
کیمیا زارعی
۰ مانده از ۱۷
14030413
۱۴۰۳۰۱۰۱۱۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
کیمیا زارعی
۰ مانده از ۱۷
14030413
۱۴۰۳۰۱۰۲۱۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
کیمیا زارعی
۰ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۰۷۱۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
محیا عليئي
۲ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۰۹۱۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
محیا عليئي
۰ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۰۵۱۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
محیا عليئي
۱ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۰۴۲۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم جوانه اقبالی
۱ مانده از ۱۵
14030411
۱۴۰۳۰۳۰۵۱۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم جوانه اقبالی
۵ مانده از ۱۴
14030411
۱۴۰۳۰۳۰۶۰۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
هستی محمدی
۶ مانده از ۱۴
14030411
۱۴۰۳۰۳۰۷۰۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
هستی محمدی
۰ مانده از ۱۷
14030411
۱۴۰۳۰۳۰۱۱۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شیما شاکری
۰ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۰۷۱۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شیما شاکری
۰ مانده از ۱۷
14030413
۱۴۰۳۰۱۰۱۱۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شیما شاکری
۰ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۰۳۱۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
گلاره وثوق
۱ مانده از ۱۴
14030411
۱۴۰۳۰۳۱۵۰۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم الهام امینی
۱ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۱۱۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
گلاره وثوق
۰ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۳۱۶۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم الهام امینی
۸ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۰۸۱۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
گلاره وثوق
۱ مانده از ۱۵
14030411
۱۴۰۳۰۳۰۵۱۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم الهام امینی
۶ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۰۶۱۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
حسنا ویسمرادی
۴ مانده از ۱۴
14030411
۱۴۰۳۰۳۱۶۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
گلاره وثوق
۱ مانده از ۱۸
14030413
۱۴۰۳۰۱۱۵۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
گلاره وثوق
۰ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۱۲۰۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
حسنا ویسمرادی
۰ مانده از ۱۷
14030411
۱۴۰۳۰۳۰۲۰۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
لعیا قلعه خانی
۰ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۳۰۱۰۱۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
لعیا قلعه خانی
۷ مانده از ۱۴
14030411
۱۴۰۳۰۳۰۴۱۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
حسنا ویسمرادی
۱ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۳۰۱۰۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
حسنا ویسمرادی
۰ مانده از ۱۵
14030411
۱۴۰۳۰۳۰۵۱۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
فرزانه دانشور
۰ مانده از ۱۷
14030412
۱۴۰۳۰۳۰۵۰۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
فرزانه دانشور
۱ مانده از ۱۵
14030412
۱۴۰۳۰۳۰۳۱۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
گلاره وثوق
۱ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۰۹۱۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
فرزانه دانشور
۱ مانده از ۱۴
14030412
۱۴۰۳۰۳۱۵۰۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم جوانه اقبالی
۰ مانده از ۱۵
14030412
۱۴۰۳۰۳۰۴۱۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم جوانه اقبالی
۰ مانده از ۱۷
14030412
۱۴۰۳۰۳۰۱۰۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم جوانه اقبالی
۵ مانده از ۱۴
14030412
۱۴۰۳۰۳۰۵۰۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
هستی محمدی
۰ مانده از ۱۷
14030412
۱۴۰۳۰۳۰۲۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
هستی محمدی
۰ مانده از ۱۴
14030412
۱۴۰۳۰۳۰۴۱۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم میترا عیوضی
۰ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۳۱۶۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم میترا عیوضی
۰ مانده از ۱۵
14030412
۱۴۰۳۰۳۰۶۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم مائده منصوری
۰ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۰۵۱۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم مائده منصوری
۰ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۰۹۰۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم مائده منصوری
۰ مانده از ۱۷
14030413
۱۴۰۳۰۱۰۱۱۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فاطمه قيطاسيان
۰ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۰۶۰۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فاطمه قيطاسيان
۱ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۰۵۱۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مونا خدادادیان
۱۰ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۱۳۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مونا خدادادیان
۰ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۱۰۰۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
یگانه حسینی صدر
۲ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۰۹۰۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
یگانه حسینی صدر
۰ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۰۳۱۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
یگانه حسینی صدر
۷ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۱۰۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زهرا شفیعی
۰ مانده از ۱۷
14030413
۱۴۰۳۰۱۰۳۱۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زهرا شفیعی
۱ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۰۴۲۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مرمر امیری
۰ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۰۵۱۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مرمر امیری
۲ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۰۸۱۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مرمر امیری
۰ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۰۱۱۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مهنا خانی پویانی
۰ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۰۲۱۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مهنا خانی پویانی
۵ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۰۴۲۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مونا خدادادیان
۴ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۰۹۰۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مونا خدادادیان
۱ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۰۱۰۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شیما شاکری
۰ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۰۵۱۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شیما شاکری
۰ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۰۷۱۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
محمد جواد صبرجو
۰ مانده از ۱۶
14030417
۱۴۰۳۰۱۳۸۰۱۳
۲,۱۰۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
فرزانه دانشور
۰ مانده از ۱۵
14030412
۱۴۰۳۰۳۰۷۰۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
فرزانه دانشور
۱ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۳۰۱۰۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
دکتر بهاره نراقی
۱۴ مانده از ۱۴
14030431
۱۴۰۳۰۱۳۸۰۱۲
۹۰۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم زهرا الماسوندی
۰ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۳۰۱۱۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
دکتر بهاره نراقی
۱۳ مانده از ۱۴
14030431
۱۴۰۳۰۱۳۸۰۱۱
۲,۳۰۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم زهرا الماسوندی
۱۰ مانده از ۱۴
14030412
۱۴۰۳۰۳۱۵۰۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم میترا عیوضی
۰ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۳۰۱۰۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم میترا عیوضی
۰ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۳۰۵۰۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
هستی محمدی
۰ مانده از ۱۵
14030412
۱۴۰۳۰۳۰۵۰۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
هستی محمدی
۰ مانده از ۹
14030412
۱۴۰۳۰۳۰۴۱۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
نگار محمدی
۲ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۳۰۶۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
نگار محمدی
۴ مانده از ۱۴
14030413
۱۴۰۳۰۳۰۳۰۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
نگار محمدی
۰ مانده از ۱۷
14030413
۱۴۰۳۰۳۰۱۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم میترا عیوضی
۵ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۳۱۷۰۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
نرگس فرهادی
۸ مانده از ۱۴
14030411
۱۴۰۳۰۲۱۵۰۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم میترا عیوضی
۳ مانده از ۱۴
14030413
۱۴۰۳۰۳۱۴۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
نرگس فرهادی
۳ مانده از ۱۳
14030411
۱۴۰۳۰۲۱۳۰۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
نسیم طبری سروش
۵ مانده از ۱۳
14030413
۱۴۰۳۰۲۱۲۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
خانم معصومه میرشکار
۰ مانده از ۱۴
14030412
۱۴۰۳۰۲۱۲۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
نرگس فرهادی
۰ مانده از ۱۳
14030412
۱۴۰۳۰۲۱۱۰۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
نسیم طبری سروش
۶ مانده از ۱۲
14030411
۱۴۰۳۰۲۱۰۱۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
نرگس فرهادی
۰ مانده از ۱۵
14030412
۱۴۰۳۰۲۱۰۱۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا کهريزي
۰ مانده از ۱۲
14030411
۱۴۰۳۰۲۱۲۱۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
ياسمن ياراموند
۲ مانده از ۱۴
14030411
۱۴۰۳۰۲۱۲۱۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
سیده شادی چارگانه
۰ مانده از ۱۰
14030412
۱۴۰۳۰۲۱۲۱۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
خانم معصومه میرشکار
۰ مانده از ۱۳
14030412
۱۴۰۳۰۲۱۲۱۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
ياسمن ياراموند
۲ مانده از ۱۴
14030412
۱۴۰۳۰۲۱۲۱۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم زهرا الماسوندی
۰ مانده از ۹
14030413
۱۴۰۳۰۳۰۴۱۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
سیده شادی چارگانه
۱ مانده از ۱۳
14030413
۱۴۰۳۰۲۱۲۱۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم زهرا الماسوندی
۰ مانده از ۱۵
14030413
۱۴۰۳۰۳۰۵۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
ياسمن ياراموند
۱ مانده از ۱۲
14030413
۱۴۰۳۰۲۱۲۱۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم زهرا الماسوندی
۶ مانده از ۱۴
14030413
۱۴۰۳۰۳۰۷۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
حسنا ویسمرادی
۰ مانده از ۱۷
14030413
۱۴۰۳۰۳۰۱۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
خانم معصومه میرشکار
۰ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۲۱۳۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
نگار کبودی
۰ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۳۰۵۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
نگار کبودی
۰ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۳۰۱۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا کهريزي
۰ مانده از ۱۴
14030412
۱۴۰۳۰۲۱۲۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
سیده شادی چارگانه
۰ مانده از ۱۵
14030412
۱۴۰۳۰۲۱۲۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
حدیث فتاحی
۰ مانده از ۱۴
14030413
۱۴۰۳۰۲۱۲۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا کهريزي
۱ مانده از ۱۳
14030413
۱۴۰۳۰۲۱۲۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
سیده شادی چارگانه
۰ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۲۱۲۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
سارا شتابي
۴ مانده از ۱۲
14030411
۱۴۰۳۰۲۰۷۳۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
نسیم طبری سروش
۱ مانده از ۱۴
14030411
۱۴۰۳۰۲۰۷۲۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
زهرا ویسپور
۱ مانده از ۱۳
14030412
۱۴۰۳۰۲۰۷۲۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
خانم نازنین فتاحی
۰ مانده از ۱۵
14030412
۱۴۰۳۰۲۰۷۲۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
سیده شادی چارگانه
۰ مانده از ۱۲
14030413
۱۴۰۳۰۲۰۷۲۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
زهرا ویسپور
۰ مانده از ۱۳
14030413
۱۴۰۳۰۲۰۷۲۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
نسیم طبری سروش
۳ مانده از ۱۳
14030411
۱۴۰۳۰۲۰۶۴۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
خانم نازنین فتاحی
۰ مانده از ۱۶
14030412
۱۴۰۳۰۲۰۶۳۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
خانم سونا باقری
۶ مانده از ۱۴
14030412
۱۴۰۳۰۲۰۶۳۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
مهتاب مریدی
۰ مانده از ۱۳
14030412
۱۴۰۳۰۲۰۶۳۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
معصومه زارعی
-۱ مانده از ۱۱
14030413
۱۴۰۳۰۲۰۶۳۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
حدیث فتاحی
۰ مانده از ۱۴
14030413
۱۴۰۳۰۲۰۶۳۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا کهريزي
۰ مانده از ۱۴
14030413
۱۴۰۳۰۲۰۶۳۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
معصومه زارعی
۰ مانده از ۱۵
14030411
۱۴۰۳۰۲۰۵۵۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
حدیث فتاحی
۰ مانده از ۱۳
14030411
۱۴۰۳۰۲۰۵۵۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
حدیث فتاحی
۲ مانده از ۱۴
14030411
۱۴۰۳۰۲۰۵۵۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
سیده شادی چارگانه
۸ مانده از ۱۴
14030411
۱۴۰۳۰۲۰۵۵۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
مهتاب مریدی
۰ مانده از ۱۱
14030412
۱۴۰۳۰۲۰۵۵۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم میترا عیوضی
۰ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۳۱۶۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
خانم سونا باقری
۱ مانده از ۱۴
14030412
۱۴۰۳۰۲۰۵۵۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم میترا عیوضی
۶ مانده از ۱۴
14030413
۱۴۰۳۰۳۰۳۰۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
حسنا ویسمرادی
۰ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۳۱۵۰۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا کهريزي
۰ مانده از ۱۴
14030412
۱۴۰۳۰۲۰۵۵۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
کیمیا زارعی
۰ مانده از ۱۴
14030412
۱۴۰۳۰۲۰۵۵۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
هانیه نجفی
۱ مانده از ۱۴
14030412
۱۴۰۳۰۲۰۵۴۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
سیده شادی چارگانه
۱ مانده از ۱۳
14030412
۱۴۰۳۰۲۰۵۴۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
نسیم طبری سروش
۰ مانده از ۱۲
14030413
۱۴۰۳۰۲۰۵۴۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
مهتاب مریدی
۰ مانده از ۱۳
14030413
۱۴۰۳۰۲۰۵۴۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
زهرا ویسپور
۲ مانده از ۱۴
14030413
۱۴۰۳۰۲۰۵۴۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
سارا شتابي
۰ مانده از ۱۴
14030413
۱۴۰۳۰۲۰۵۴۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
مهتاب مریدی
۱ مانده از ۱۴
14030413
۱۴۰۳۰۲۰۵۴۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
خانم سونا باقری
۰ مانده از ۱۴
14030413
۱۴۰۳۰۲۰۵۴۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
خانم معصومه میرشکار
۰ مانده از ۱۲
14030413
۱۴۰۳۰۲۰۵۴۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا کهريزي
۱ مانده از ۱۳
14030411
۱۴۰۳۰۲۰۴۶۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
سارا شتابي
۰ مانده از ۱۴
14030411
۱۴۰۳۰۲۰۴۶۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
مهتاب مریدی
۰ مانده از ۱۶
14030411
۱۴۰۳۰۲۰۴۶۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
کیمیا زارعی
۰ مانده از ۱۲
14030412
۱۴۰۳۰۲۰۴۶۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
ياسمن ياراموند
۰ مانده از ۱۵
14030412
۱۴۰۳۰۲۰۴۶۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
زهرا ویسپور
۰ مانده از ۱۵
14030412
۱۴۰۳۰۲۰۴۶۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
هانیه نجفی
۰ مانده از ۱۱
14030413
۱۴۰۳۰۲۰۴۶۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
هانیه نجفی
۰ مانده از ۱۳
14030413
۱۴۰۳۰۲۰۴۶۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
ياسمن ياراموند
۰ مانده از ۱۴
14030413
۱۴۰۳۰۲۰۴۶۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
حدیث فتاحی
۰ مانده از ۱۵
14030413
۱۴۰۳۰۲۰۴۶۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
حدیث فتاحی
۰ مانده از ۱۲
14030411
۱۴۰۳۰۲۰۳۸۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
سیده شادی چارگانه
۰ مانده از ۱۴
14030411
۱۴۰۳۰۲۰۳۸۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
ياسمن ياراموند
۰ مانده از ۱۲
14030412
۱۴۰۳۰۲۰۳۸۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
مهتاب مریدی
۰ مانده از ۱۲
14030412
۱۴۰۳۰۲۰۳۷۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
هانیه نجفی
۰ مانده از ۱۵
14030412
۱۴۰۳۰۲۰۳۷۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
ياسمن ياراموند
۰ مانده از ۱۳
14030413
۱۴۰۳۰۲۰۳۷۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
معصومه زارعی
۰ مانده از ۱۴
14030413
۱۴۰۳۰۲۰۳۷۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
مهتاب مریدی
۰ مانده از ۱۳
14030413
۱۴۰۳۰۲۰۳۷۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
معصومه زارعی
۰ مانده از ۱۴
14030411
۱۴۰۳۰۲۰۲۹۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
خانم معصومه میرشکار
۰ مانده از ۱۴
14030411
۱۴۰۳۰۲۰۲۹۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
خانم سونا باقری
۰ مانده از ۱۳
14030412
۱۴۰۳۰۲۰۲۹۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
سیده شادی چارگانه
۰ مانده از ۱۵
14030412
۱۴۰۳۰۲۰۲۹۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
مهتاب مریدی
۰ مانده از ۱۲
14030413
۱۴۰۳۰۲۰۲۹۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
نسیم طبری سروش
۰ مانده از ۱۴
14030413
۱۴۰۳۰۲۰۲۹۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
زهرا ویسپور
۰ مانده از ۱۳
14030413
۱۴۰۳۰۲۰۲۸۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
سارا شتابي
۰ مانده از ۱۲
14030411
۱۴۰۳۰۲۰۲۱۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
معصومه زارعی
۰ مانده از ۱۵
14030411
۱۴۰۳۰۲۰۲۱۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا کهريزي
۰ مانده از ۱۵
14030411
۱۴۰۳۰۲۰۲۰۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
مهتاب مریدی
۰ مانده از ۱۴
14030411
۱۴۰۳۰۲۰۲۰۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
نسیم طبری سروش
۰ مانده از ۱۴
14030411
۱۴۰۳۰۲۰۲۰۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
حدیث فتاحی
۰ مانده از ۱۲
14030411
۱۴۰۳۰۲۰۲۰۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
ياسمن ياراموند
۰ مانده از ۱۴
14030411
۱۴۰۳۰۲۰۲۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
خانم نازنین فتاحی
۰ مانده از ۱۳
14030412
۱۴۰۳۰۲۰۲۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
زهرا ویسپور
۰ مانده از ۱۴
14030412
۱۴۰۳۰۲۰۲۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
کیمیا زارعی
۰ مانده از ۱۴
14030412
۱۴۰۳۰۲۰۲۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
مهتاب مریدی
۱ مانده از ۱۵
14030412
۱۴۰۳۰۲۰۲۰۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
معصومه زارعی
۰ مانده از ۱۳
14030412
۱۴۰۳۰۲۰۲۰۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
زهرا ویسپور
۰ مانده از ۱۴
14030412
۱۴۰۳۰۲۰۱۹۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
زهرا ویسپور
۰ مانده از ۱۲
14030413
۱۴۰۳۰۲۰۱۹۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا کهريزي
۰ مانده از ۱۳
14030413
۱۴۰۳۰۲۰۱۹۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
سارا شتابي
۰ مانده از ۱۴
14030413
۱۴۰۳۰۲۰۱۹۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
معصومه زارعی
۰ مانده از ۱۴
14030413
۱۴۰۳۰۲۰۱۹۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
مهتاب مریدی
۰ مانده از ۱۳
14030413
۱۴۰۳۰۲۰۱۹۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
خانم سونا باقری
۰ مانده از ۱۵
14030413
۱۴۰۳۰۲۰۱۹۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
حدیث فتاحی
۰ مانده از ۱۵
14030413
۱۴۰۳۰۲۰۱۹۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
سیده شادی چارگانه
۰ مانده از ۱۳
14030413
۱۴۰۳۰۲۰۱۹۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
خانم معصومه میرشکار
۰ مانده از ۱۳
14030413
۱۴۰۳۰۲۰۱۹۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پدرام لیوانی
۱۷ مانده از ۱۷
14030410
۱۴۰۳۰۱۲۶۰۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پدرام لیوانی
۴ مانده از ۱۷
14030410
۱۴۰۳۰۱۲۵۱۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زينب طولابی نیا
۱ مانده از ۱۷
14030410
۱۴۰۳۰۱۲۱۲۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زينب طولابی نیا
۷ مانده از ۱۶
14030410
۱۴۰۳۰۱۲۳۱۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پریا گهرباری
۶ مانده از ۱۶
14030410
۱۴۰۳۰۱۲۲۱۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پریا گهرباری
۱ مانده از ۱۷
14030410
۱۴۰۳۰۱۲۱۲۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
حديث شمسي زاده
۰ مانده از ۱۶
14030410
۱۴۰۳۰۱۲۳۱۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
حديث شمسي زاده
۰ مانده از ۱۶
14030410
۱۴۰۳۰۱۲۲۱۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نادره بهرامبیگی پور
۰ مانده از ۱۶
14030410
۱۴۰۳۰۱۲۸۱۰
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نادره بهرامبیگی پور
۱ مانده از ۱۷
14030410
۱۴۰۳۰۱۲۷۱۰
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زينب طولابی نیا
۰ مانده از ۱۷
14030410
۱۴۰۳۰۱۳۲۰۷
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زينب طولابی نیا
۰ مانده از ۱۷
14030410
۱۴۰۳۰۱۲۹۰۸
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقای سعید بیات
۰ مانده از ۱۷
14030410
۱۴۰۳۰۱۲۱۲۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقای سعید بیات
۱ مانده از ۱۷
14030410
۱۴۰۳۰۱۲۴۲۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سپیده وفایی
۲ مانده از ۱۷
14030410
۱۴۰۳۰۱۲۴۲۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سپیده وفایی
۱ مانده از ۱۸
14030410
۱۴۰۳۰۱۲۱۲۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پدرام لیوانی
۱ مانده از ۱۶
14030410
۱۴۰۳۰۱۳۱۰۷
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پدرام لیوانی
۰ مانده از ۱۶
14030410
۱۴۰۳۰۱۲۳۱۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
میثم حدادیان
۰ مانده از ۱۶
14030410
۱۴۰۳۰۱۲۳۱۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
میثم حدادیان
۱ مانده از ۱۶
14030410
۱۴۰۳۰۱۲۲۱۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
میثم حدادیان
۰ مانده از ۱۶
14030410
۱۴۰۳۰۱۳۵۰۵
۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
ساحره امیریان
۱ مانده از ۱۷
14030410
۱۴۰۳۰۱۲۱۱۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
ساحره امیریان
۰ مانده از ۱۷
14030410
۱۴۰۳۰۱۳۰۰۹
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
ساحره امیریان
۰ مانده از ۱۷
14030410
۱۴۰۳۰۱۲۵۱۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
ماه رو لشکری
۵ مانده از ۱۷
14030410
۱۴۰۳۰۱۲۵۱۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
ماه رو لشکری
۱ مانده از ۱۷
14030410
۱۴۰۳۰۱۲۶۰۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
ماه رو لشکری
۰ مانده از ۱۶
14030410
۱۴۰۳۰۱۳۶۰۵
۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آیدا بوجاری
۸ مانده از ۱۷
14030410
۱۴۰۳۰۱۲۴۱۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آیدا بوجاری
۰ مانده از ۱۷
14030410
۱۴۰۳۰۱۲۱۱۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آیدا بوجاری
۳ مانده از ۱۶
14030410
۱۴۰۳۰۱۳۴۰۶
۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم سيده آزاده لاری
۱۷ مانده از ۱۷
14030413
۱۴۰۳۰۱۲۹۰۷
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم سيده آزاده لاری
۱ مانده از ۱۷
14030413
۱۴۰۳۰۱۲۴۱۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آرمان امجدیان
۷ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۲۲۱۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آرمان امجدیان
۸ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۲۸۰۹
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فاطمه تیموری فر
۴ مانده از ۱۷
14030413
۱۴۰۳۰۱۲۵۱۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فاطمه تیموری فر
۲ مانده از ۱۷
14030413
۱۴۰۳۰۱۲۱۱۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نادره بهرامبیگی پور
۲ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۳۱۰۶
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نادره بهرامبیگی پور
۰ مانده از ۱۷
14030413
۱۴۰۳۰۱۲۶۰۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بهار محی الدین
۱ مانده از ۱۷
14030413
۱۴۰۳۰۱۲۱۱۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بهار محی الدین
۰ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۲۳۱۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فاطمه تیموری فر
۱ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۲۳۱۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فاطمه تیموری فر
۰ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۲۲۱۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم سارا صادقی
۰ مانده از ۱۷
14030413
۱۴۰۳۰۱۲۵۰۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم سارا صادقی
۰ مانده از ۱۸
14030413
۱۴۰۳۰۱۲۱۱۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شکوفه شيربندي
۲ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۳۴۰۵
۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شکوفه شيربندي
۱ مانده از ۱۷
14030413
۱۴۰۳۰۱۲۴۱۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقای مبین محمدنصب
۳ مانده از ۱۷
14030413
۱۴۰۳۰۱۲۷۰۹
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقای مبین محمدنصب
۳ مانده از ۱۷
14030413
۱۴۰۳۰۱۳۲۰۶
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم ندا عبدی پور
۳ مانده از ۱۷
14030413
۱۴۰۳۰۱۲۹۰۶
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم ندا عبدی پور
۱ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۲۸۰۸
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم ندا عبدی پور
۰ مانده از ۱۷
14030413
۱۴۰۳۰۱۲۵۰۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
میثم حدادیان
۳ مانده از ۱۷
14030413
۱۴۰۳۰۱۲۴۱۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
میثم حدادیان
۰ مانده از ۱۷
14030413
۱۴۰۳۰۱۲۱۱۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
میثم حدادیان
۳ مانده از ۱۷
14030413
۱۴۰۳۰۱۲۷۰۸
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پدرام لیوانی
۰ مانده از ۱۷
14030413
۱۴۰۳۰۱۲۱۱۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پدرام لیوانی
۰ مانده از ۱۷
14030413
۱۴۰۳۰۱۲۴۱۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پدرام لیوانی
۱ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۳۳۰۵
۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروشات رفیعی
۹ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۳۳۰۹
۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروشات رفیعی
۰ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۱۲۲۱۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروشات رفیعی
۰ مانده از ۱۷
14030413
۱۴۰۳۰۱۳۰۰۸
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
پریا گهرباری
۵ مانده از ۱۴
14030410
۱۴۰۳۰۳۸۸۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم سيده آزاده لاری
۴ مانده از ۱۴
14030411
۱۴۰۳۰۳۲۶۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم سيده آزاده لاری
۶ مانده از ۱۴
14030411
۱۴۰۳۰۳۷۷۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم نرجس مارالانی
۶ مانده از ۱۴
14030411
۱۴۰۳۰۳۵۵۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم سيده آزاده لاری
۰ مانده از ۱۳
14030410
۱۴۰۳۰۳۵۵۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم سيده آزاده لاری
۱ مانده از ۱۴
14030410
۱۴۰۳۰۳۸۸۰۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مهندس فریبا کرمی
۰ مانده از ۱۵
14030416
۱۴۰۳۰۱۱۳۱۱۱
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
پریا گهرباری
۰ مانده از ۱۷
14030410
۱۴۰۳۰۳۶۶۰۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم پروین جنتی مهر
۱ مانده از ۱۵
14030410
۱۴۰۳۰۳۹۹۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم پروین جنتی مهر
۱۰ مانده از ۱۴
14030410
۱۴۰۳۰۳۲۴۰۲
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم پروین جنتی مهر
۴ مانده از ۱۴
14030410
۱۴۰۳۰۳۵۵۰۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم الهه امامی
۰ مانده از ۱۴
14030413
۱۴۰۳۰۳۸۸۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
خانم الهه امامی
۳ مانده از ۱۴
14030413
۱۴۰۳۰۳۲۸۰۲
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
حديث شمسي زاده
۰ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۳۷۷۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
حديث شمسي زاده
۷ مانده از ۱۴
14030413
۱۴۰۳۰۳۹۹۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
سها فروغی
۰ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۳۶۶۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
سها فروغی
۰ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۳۲۷۰۲
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
سها فروغی
۵ مانده از ۱۴
14030413
۱۴۰۳۰۳۸۸۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
سها فروغی
۰ مانده از ۱۶
14030413
۱۴۰۳۰۳۵۵۰۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۱۵ مانده از ۱۶
14030425
۱۴۰۳۰۱۳۱۹۱۲
۴۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۱۰ مانده از ۱۳
14030431
۱۴۰۳۰۱۳۱۹۱۱
۴۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۵ مانده از ۱۱
14030425
۱۴۰۳۰۱۳۱۹۱۰
۴۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۰ مانده از ۹
14030431
۱۴۰۳۰۱۳۱۹۰۹
۴۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۶ مانده از ۷
14030426
۱۴۰۳۰۱۳۱۹۰۸
۴۸۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
آقای مهدي عبدالهی
۷ مانده از ۱۲
14030410
۱۴۰۳۰۲۱۳۴۱۷
۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
آقای مهدي عبدالهی
۳ مانده از ۱۲
14030410
۱۴۰۳۰۲۱۳۳۱۷
۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
مهسا شمسی
۴ مانده از ۱۲
14030411
۱۴۰۳۰۲۳۲۰۸
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
آقای مهدي عبدالهی
۳ مانده از ۱۳
14030413
۱۴۰۳۰۲۳۱۰۹
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
مهسا شمسی
۱ مانده از ۱۳
14030411
۱۴۰۳۰۲۳۰۱۰
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
بهناز آزادی پرست
۰ مانده از ۱۲
14030410
۱۴۰۳۰۲۳۰۰۹
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا منصوبی
۰ مانده از ۱۵
14030414
۱۴۰۳۰۲۲۹۱۲
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
راشین فخری
۱ مانده از ۱۴
14030413
۱۴۰۳۰۲۲۹۱۱
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا منصوبی
۱ مانده از ۱۲
14030411
۱۴۰۳۰۲۲۸۱۵
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
مهسا شمسی
۰ مانده از ۱۲
14030410
۱۴۰۳۰۲۲۸۱۴
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
بهناز آزادی پرست
۲ مانده از ۱۴
14030413
۱۴۰۳۰۲۲۸۱۳
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
عاطفه رضایی
۱ مانده از ۱۴
14030410
۱۴۰۳۰۲۲۷۱۶
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
آرمان امجدیان
۰ مانده از ۱۴
14030413
۱۴۰۳۰۲۲۷۱۵
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا منصوبی
۰ مانده از ۱۴
14030411
۱۴۰۳۰۲۲۶۱۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
آقای مهدي عبدالهی
۰ مانده از ۱۳
14030413
۱۴۰۳۰۲۲۶۱۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا امجدیان
۲ مانده از ۱۱
14030411
۱۴۰۳۰۲۲۵۲۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
بهناز آزادی پرست
۰ مانده از ۱۳
14030410
۱۴۰۳۰۲۲۵۲۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۰ مانده از ۱
14030327
۱۲۳۴
۲,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا امجدیان
۱ مانده از ۱۴
14030410
۱۴۰۳۰۲۲۵۲۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
آرمان امجدیان
۱ مانده از ۱۴
14030413
۱۴۰۳۰۲۲۵۲۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
راشین فخری
۳ مانده از ۱۲
14030413
۱۴۰۳۰۲۲۵۲۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا امجدیان
۰ مانده از ۱۳
14030411
۱۴۰۳۰۲۲۴۲۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
مهسا شمسی
۰ مانده از ۱۴
14030410
۱۴۰۳۰۲۲۴۲۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
مستانه پیری گرمخانی
۰ مانده از ۱۴
14030410
۱۴۰۳۰۲۲۴۲۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
هادی حیدری
۲ مانده از ۱۱
14030411
۱۴۰۳۰۲۲۳۳۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
بهناز آزادی پرست
۷ مانده از ۱۳
14030414
۱۴۰۳۰۲۲۳۳۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
پریچهر فریدونی
۰ مانده از ۱۲
14030413
۱۴۰۳۰۲۲۲۳۳۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
عاطفه رضایی
۰ مانده از ۱۲
14030410
۱۴۰۳۰۲۲۳۳۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
بهناز آزادی پرست
۱ مانده از ۱۲
14030413
۱۴۰۳۰۲۲۳۳۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
کاظم حیدری
۰ مانده از ۱۲
14030411
۱۴۰۳۰۲۲۲۴۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
عاطفه رضایی
۰ مانده از ۱۲
14030410
۱۴۰۳۰۲۲۲۴۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
پریچهر فریدونی
۱ مانده از ۱۱
14030413
۱۴۰۳۰۲۲۲۴۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا امجدیان
۱ مانده از ۱۲
14030411
۱۴۰۳۰۲۲۲۴۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا امجدیان
۰ مانده از ۱۴
14030410
۱۴۰۳۰۲۱۱۵۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
کاظم حیدری
۱ مانده از ۱۲
14030411
۱۴۰۳۰۲۱۱۵۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
هادی حیدری
۰ مانده از ۱۳
14030411
۱۴۰۳۰۲۱۱۵۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
مستانه پیری گرمخانی
۰ مانده از ۱۴
14030410
۱۴۰۳۰۲۱۱۴۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
راشین فخری
۰ مانده از ۱۲
14030413
۱۴۰۳۰۲۱۱۴۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
بهناز آزادی پرست
۰ مانده از ۱۴
14030413
۱۴۰۳۰۲۱۱۴۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
صبا امجدیان
۰ مانده از ۱۴
14030411
۱۴۰۳۰۲۱۱۴۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۱۵ مانده از ۸۰
14030331
۱۴۰۳۰۱۲۸۲۱۴
۶۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۱۰ مانده از ۱۴
14030425
۱۴۰۳۰۱۳۷۸۰۱
۱,۲۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
لیلا کیانیان
۱ مانده از ۱۳
14030416
۱۴۰۳۰۱۳۸۰۱۰
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
امین طاهری
۱۰ مانده از ۲۰
14030431
۱۴۰۲۰۲۱۴۰۰۶
۲,۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
۲ مانده از ۱۰
14030407
۱۴۰۳۰۲۳۱۹۰۷
۳۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۱۱ مانده از ۱۴
14030101
۱۴۰۳۰۱۰۱۱۰۱
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم فهیمه اعظمی
۱۴ مانده از ۱۴
14030322
۱۴۰۳۰۱۳۸۳۰۶
۱,۷۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقای پویا بازرگان
۱۴ مانده از ۱۴
14030315
۱۴۰۳۰۱۳۸۳۰۵
۱,۴۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۸ مانده از ۹۵
14030402
۱۴۰۳۰۱۲۸۲۱۳
۶۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم صبا عباسی
۱۴ مانده از ۱۴
14030315
۱۴۰۳۰۱۳۸۳۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم صبا عباسی
۱۴ مانده از ۱۴
14030315
۱۴۰۳۰۱۳۸۳۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم صبا عباسی
۵ مانده از ۱۴
14030406
۱۴۰۳۰۱۳۸۳۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
امیر حاجی زاده
۴ مانده از ۱۴
14030431
۱۴۰۳۰۱۱۰۰۰۲
۱,۵۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم عذرا عظیمی
۱۴ مانده از ۱۴
14030431
۱۴۰۳۰۱۴۱۱۰۶
۷۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مهندس فریبا کرمی
۰ مانده از ۱۴
14030413
۱۴۰۳۰۱۱۳۱۱۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شبنم افشاري
۰ مانده از ۱۷
14030416
۱۴۰۳۰۱۱۳۱۰۹
۲,۲۴۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نرگس پورطهماسبی
۱ مانده از ۱۵
14030412
۱۴۰۳۰۱۱۳۱۰۸
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۲۰ مانده از ۸۰
14030324
۱۴۰۳۰۱۲۸۲۱۲
۶۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
امین طاهری
۰ مانده از ۲۶
14030416
۱۴۰۳۰۱۱۴۰۰۴
۲,۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۰ مانده از ۶۰
14030324
۱۴۰۳۰۱۲۸۲۱۱
۶۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سعيد زنگنه
۱۱ مانده از ۱۲
14030531
۱۴۰۳۰۱۳۸۰۰۹
۳,۰۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
امین طاهری
۰ مانده از ۱
14030331
۱۴۰۳۰۱۱۴۰۰۳
۵۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شبنم افشاري
۲ مانده از ۱۴
14030410
۱۴۰۳۰۱۳۸۰۰۸
۱,۶۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
محمد جواد صبرجو
۱ مانده از ۱۶
14030407
۱۴۰۳۰۱۳۸۰۰۷
۲,۱۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مهدی اعتمادپور
۱۴ مانده از ۱۴
14030308
۱۴۰۳۰۱۴۱۳۰۱
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
دکتر بهاره نراقی
۱ مانده از ۱۴
14030402
۱۴۰۳۰۱۱۳۱۰۷
۲,۲۴۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
زهرا برهمن
۰ مانده از ۲
14030202
۱۴۰۳۰۱۱۴۰۰۲
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم عذرا عظیمی
۱۲ مانده از ۲۵
14030230
۱۴۰۳۰۱۴۱۱۰۵
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم ملیکا حبیبی
۱ مانده از ۱۶
14030322
۱۴۰۳۰۱۱۳۱۰۶
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقاي شهريار نوري الاصل
۰ مانده از ۲
14030101
۱۴۰۳۰۱۱۴۳۰۳
۳۷۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم فاطمه صیادی
۱۰ مانده از ۱۰
14030523
۱۴۰۳۰۱۴۰۰۰۱
۷۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سمانه احمدبیگی می آبادی
۴ مانده از ۱۰
14030309
۱۴۰۳۰۱۳۱۹۰۷
۳۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سمانه احمدبیگی می آبادی
۶ مانده از ۱۰
14030309
۱۴۰۳۰۱۳۱۹۰۶
۳۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سیما افشارپور
۰ مانده از ۱۲
14030305
۱۴۰۳۰۱۳۱۹۰۵
۴۰۰,۰۰۰
مرکز شماره 3(خ شورا)
سمانه احمدبیگی می آبادی
۰ مانده از ۷
14030115
۱۴۰۳۰۶۳۳۱۹۰۷
۳۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم هانیه سادات امیرخانی
۱ مانده از ۱۲
14030320
۱۴۰۳۰۱۳۱۹۰۴
۴۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۰ مانده از ۱
14030230
۱۴۰۳۰۱۱۳۱۰۵
۴۴۸,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۸ مانده از ۱۰۵
14030317
۱۴۰۳۰۱۲۸۲۱۰
۶۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۲ مانده از ۶۱
14030317
۱۴۰۳۰۱۲۸۲۰۹
۶۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۰ مانده از ۳۳
14020927
ر-ش-۱-۱۴۰۳
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۳۰ مانده از ۳۰
14030220
ش-پ-۱-۱۴۰۳
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۰ مانده از ۲۴
14021017
م-ب-۱-۱۴۰۳
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقاي شهريار نوري الاصل
۰ مانده از ۱۸
14030412
۱۴۰۳۰۱۱۴۳۰۲
۱,۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم عذرا عظیمی
۱۰ مانده از ۱۴
14030101
۱۴۰۳۰۱۴۱۱۰۴
۷۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم عذرا عظیمی
۱۴ مانده از ۱۴
14030412
۱۴۰۳۰۱۴۱۱۰۳
۳۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم عذرا عظیمی
۱۳ مانده از ۱۴
14030425
۱۴۰۳۰۱۴۱۱۰۲
۳۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم عذرا عظیمی
۱۳ مانده از ۱۴
14030431
۱۴۰۳۰۱۴۱۱۰۱
۳۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شبنم افشاري
۱۲ مانده از ۱۴
14030431
۱۴۰۳۰۱۳۸۰۰۶
۲,۱۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فرنوش ایزدی
۹ مانده از ۱۲
14030523
۱۴۰۳۰۱۳۱۱۰۲
۱,۹۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سعيد زنگنه
۱ مانده از ۱۳
14030417
۱۴۰۳۰۱۳۸۰۰۵
۱,۲۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مریم عیوضی
۰ مانده از ۱۴
14030416
۱۴۰۳۰۱۳۸۰۰۴
۱,۵۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
دکتر سیده سحر میرزایی
۰ مانده از ۲۷
14030501
۱۴۰۳۰۱۱۴۰۰۰۱
۲,۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم فاطمه صیادی
۱ مانده از ۱۴
14030531
۱۴۰۳۰۱۱۸۸۰۳
۷۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقای دکتر فتحی و خانم بابایی
۰ مانده از ۲۳
14030308
۱۴۰۳۰۱۳۸۳۰۱
۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۰ مانده از ۳۰
14030320
۱۴۰۳۰۱۳۳۶۰۲
۱۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۳ مانده از ۲۰
14030320
۱۴۰۳۰۱۳۳۶۰۱
۱۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سعيد زنگنه
۰ مانده از ۱۲
14030523
۱۴۰۳۰۱۳۸۰۰۳
۲,۳۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
امیر حاجی زاده
۱۴ مانده از ۱۴
14030431
۱۴۰۳۰۱۱۰۰۰۱
۱,۶۲۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فرنوش ایزدی
۲ مانده از ۱۵
14030417
۱۴۰۳۰۱۳۱۱۰۱
۱,۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
زهرا برهمن
۲ مانده از ۲۷
14030321
۱۴۰۳۰۱۱۴۰۰۱
۲,۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
علیرضا کاظمی
۱۳ مانده از ۱۴
14030431
۱۴۰۳۰۱۲۷۴۰۱
۱,۳۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سمانه احمدبیگی می آبادی
۵ مانده از ۱۴
14030309
۱۴۰۳۰۱۳۱۹۰۳
۳۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نرگس پورطهماسبی
۰ مانده از ۱۴
14030101
۱۴۰۳۰۱۱۳۱۰۴
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سیما افشارپور
۱۰ مانده از ۱۴
14030218
۱۴۰۳۰۱۳۱۹۰۲
۴۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مهندس علی زندی
۱۴ مانده از ۱۵
14030508
۱۴۰۳۰۱۳۸۰۰۲
۱,۵۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
لیلا کیانیان
۱ مانده از ۱۲
14030308
۱۴۰۳۰۱۳۸۰۰۱
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم فاطمه صیادی
۷ مانده از ۱۲
14030531
۱۴۰۳۰۱۳۱۰۰۱
۶۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم فاطمه صیادی
۱۳ مانده از ۱۴
14030531
۱۴۰۳۰۱۱۸۸۰۲
۷۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم فاطمه صیادی
۰ مانده از ۱۴
14030503
۱۴۰۳۰۱۱۸۸۰۱
۷۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شبنم افشاري
۲ مانده از ۱۶
14030231
۱۴۰۳۰۱۱۳۱۰۳
۲,۲۴۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شبنم افشاري
۰ مانده از ۱۴
14030301
۱۴۰۳۰۱۱۳۱۰۲
۱,۶۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
دکتر بهاره نراقی
۰ مانده از ۱۴
14030217
۱۴۰۳۰۱۱۳۱۰۱
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سیما افشارپور
۱۰ مانده از ۱۴
14030102
۱۴۰۳۰۱۳۱۹۰۱
۴۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
لیلا کیانیان
۰ مانده از ۹
14030431
۱۴۰۳۰۱۱۱۷۰۱
۵۸۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقاي شهريار نوري الاصل
۱ مانده از ۱۷
14030211
۱۴۰۳۰۱۱۴۳۰۱
۱,۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آتنا برناسی
۳ مانده از ۶
14030206
۱۴۰۳۰۱۳۶۹۰۴
۵۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آتنا برناسی
۷ مانده از ۱۰
14030206
۱۴۰۳۰۱۳۶۹۰۳
۴۴۵,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آتنا برناسی
۷ مانده از ۱۰
14030206
۱۴۰۳۰۱۳۶۹۰۲
۳۱۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آتنا برناسی
۱۰ مانده از ۱۰
14030206
۱۴۰۳۰۱۳۶۹۰۱
۴۲۵,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۱۰ مانده از ۲۰
14030121
۱۴۰۳۰۱۲۸۲۰۸
۶۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۳۰ مانده از ۳۰
14030101
ض-خ-ج-۹-۴۰۳
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۳۰ مانده از ۳۰
14030101
ض-خ-ج-۸-۴۰۳
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۱۰۰ مانده از ۱۰۰
14030101
ض-خ-ج-۷-۴۰۳
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۱۰۰ مانده از ۱۰۰
14030101
ض-خ-ج-۶-۴۰۳
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۱۲۰ مانده از ۱۲۰
14030101
ض-خ-ج-۵-۴۰۳
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۱۲۰ مانده از ۱۲۰
14030101
ض-خ-ج-۴-۴۰۳
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۷۰ مانده از ۷۰
14030101
ض-خ-ج-۳-۴۰۳
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۵۰ مانده از ۵۰
14030101
ض-خ-ج-۲-۴۰۳
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۵۰ مانده از ۵۰
14030101
ض-خ-ج-۱-۴۰۳
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۵۴ مانده از ۸۰
14030124
۱۴۰۳۰۱۲۸۲۰۷
۶۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
خانم محمدی
۰ مانده از ۸
14030130
۱۴۰۳۰۲۳۱۹۰۶
۳۵۰,۰۰۰
مرکز شماره 2 (مسکن)
کیمیا زارعی
۲ مانده از ۱۲
14030119
۱۴۰۳۰۲۰۲۸۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۴۹ مانده از ۶۰
14030116
۱۴۰۳۰۱۲۸۲۰۶
۶۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
ماه رو لشکری
۱۷ مانده از ۱۷
14030130
۱۴۰۳۰۱۲۴۱۴
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۵۷ مانده از ۸۰
14030116
۱۴۰۳۰۱۲۸۲۰۵
۶۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۱۲ مانده از ۲۸۱۸
14021228
س-م-۶-۱۴۰۲
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقای رامتین وزیری
۱۴ مانده از ۱۴
14030126
۱۴۰۳۰۱۳۷۷۰۲
۱,۶۷۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقای رامتین وزیری
۱۴ مانده از ۱۴
14030126
۱۴۰۳۰۱۳۷۷۰۱
۱,۶۷۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۲۷ مانده از ۳۰
14030101
رزرو بزرگسالان بهار ۱۴۰۳
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۵ مانده از ۲۵
14021226
ب-۴-۱۴۰۲
۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
۱۹ مانده از ۲۰
14030101
رزرو نوجوانان ترم بهار ۱۴۰۳ مرکز۱
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سما شاهسواري
۲ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۴۲۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سما شاهسواري
۰ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۳۱۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نگین رضائی
۱ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۱۰۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نگین رضائی
۱ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۵۱۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
صبا ملکي
۰ مانده از ۱۸
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۹۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
صبا ملکي
۰ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۶۰۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
صبا ملکي
۱۰ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۲۱۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
منا خانی
۴ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۱۳۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
منا خانی
۱ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۱۰۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
منا خانی
۰ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۲۱۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بهار مالمیر
۰ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۵۰۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بهار مالمیر
۱ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۲۰۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
لعیا پژاوند
۱ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۷۱۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقای مهدي عبدالهی
۴ مانده از ۱۷
14030131
۱۴۰۳۰۱۳۵۰۴
۹۲۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم نرجس مارالانی
۱ مانده از ۱۷
14030130
۱۴۰۳۰۱۳۶۰۴
۹۲۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروشات رفیعی
۰ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۳۰۰۷
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
حدیث پارسا مطلق
۱۲ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۲۸۰۷
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
حدیث پارسا مطلق
۳ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۳۴۰۴
۹۲۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
حدیث پارسا مطلق
۱ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۳۵۰۳
۹۲۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
حدیث پارسا مطلق
۱ مانده از ۱۸
14030116
۱۴۰۳۰۱۳۲۰۵
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم ندا عبدی پور
۲ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۳۴۰۳
۹۲۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم ندا عبدی پور
۳ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۳۱۰۵
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم ندا عبدی پور
۱ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۳۳۰۴
۹۲۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زينب طولابی نیا
۰ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۳۲۰۴
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم سارا صادقی
۱۰ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۲۴۱۲
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم الهه امامی
۵ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۲۵۰۷
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم الهه امامی
۱۱ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۲۶۰۶
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
لعیا پژاوند
۰ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۴۲۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
لعیا پژاوند
۴ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۴۲۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم فاطمه قلعه کهنه
۵ مانده از ۱۷
14030130
۱۴۰۳۰۱۳۱۰۴
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروشات رفیعی
۳ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۳۳۰۳
۹۲۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروشات رفیعی
۱ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۳۶۰۳
۹۲۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم سميرا خاصکی
۲ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۲۹۰۵
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم نرجس مارالانی
۱۰ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۲۴۱۱
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم نرجس مارالانی
۰ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۲۷۰۷
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم نرجس مارالانی
۰ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۳۰۰۶
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم نرجس مارالانی
۳ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۲۶۰۵
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
زهرا احمدی حبیب وندی
۲ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۲۸۰۶
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
یگانه حسینی صدر
۰ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۶۰۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
یگانه حسینی صدر
۱ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۸۱۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
یگانه حسینی صدر
۷ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۳۱۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
محیا عليئي
۰ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۸۱۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
محیا عليئي
۰ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۴۲۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
محیا عليئي
۶ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۲۰۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم الهام امینی
۵ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۱۱۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم الهام امینی
۱ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۹۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم الهام امینی
۱ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۸۱۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروانه یاری
۱ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۸۰۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروانه یاری
۷ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۱۰۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروانه یاری
۱ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۴۱۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زهرا شفیعی
۰ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۴۱۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زهرا شفیعی
۱ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۷۰۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فاطمه قيطاسيان
۰ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۲۰۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فاطمه قيطاسيان
۳ مانده از ۱۶
14030119
۱۴۰۳۰۱۰۷۰۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
زهرا احمدی حبیب وندی
۵ مانده از ۱۷
14030119
۱۴۰۳۰۱۲۱۱۲
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مرمر امیری
۰ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۷۰۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مرمر امیری
۱ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۴۱۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم ندا عبدی پور
۱۰ مانده از ۱۷
14030118
۱۴۰۳۰۱۳۰۰۵
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
مرمر امیری
۸ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۳۱۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم نرجس مارالانی
۱ مانده از ۱۷
14030118
۱۴۰۳۰۱۲۲۱۲
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سارا دشتیان
۰ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۸۰۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بشری محمدی
۴ مانده از ۱۷
14030118
۱۴۰۳۰۱۲۳۱۲
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سارا دشتیان
۱ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۷۰۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
کیمیا سادات گنجی
۰ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۳۰۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بشری محمدی
۱ مانده از ۱۷
14030118
۱۴۰۳۰۱۲۹۰۴
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
کیمیا سادات گنجی
۱ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۴۱۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شیما شاکری
۱ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۵۰۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بشری محمدی
۳ مانده از ۱۷
14030118
۱۴۰۳۰۱۲۷۰۶
۸۳۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شیما شاکری
۰ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۲۰۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نگین رضائی
۰ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۳۰۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم سميرا خاصکی
۸ مانده از ۱۷
14030118
۱۴۰۳۰۱۲۵۰۶
۸۰۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نگین رضائی
۸ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۴۱۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نسرین ولیان
۱ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۱۲۰۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نسرین ولیان
۰ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۸۰۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نسرین ولیان
۸ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۱۰۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بهار مالمیر
۰ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۲۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بهار مالمیر
۳ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۳۰۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
بهار مالمیر
۱۱ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۲۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروانه یاری
۰ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۱۵۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروانه یاری
۸ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۱۲۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پروانه یاری
۹ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۱۱۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زهرا شفیعی
۳ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۴۱۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زهرا شفیعی
۰ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۵۰۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زهرا شفیعی
۶ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۷۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
کیمیا زارعی
۰ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۶۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
کیمیا زارعی
۹ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۱۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فاطمه قيطاسيان
۱۰ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۱۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فاطمه قيطاسيان
۱۰ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۶۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
کیمیا سادات گنجی
۱ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۳۰۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
هستی محمدی
۲ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۴۱۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
نگار محمدی
۲ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۴۱۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
یگانه حسینی صدر
۰ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۵۰۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سارا دشتیان
۱ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۴۱۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
منا خانی
۰ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۷۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فاطمه قيطاسيان
۰ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۰۴۱۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
آقای شهیاد ملاشریفی
۰ مانده از ۲
14021115
۱۴۰۲۰۱۴۰۳
۱,۲۴۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
کیمیا زارعی
۱ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۴۰۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
کیمیا زارعی
۱ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۱۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
کیمیا زارعی
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۶۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
لعیا پژاوند
۰ مانده از ۱۷
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۵۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
لعیا پژاوند
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۶۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
لعیا پژاوند
۱ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۳۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
محیا عليئي
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۸۰۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
محیا عليئي
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۴۰۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
محیا عليئي
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۳۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شیما شاکری
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۶۰۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شیما شاکری
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۴۰۷
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شیما شاکری
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۲۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم الهام امینی
۲ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۱۰۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم الهام امینی
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۸۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم الهام امینی
۵ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۷۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
ساحره امیریان
۹ مانده از ۱۴
14030130
۱۴۰۳۰۱۳۷۰۳
۶۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
ساحره امیریان
۲ مانده از ۱۴
14030130
۱۴۰۳۰۱۳۷۰۲
۶۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
قاسم نعمتی
۱ مانده از ۲۰
14030130
۱۴۰۳۰۱۳۷۰۱
۶۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پدرام لیوانی
۱ مانده از ۱۷
14030130
۱۴۰۳۰۱۲۱۱۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم ندا عبدی پور
۰ مانده از ۱۷
14030130
۱۴۰۳۰۱۲۴۱۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم سيده آزاده لاری
۰ مانده از ۱۶
14030130
۱۴۰۳۰۱۲۴۰۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم سميرا خاصکی
۰ مانده از ۱۷
14030130
۱۴۰۳۰۱۲۳۱۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم پريسا کرمی
۰ مانده از ۱۷
14030130
۱۴۰۳۰۱۲۲۱۱
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
فاطمه تیموری فر
۳ مانده از ۱۷
14030130
۱۴۰۳۰۱۲۱۱۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
حديث شمسي زاده
۷ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۳۰۰۴
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
حديث شمسي زاده
۴ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۲۸۰۴
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم سارا صادقی
۴ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۲۳۱۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم سارا صادقی
۲ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۲۱۰۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم سارا صادقی
۶ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۳۱۰۳
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شکوفه شيربندي
۱۶ مانده از ۱۶
14030120
۱۴۰۳۰۱۲۴۰۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شکوفه شيربندي
۹ مانده از ۱۶
14030120
۱۴۰۳۰۱۳۵۰۲
۹۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
شکوفه شيربندي
۰ مانده از ۱۸
14030120
۱۴۰۳۰۱۲۲۱۰
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
زهرا احمدی حبیب وندی
۱۶ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۲۵۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
زهرا احمدی حبیب وندی
۱ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۲۹۰۳
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
زهرا احمدی حبیب وندی
۲ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۲۳۰۹
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زينب طولابی نیا
۱۰ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۲۷۰۵
۸۹۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زينب طولابی نیا
۶ مانده از ۱۷
14030116
۱۴۰۳۰۱۲۳۰۸
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم زينب طولابی نیا
۸ مانده از ۱۶
14030116
۱۴۰۳۰۱۲۵۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
گلاره وثوق
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۱۴۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
گلاره وثوق
۰ مانده از ۱۷
14030115
۱۴۰۳۰۱۱۱۰۲
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
گلاره وثوق
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۸۰۴
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم مائده منصوری
۱ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۴۰۶
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم مائده منصوری
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۸۰۳
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
خانم مائده منصوری
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰۱۰۴۰۵
۸۵۰,۰۰۰
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
سما شاهسواري
۰ مانده از ۱۶
14030115
۱۴۰۳۰&#x